33.0808 – אות השירות המבצעי

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל
1.פקודה זו מפרטת את הכללים לזכאות חייל, עובד צה"ל או שארי בשרם ואוכלוסיות אחרות לאותות מערכה ולאות השירות המבצעי.   הגדרות 2.בפקודה זו: א."שירות סדיר" ו"שירות מילואים" - כמשמעותם בחוק שירות ביטחון [נוסח  משולב], התשי"ט1959-. ב."שירות קבע" - כמשמעותו בחוק שירות הקבע בצה"ל (גמלאות), התשי"ד1954-. ג."חוק" - חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל, התש"ל1970-. ד."אות מערכה" - אות לציון השתתפותו של חייל, שוטר, סוהר או עובד שירותי הביטחון הממלכתיים במלחמה, במערכה או בקרב. ה."יחידה מזכה" - יחידה שסווגה על ידי ראש אכ"א כיחידת פעילות רמה א+ או אחת מהיחידות שהחיילים המוצבים בהן הם במעמד צולל או צוללן ברמת פעילות צלילה פעילה. ו."פעילות מבצעית" - פעילות המבוצעת בגזרות המפורטות להלן אשר מזכה באות השירות המבצעי: 1)רמת הגולן 2)גבול לבנון 3)יהודה ושומרון 4)בקעת הירדן 5)הערבה 6)אזח"ע 7)גבול מצרים ז."אות השירות המבצעי" - אות המוענק לחיילים המשרתים ביחידה מזכה. ח."חייל" - לרבות שוטר במשמר הגבול.   פרק א - אותות מערכה   כללי 3.אם זכאי לאות מערכה נפטר לפני הענקת האות, יימסר האות לשאר בשרו הקרוב ביותר, כמפורט בסעיף 6 (ב) לחוק.   אות מערכת הקוממיות 4.אות המערכה מוענק לאוכלוסיות המפורטות להלן: א.כל אדם ששירת בצה"ל במשך תקופה של ארבעה חודשים, לפחות, בין התאריכים ה- 1 בפברואר 1948 וה- 10 במארס 1949 - הוא יום כניסת חיילי צה"ל לאילת. ב.כל חללי מלחמת השחרור מבין חיילי צה"ל. האות נמסר לשאר בשרו הקרוב ביותר של החלל, כמפורט בסעיף 6 (ב) לחוק. ג.אנשים שלא מתקיימים לגביהם כל תנאי סעיף משנה א לעיל, אך שירתו בצה"ל והשתתפו בפועל בקרבות במלחמת השחרור - זכאותם לאות תיבדק בכל מקרה לגופו. 5.אות המערכה לא יוענק לאדם שהיה עריק בין התאריכים ה- 1 בפברואר 1948 וה- 10 במארס 1949, במשך כל תקופה שהיא, והועמד על כך לדין והורשע בעריקה (בהתאם לתקנה 94 מחוקת השיפוט, התש"ח) או בהשתמטות משירות (בהתאם לתקנה 80 בחוקת השיפוט, התש"ח).   אות מערכת סיני 6.בסעיפים 7 ו- 8 להלן: "התקופה הקובעת" - תקופה רצופה של 72 שעות, לפחות, בתוך פרק הזמן שמיום כ"ד בחשוון התשי"ז (29 באוקטובר 1956) עד ליום ב´ בכסלו התשי"ז (6 בנובמבר 1956). 7.אות המערכה מוענק לאוכלוסיות המפורטות להלן: א.חייל ששירת בצה"ל בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל בתקופה הקובעת. ב.מי שנמנה עם הסגל הפיקודי של הג"א, אף אם אינו חייל כאמור בסעיף משנה א לעיל, ששירת בתקופה הקובעת באחד מסוגי השירותים שנקבעו לצורכי הוראה זו על ידי ראש הג"א, בהתאם להנחיות מטכ"ל-אכ"א. ג.עובד צה"ל ששירת ביחידה צבאית ואזרח שהתנדב לשרת כנהג של רכב אזרחי מגויס, וששירתו בתקופה הקובעת. ד.מי שהשתתף במערכת סיני בתקופה הקובעת, ושאינו נמנה עם אחד מסוגי האנשים המפורטים לעיל, בהתאם להוראות מיוחדות של מטכ"ל-אכ"א. 8.