בית  »  פקודות מטכ"ל   »   33.0153 משחקים אסורים מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

33.0153 משחקים אסורים מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל
הגדרות

1. בפקודה זו:
א. "משחק אסור" - משחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה לפי תוצאות,
והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת.
ב. "מקום משחקים אסורים" - חצרים שרגילים לערוך בהם משחקים אסורים, בין שהם פתוחים
לציבור ובין שהם פתוחים לבני אדם מסוימים בלבד, ואין נפקא מינה אם הם מוחזקים גם למטרה  
אחרת.מטרה


2. מטרת הפקודה להחיל את איסור השתתפות במשחקים אסורים הקבוע בחוק העונשין לגבי תחומי מדינת ישראל, גם על חיילים המצויים, בנסיבות מסוימות מחוץ לתחום השיפוט של המדינה. זאת, מטעמי ביטחון,  מטעמי סדר ומשמעת בצבא, מטעמי מוסר ומטעמים שבתדמית הצבא.האיסור


3. חייל לא ישחק משחק אסור, בין כשהוא בתפקיד ובין כשהוא בחופשה, כשהוא שוהה מחוץ לתחום
השיפוט של מדינת ישראל וכשמתקיים אחד, לפחות, מהמצבים הבאים:
א. החייל הוא חלק ממשלחת צבאית או משמש כנציג הצבא במשלחת מטעם גוף ציבורי במדינת 
ישראל;
ב. החייל נשלח לחו"ל על ידי הצבא בתפקיד, לתקופה של חודש ימים, לכל היותר (האיסור לא יחול
על תקופת שהות נוספת בחו"ל לצורכי חופשה שאורכה 72 שעות, לפחות);
ג. בכל שהייה באיו"ש ובאזח"ע ובכלל זה בשטחים שבשליטת הרשות הפלשתינאית.
4. חייל, שעה שהוא בתפקיד, לא ייכנס למקום משחקים אסורים, ולא יעלה על כלי שיט או טיס שמתנהלים בהם משחקים אסורים, אלא אם תפקידו או אילוצים שאינם תלויים בו מחייבים אותו לעשות כן.
5. חייל השוהה בחופשה בת 72 שעות, לכל היותר, וכן חייל השוהה באיו"ש או באזח"ע בחופשה ארוכה  יותר, לא ייכנסו למקום משחקים אסורים ולא יעלו על כלי שיט או טיס שמתנהלים בהם משחקים אסורים, אלא אם אילוצים שאינם תלויים בהם מחייבים אותם לעשות כן.אחריות מפקדים


6. מפקד משלחת צבאית או נציג צה"ל הבכיר במשלחת אחרת, יוודאו קיום הוראות פקודה זו על ידי כל אנשי צה"ל במשלחת.
7. מפקד יחידה שחייליה משרתים באיו"ש או באזח"ע או במעברי הגבול לאזורים אלה, או השוהים תחת פיקודו באזורים אלה (כגון מפקדו של טיול צבאי הנערך באזורים אלה), אחראים לקיום הוראות  פקודה זו על ידי פקודיהם ועל ידי הכפופים למרותם.


שמירת סמכויות


8. פקודה זו אינה גורעת מסמכותם של המפקדים הצבאיים באיו"ש ובאזח"ע להטיל איסורים בנוגע
למשחקים אסורים מכוח צווים, לפי תחיקת הביטחון באזורים.תדרוך היוצאים לחו"ל


9. העתק פקודה זו יימסר על ידי אכ"א-יחידת חו"ל לכל היוצאים לחו"ל במסגרת תפקידם.

השארת תגובה

Leave a Message