בית  »  פקודות מטכ"ל   »   33.0331 פקודת מאסר בעקבות אי תשלום קנס שהוטל על חייל בבית משפט אזרחי

33.0331 פקודת מאסר בעקבות אי תשלום קנס שהוטל על חייל בבית משפט אזרחי

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

* תוקף סעיפים 1 ו- 2 מה - 26 אבג´ 97
1. בית-משפט אזרחי, שהוציא פקודת מאסר עקב אי תשלום קנס, שהוטל על חייל בשירות סדיר, יעביר את הפקודה, בשלושה העתקים, למוקד מקמצ"ר.
2. מוקד מקמצ"ר יעביר העתק מפקודת המאסר בצירוף קבלות לתשלום הקנס למפקד היחידה בה מוצב החייל, בצירוף מכתב, שדוגמתו ניתנת בנספח א לפקודה זו. העתק שני יועבר ליחידת החמ"ץ הפיקודית של החייל, העתק שלישי יישמר במוקד מקמצ"ר.
3. מפקד היחידה, שקיבל פקודת מאסר כנ"ל, ימסרה לידי החייל, כדי לאפשר לו לשלם את הקנס.
* תוקף סעיפים 4 עד 8 מה - 26 אבג´ 97
4. החייל, שקיבל את פקודת המאסר והרוצה לשלם את הקנס, ייגש, תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלו את פקודת המאסר, לאחד מסניפי בנק הדואר, כשבידו פקודת המאסר, וישלם שם את הקנס. בנק הדואר ימסור לחייל קבלה על הסכום, והחייל ימציא קבלה זו, מיד, למפקד היחידה.
5. המציא החייל את הקבלה למפקד היחידה - יעבירה מפקד היחידה, מיד, למוקד מקמצ"ר.
6. אם הביע החייל את רצונו לרצות את עונש המאסר במקום לשלם את הקנס, או אם לא המציא החייל למפקד היחידה את הקבלה על סכום הקנס, בתוך ארבעה עשר ימים ממועד מסירת פקודת המאסר לידו, יודיע מפקד היחידה על כך, מיד, למוקד מקמצ"ר.
7. מוקד מקמצ"ר, בקבלו קבלה המוכיחה, שהחייל שילם את הקנס, יעביר את הקבלה לבית המשפט, שהוציא את פקודת המאסר, יבטל את העתקי פקודת המאסר שנותרו בידו, ויידע את יחידת חמ"ץ הפיקודית אודות ביטול פקודת המאסר.
8. לא קיבל מוקד מקמצ"ר, בתוך עשרים ואחד ימים ממועד שליחת פקודת המאסר ליחידה, תשובה ממנה, או שהתקבלה תשובה כאמור בסעיף 6 לעיל - יעביר את העתק פקודת המאסר שנשאר בידיו ליחידת חמ"ץ הפיקודית המתאימה בצירוף מכתב, שדוגמתו ניתנת בנספח ב לפקודה זו. העתק המכתב יועבר למפקד יחידת החייל, ובו יידרש המפקד להעביר את החייל, בתוך עשרים וארבע שעות ממועד קבלת המכתב, לבסיס חמ"ץ הקרוב לשם ביצוע המאסר.
9. לא הועבר החייל בתוך עשרים וארבע שעות ממועד קבלת המכתב - תעצור יחידת חמ"ץ הפיקודית את החייל ביוזמתה היא.
                * תוקף סעיפים 10 עד 13 מה - 26 אבג´ 97
10. חייל, שנעצר על ידי המשטרה הצבאית, כמפורט בסעיפים 8 ו- 9 לעיל, יועבר, מיד, לבית המעצר האזרחי הקרוב (מרחבי-מחוזי) לשם ריצוי המאסר. מלווה החייל ימסור לידי מפקד בית המעצר או לידי נציגו את שני ההעתקים של פקודת המאסר. 
11. יחידת חמ"ץ פיקודית תדווח למוקד מקמצ"ר על ביצוע המאסר, בתוך שבעה ימים, בציון שם בית המעצר שאליו הועבר החייל, ומוקד מקמצ"ר יודיע על כך לבית-המשפט, שהוציא את פקודת המאסר.
12. התברר ליחידת חמ"ץ פיקודית, כי החייל שילם בינתיים את הקנס - לא תבוצע פקודת המאסר, אלא החייל ישוחרר, לאחר שהציג קבלה כאמור בסעיף 4 לעיל. הודעה על כך, בצירוף הקבלה, תועבר למוקד מקמצ"ר וזה יפעל כאמור בסעיף 7 לעיל.
13. אם פקודת המאסר עקב אי תשלום קנס מכוונת כלפי חייל, הכלוא במתקן כליאה של המשטרה הצבאית, לא יפעל מוקד מקמצ"ר כאמור לעיל, אלא בהתאם להוראות הפנימיות של מוקד מקמצ"ר.* תוקף נספח א´ מה- 26 אבג´ 97
נספח א לפקודה 33.0331
רשום


