בית  »  פקודות מטכ"ל   »   33.0334 פיצויים שנפסקו בבי”ד צבאי או בדין משמעתי בעד נזקים לחייל או לאזרח

33.0334 פיצויים שנפסקו בבי”ד צבאי או בדין משמעתי בעד נזקים לחייל או לאזרח

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

  1. לפי הוראות סעיף 35 ל-חש"צ, תשט"ו1955-, (להלן "חש"צ") מוסמך בי"ד צבאי, ולפי הוראות סעיף 155 ל-חש"צ מוסמך קצין שיפוט לפסוק פיצויים, בגבולות מסוימים, לא רק בעד נזקים שנגרמו ל-צה"ל או למדינה אלא גם לכל צד אחר, גוף ציבורי, חייל או אזרח, על נזק או סבל, שנגרמו לו עקב ביצוע העבירה.

  2. פסק בי"ד צבאי או קצין שיפוט פיצויים לצד האחר, כאמור, הרי דין הפיצויים הללו, לפי סעיף 498 ל-חש"צ, כדין סכום שנפסק לטובת הניזוק בפסק-דין של בית-משפט אזרחי, שניתן בתביעה אזרחית.

  3. מת"ש לא יטפל בגביית פיצויים, שסעיף 498 ל-חש"צ חל עליהם.

  4. פסק בי"ד פיצויים, כאמור, יוודא ה-קבי"ד שהעתק מאושר של גזר-הדין, המכיל את ההחלטה בעניין הפיצויים, יומצא לידי האדם, אשר לזכותו נפסקו הפיצויים.

  5. נפסקו פיצויים, כאמור, ע"י קצין שיפוט - מוטלת על קצין השיפוט החובה לוודא העברת העתק מאושר מהתלונה הכוללת את הפסק, בו נקבעו הפיצויים, לידי האדם, אשר לזכותו נפסקו הפיצויים.

  6. היה הצד שלטובתו נפסקו הפיצויים חייל בשירות סדיר - יועבר העתק גזר-הדין או התלונה למפקד יחידתו, אשר חייב יהיה למסור את המסמך לידי החייל בהקדם האפשרי ויחתים אותו על אישור קבלת המסמך.

  7. בכל יתר המקרים יישלח העתק מגזר-הדין או התלונה בדואר רשום לכתובתו האזרחית של האדם, שלזכותו נפסקו הפיצויים. אם כתובתו האזרחית אינה ידועה, יועבר המסמך לשלישות הראשית - מכ"א 50, לשם איתור הכתובת והעברת המסמך לתעודתו.

  8. אם החייל עליו הוטל תשלום הפיצויים אינו משלם אותם לפי דרישת האדם שלזכותו נפסקו, יוכל זה האחרון לפנות למשרד ההוצאה לפועל האזרחי, להציג את ההעתק המאשר של גזר-הדין או התלונה, ומשרד ההוצאה לפועל יטפל, מכוח הוראות סעיף 498 ל-חש"צ, בגביית סכום הפיצויים לפי הנוהל הקיים לגבי כל סכום המגיע על סמך פסק- דין של בית-משפט אזרחי.

השארת תגובה

Leave a Message