על אף האמור לעיל, לא יוענק האות לאוכלוסיות המפורטות להלן: א.מי שנעדר במהלך התקופה הקובעת לתקופה כלשהי משירותו ללא צידוק (כולל עריק או נעדר מהשירות שנענש על כך כחוק), אלא אם כן ניתנה לגביו הנחיה מיוחדת אחרת על ידי מטכ"ל-אכ"א. ב.מי שהיה מוצב בכל התקופה הקובעת באחת מהרשימות המקובצות האלה: ר"ם 1, ר"ם 3א, ר"ם 3ב, ר"ם 6א, ר"ם 6ב, ר"ם 6ד, ר"ם 7 ור"ם 8, למעט אם ניתנה לגביו הנחיה מיוחדת אחרת על ידי מטכ"ל-אכ"א. ג.אוכלוסיות נוספות שייקבעו על ידי מטכ"ל-אכ"א.   אות מערכת ששת הימים 9.בסעיפים 10 ו- 11 להלן: "התקופה הקובעת": א.חיילים ומתנדבים - תקופה רצופה של 24 שעות, לפחות, בפרק הזמן שמיום כ"ו באייר התשכ"ז (5 ביוני 1967) עד ליום ג´ בסיוון התשכ"ז (11 ביוני 1967). ב.עובד צה"ל - בעל מעמד של עובד צה"ל החל מ- ז´ באדר ב´ התשכ"ז (1 באפריל 1967) ועד ליום ג´ בסיוון התשכ"ז (11 ביוני 1967), לפחות. 10.אות המערכה מוענק למי שבתקופה הקובעת נמנה על אחת מהאוכלוסיות המפורטות להלן: א.חייל ששירת בצה"ל בשירות סדיר או בשירות מילואים מיוחד, כולל חייל בשירות ללא תשלום. ב.חייל שנפל חלל או שנפצע במערכה, אף אם שירת בה רק בחלק מהתקופה הקובעת, וכן חייל שנפל חלל בין ח´ באייר התשכ"ז (18 במאי 1967) לבין תחילת התקופה הקובעת; נפל החייל, או נפטר בטרם נמסר לו האות - יימסר האות לשאר בשרו הקרוב ביותר, כמפורט בסעיף 6 (ב) לחוק. ג.עובד צה"ל, למעט נוער עובד. ד.אזרח שהתנדב לשרת כנהג של רכב אזרחי מגויס וחייל מילואים שפוטר משירות ביטחון ושהתנדב לשירות פעיל ביחידה צבאית ושירת בפועל. 11.על אף האמור לעיל, לא יוענק האות לאוכלוסיות המפורטות להלן: א.מי שבמהלך התקופה הקובעת נעדר משירותו לתקופה כלשהי ללא צידוק, בין אם הוצב לר"ם 6ב ובין אם לאו (כולל עריק או נעדר מהשירות שנענש על כך כחוק), למעט אם  ניתנה לגביו הנחיה מיוחדת על ידי מטכ"ל-אכ"א. ב.מי שהיה בכל התקופה הקובעת מוצב באחת הרשימות המקובצות האלה: ר"ם 3א, ר"ם 3ב, ר"ם 6ב, ר"ם 6ג, ר"ם 7, ר"ם 8 ור"ם 9, למעט אם ניתנה לגביו הנחיה אחרת על ידי מטכ"ל-אכ"א.   אות מערכת ההתשה 12.אות המערכה מוענק בהתאם להחלטת ממשלה 2889 מיום ה- 23 בינואר 2003. 13.בסעיפים 14 ו- 15 להלן: "התקופה הקובעת" - התקופה שבין ה- 11 ביוני 1967 לבין ה- 8 באוגוסט 1970. 14.אות המערכה מוענק למי ששירת בתקופה הקובעת בשירות סדיר או בשירות מילואים, ושנתקיים בו אחד מאלה: א.שירת בתקופה הקובעת בשירות סדיר 30 ימי שירות תקין ורצוף. ב.שירת בתקופה הקובעת בשירות מילואים 30 ימי שירות פעיל במצטבר. ג.שירת בתקופה הקובעת פחות מ- 30 ימים, כאמור בסעיפי משנה א  ו- ב,  אולם נתקיים בו אחד מאלה: 1)נעדר בתקופת שירותו ומאז לא נודעו עקבותיו; 2)נפל, נשבה או נפצע בתקופת שירותו; 3)נחבל או חלה בתקופת שירותו ועקב שירותו, או שמחלתו הוחמרה בתקופת שירותו עקב שירותו. 