33.0327 דין משמעתי-קצינים בכירים

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי
1. קצין בכיר - קצין שדרגתו סא"ל, לפחות.
2. חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-  (להלן-החוק) קובע, שאפשר להעמיד לדין משמעתי קצינים בכירים מדרגת סא"ל עד דרגת אלוף.
3. במקרים הקשורים לדין משמעתי של קצינים בכירים, שאין לגביהם הוראה בפקודה זו, יחולו יתר פקודות הצבא העוסקות בדין משמעתי, בשינויים המחויבים.


עבירות הנתונות לדין משמעתי - סמכויות שיפוט
4. קצין שיפוט לא ידון בדין משמעתי נאשם, שהוא קצין בכיר, אלא אם העבירה היא עבירה צבאית, הנתונה לדין משמעתי בהתאם לחוק ובהתאם לפקודות הצבא.
5. קצין שיפוט לא ידון בדין משמעתי נאשם, שהוא קצין בכיר, אלא אם מפקדו או קצין במפקדה  הממונה, שדרגתו גבוהה בשתי דרגות, לפחות, מהדרגה שנושא הקצין הבכיר, אישרו להעמידו לדין.
6. על אף האמור לעיל, הסמכות להורות על העמדתו לדין של קצין בכיר בדרגת אלוף מסורה לרמטכ"ל.


סמכויות הענישה וחיוב בפיצויים
7. קצין שיפוט בכיר אינו מוסמך להטיל על נאשם, שהוא קצין בכיר, עונש ריתוק למחנה או לאנייה או עונש מחבוש.
8. קצין שיפוט בכיר מוסמך להטיל על נאשם, שהוא קצין בכיר, את אחד העונשים האלה:
א. התראה.
ב. קנס בסכום השווה לסך שני שיעורים של שכר יסוד של טוראי בשירות חובה, כפי שהוא בשעת הטלת העונש.
ג. נזיפה.
ד. נזיפה חמורה.
9. קצין שיפוט בכיר שהרשיע נאשם שהוא קצין בכיר בעבירה, רשאי לחייבו, בנוסף לכל אחד מהעונשים הרשומים בסעיף 8 לעיל, גם בתשלום פיצויים על הנזק שנגרם עקב העבירה. סכום הפיצויים לא יעלה על סך שלושה שיעורים של שכר יסוד של טוראי בשירות חובה, כפי שהוא בשעת הטלת העונש.


קצין בכיר שהועמד לדין שלא בפני הרמטכ"ל
10. קצין בכיר שהועמד לדין משמעתי שלא בפני הרמטכ"ל, יוכל לבקש את העברת הדיון לקצין שיפוט, שדרגתו גבוהה יותר מדרגת הקצין הבכיר, שבפניו הובא לדין; כן יוכל לבקש, שהדיון יועבר למפקדו  של קצין השיפוט הבכיר או לבית דין צבאי, בהתאם לסעיף 149 לחוק.
11. קצין בכיר שהועמד לדין משמעתי שלא בפני הרמטכ"ל, יזהה אותו קצין השיפוט, יקרא בפניו את התלונה, ישאל אותו אם הבין את התלונה וכן ישאל אם ברצונו לעמוד לדין בפניו, או שהוא מבקש לעמוד לדין בפני מפקדו של קצין השיפוט השופט אותו. אם יבקש הנאשם, כי דינו יועבר מקצין השיפוט למפקדו או למפקד מפקדו של קצין השיפוט, יעביר קצין השיפוט  את הדין כמבוקש.


קצין בכיר שהועמד לדין בפני הרמטכ"ל
12. קצין בכיר שהועמד לדין משמעתי בפני הרמטכ"ל, לא יוכל לבקש העברת דינו לקצין שיפוט אחר, ואולם הוא זכאי לבקש להישפט בפני בית דין צבאי, בהתאם לסעיף 149 לחוק.
13. קצין בכיר שהועמד לדין משמעתי בפני הרמטכ"ל, אינו רשאי להגיש ערר על הפסק.
14. לקצין בכיר שהועמד לדין משמעתי בפני הרמטכ"ל, לא ניתן להמתיק את העונש שקבע לו הרמטכ"ל; אם הוא חויב בתשלום פיצויים - לא ניתן לבטל את החיוב בפיצויים או להקטין את שיעורם.


 


       33.0328   בוטלה (בחוזר מספר 106)
       33.0329   בוטלה (בחוזר מספר 106)
       33.0330   בוטלה (בחוזר מספר 106)

השארת תגובה

Leave a Message