33.0201 שעות פעילות במפקדות צה”ל ובמתקניו

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל
כללי   * תוקף סעיפים 1 עד 10 מה- 1 בפבר´ 96 1. מפקדות צה"ל ומתקניו יפעלו עשרים וארבע שעות ביממה.   שעות פעילות שגרתיות   2. במצב כוננות רגיל, יפעלו מפקדות צה"ל ומתקניו בהרכבם המלא, בין השעות 17:30-08:00 - בימים  א-ה, ובין השעות 13:00-08:00 - בערבי חגים שאינם ימי ו. בערב יום הכיפורים תסתיים הפעילות השגרתית בשעה 10:00. 3. בין השעות 14:00-12:00 תתקיים הפסקת צהריים בת חצי שעה, לפי לוח זמנים שייקבע על ידי המפקד הממונה. בעת הפסקת הצהריים, יאכלו חיילי היחידה במחזורים, באופן שהיחידה לא תפסיק את עבודתה. 4. בערבי חגים שבהם מסתיימת הפעילות בהרכב מלא בשעה 13:00 לא תתקיים הפסקת צהריים כנ"ל. 5. בכול עת בה מפקדות צה"ל ומתקניו אינם פועלים בהרכבם המלא, תקוים תורנות מתאימה שתאפשר הפעלת המפקדה או המתקן בהתאם לצורכי מצבי כוננות בצה"ל. שעות התורנות ואופיה ייקבעו על ידי מפקדות הפיקוד, מפקדות הזרוע או מפקדות החיל, ביחידות הכפופות להם פיקודית. לגבי מתקני מטכ"ל, יורו ראשי אגפים, מפקדי זרועות או קציני חיל ראשיים הוראות להבטחת הכוננות הדרושה למתקן במסגרת התורנות, הנקבעת על ידי מפקדת הפיקוד, או בנוסף לה, לפי הצורך. 6. אין הוראות פקודה זו גורעות מסמכותם של אלה: א. מפקד מוסמך להפעיל את יחידתו בהרכב מלא או חלקי, או להטיל תפקידים על פקודיו, בהתאם לצורך, בשעות שלאחר שעות הפעילות הרגילות. סמכות זו כוללת אף הטלת תפקידים חד פעמיים על חיילים בשירות קבע בימי ו, או חיובם להשתתף בהכשרה הנערכת במשך השבוע, לרבות בימי ו. ב. מפקד מתקן בסיסי מוסמך להקדים את התחלת הפעילות לשעה 07:00, ובתנאי שהפעילות לא תסתיים לפני השעה 17:30. ג. מפקד זרוע, אלוף פיקוד או ראש אגף במטה הכללי מוסמכים להקדים את מועד התחלת הפעילות ואת מועד סיומה בשעה אחת, ביחידות הכפופות להם פיקודית. ד. מפקד יחידה מוסמך לקצר את שעות הפעילות של חייל פלוני, או להקדים את מועד תחילת פעילותו ואת מועד סיומה בשעה אחת, וזאת אם קיבל המלצה של רופא או של קצינת ת"ש לכך, או כשניתן היתר לכך בפקודות הצבא. הקיצור או ההקדמה, כאמור, ייבחנו מחדש כל שלושה חודשים. ה. מפקד יחידה שבה מועסקים עובדי צה"ל, ושמופעלת בה מערכת ממוחשבת לאיסוף נתונים לצורך שליטה ובקרה על תעסוקת העובדים ועל תהליכי הייצור, רשאי, באישור המפקדה הממונה, לחייב את עובדי צה"ל המועסקים ביחידתו ואת חיילי יחידתו להשתמש במערכת האמורה, באופן שייקבע באותו אישור. 7. קצין חיל ראשי, מפקד מרכז או מפקד יחידה הכפופה לרמטכ"ל, המבקשים לשנות את שעות הפעילות ביחידות הכפופות להם פיקודית, יפנו לסגן הרמטכ"ל לשם קבלת אישור לכך. 8. הוראות פקודה זו אינן חלות על יחידות או על חלקי יחידות שבהן מתנהלת הפעילות במשמרות. כמו כן, אין הן חלות על שעות הפעילות ביחידות ובעוצבות קרביות. 9. חיילות בשירות קבע שהן אמהות לילדים ישוחררו כמפורט בפ"מ 36.0406.   פעילות ביום ו   10. יום ו לא ייכלל במסגרת ימי הפעילות השגרתיים בצה"ל, במצב כוננות רגיל, לגבי חיילים בשירות קבע. תוקף סעיף 11 מה- 28 במארס 99 11. לגבי חיילים בשירות חובה ובשירות מילואים, יהיה גם יום ו יום פעילות שגרתי, אולם מפקדו של חייל, כאמור, רשאי, אם צורכי המערכת מאפשרים זאת, לאשר לו יום פנוי ביום ו, שלא על חשבון רגילה, לפי פ"מ 35.0402.

השארת תגובה

Leave a Message