מוקד                          מקמצ"ר
 טל´:_________________________
 תיק:_________________________
 תאריך:_______________________


מפקד_____________________


 הנדון: פקודת מאסר עקב אי תשלום קנס נגד


       _________________________________________________ 
  (מספר אישי)     (דרגה)     (שם פרטי ושם משפחה) 
 1. יש למסור את פקודת המאסר לידי החייל הנ"ל, ולאפשר לו להגיע לבניין הדואר, כדי לשלם שם את הקנס.


 2. אם הנ"ל ישלם את הקנס, יש להעביר למדור זה, בתוך ארבעה עשר ימים מתאריך קבלת מכתב זה, את קבלת בנק הדואר על סכום הקנס.


 3. אם לא ישלם החייל את הקנס בזמן שנקבע, יש להודיע על כך למדור זה, תוך ארבעה עשר ימים מתאריך קבלת מכתב זה.


 4. אם לא נקבל את הקבלה תוך התקופה שנקבעה, נפעל כמפורט בפ"מ 33.0331 ונעביר את פקודת המאסר עקב אי תשלום הקנס ליחידת חמ"ץ הפיקודית, לשם ביצוע המאסר.


 5. אם הנ"ל אינו משרת ביחידתך, נא החזר את פקודת המאסר למדור זה בדחיפות ובדואר רשום, תוך ציון היחידה שבה הוא משרת כעת.


 6. לוט פקודת המאסר עקב אי תשלום קנס, שהוצאה נגד הנ"ל על ידי בית משפט _________________.

 מקמצ"ר                קמב"ץ
 בשם רע"ן שיטור ומבצעים
 


  


          * תוקף נספח ב´ מה- 26 אבג´ 97


נספח ב לפקודה 33.0331
רשום


   מוקד                       מקמצ"ר
טל´:_______________________
תיק:_______________________
תאריך:_____________________


מפקד יחידת חמ"ץ פיקודית_____________ 
מפקד_________________________________ 
 


 הנדון: ביצוע פקודת מאסר עקב אי תשלום קנס נגד


       ________________________________________________________ 
    (מספר אישי)         (דרגה)         (שם פרטי ושם משפחה)  
 1. הנ"ל לא שילם את הקנס.


 2. נא לפעול לפי פ"מ 33.0331 ולעצור את הנ"ל, לשם העברתו למשטרת ישראל לריצוי עונש המאסר, שהוטל עליו למקרה אי תשלום הקנס.


 3. אם הנ"ל יציג בפניכם קבלה המעידה, כי שילם בינתיים את הקנס, יש להעביר קבלה זו למדור זה ולהחזיר את פקודת המאסר בלי לבצעה.


 4. מפקד________: נא להעביר את הנ"ל, בתוך עשרים וארבע שעות ממועד קבלת מכתב זה, לבסיס חמ"ץ הקרוב, לשם מסירתו למשטרת ישראל לריצוי עונש המאסר. העתק מכתב זה ישמש בידך כאסמכתה להעברתו לבסיס המשטרה הצבאית.


 5. אם הנ"ל אינו משרת ביחידתך, נא הודע על כך במברק למכותב א ולמדור זה.


 6. לוט: שלושה העתקים מפקודת מאסר עקב אי תשלום קנס, שהוצאה נגד הנ"ל.

 מקמצ"ר                קמב"ץ
בשם רע"ן שיטור ומבצעים

השארת תגובה

Leave a Message