15.עובד צה"ל יהיה זכאי לאות המערכה בתנאי שעבד בתקופה הקובעת 30 ימים רצופים, לפחות.   אות מערכת יום הכיפורים 16.אות המערכה מוענק בהתאם לתקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מערכה לציון השתתפות במלחמת יום הכיפורים), התשל"ו1975- ולהחלטת ממשלה 967 מיום ה- 8 בספטמבר 1974. 17."יום חתימת הסכם הפרדת הכוחות" - א.בחזית הדרום - יום כ"ד בטבת התשל"ד (18 בינואר 1974). ב.בחזית הצפון - יום י´ בסיוון התשל"ד (31 במאי 1974). 18.בסעיף 19 להלן: "התקופה הקובעת" - התקופה שבין יום י´ בתשרי התשל"ד (6  באוקטובר 1973) לבין יום כ"ח בתשרי התשל"ד (24 באוקטובר 1973). 19.אות המערכה מוענק לחיילים ששירתו בשירות סדיר או בשירות מילואים, ושנמנים עם אחת האוכלוסיות המפורטות להלן: א.חייל ששירת בתקופה הקובעת שלושה ימים רצופים, לפחות. ב.חייל ששירת בתקופה הקובעת פחות משלושה ימים רצופים, אם שירות זה נסתיים מאחד הטעמים האלה: 1)חבלה, מחלה או החמרת מחלה שאירעו לו בתקופת שירותו עקב שירותו; 2)מוות כתוצאה מהסיבות האמורות בסעיף משנה ב, סעיף קטן 1 לעיל; 3)נעדר עקב שירותו, ומאז לא נודעו עקבותיו. ג.חייל שבפרק הזמן שבין התקופה הקובעת לבין יום חתימת הסכם הפרדת הכוחות נחבל, חלה או שמחלתו הוחמרה, מת או נעדר - הכול בנסיבות האמורות בסעיף משנה ב לעיל, בזמן שירותו בחזית הדרום או בחזית הצפון, יהא מספר ימי שירותו אשר יהא.   אות מערכת שלום הגליל 20.אות המערכה מוענק בהתאם לתקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מערכת שלום הגליל-קביעת זכאי), התשמ"ג1983-, תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מערכת שלום הגליל-קביעת אזרח), התשמ"ג1983-, החלטת ממשלה 1064 (סט106/) מיום ה- 7 בנובמבר 1982 והחלטת ממשלה 1064 (סט190/) מיום ה- 20 במרץ 1983. 21.בסעיפים 22 ו- 23 להלן: "התקופה הקובעת" - התקופה שבין יום י"ד בסיוון התשמ"ב (5 ביוני 1982) לבין יום י"ב בתשרי התשמ"ג (29 בספטמבר 1982). 22.אות מערכת שלום הגליל מוענק לחיילים ששירתו בתקופה הקובעת בשירות סדיר או בשירות מילואים, ושנמנים עם אחת האוכלוסיות המפורטות להלן: א.שירת בתקופה הקובעת שלושה ימים רצופים, לפחות. ב.שירת בתקופה הקובעת פחות משלושה ימים רצופים, אולם: 1)נעדר בתקופת שירותו ומאז לא נודעו עקבותיו; 2)נפל, נשבה או נפצע בתקופת שירותו; 3)נחבל או חלה בתקופת שירותו ועקב שירותו, או שמחלתו הוחמרה בתקופת שירותו ועקב שירותו. ג.נפל בפעולה קרבית, נעלם או נשבה בגזרת הלבנון לאחר תום התקופה הקובעת - כל עוד ערוכים כוחות צה"ל בגזרה זו. ד.שירת בגזרת הלבנון לאחר תום התקופה הקובעת, וראש אכ"א או מי שהוסמך לכך מטעמו, הורו כי יהיה זכאי לקבלת אות מערכת שלום הגליל, לאחר ששוכנעו כי נתקיימו נסיבות מיוחדות על פיהן יש להעניק לו את האות. 23.על אף האמור בסעיף 22 לעיל, לא יוענק האות לאוכלוסיות המפורטות להלן: א.מי שגויס לשירות סדיר בצה"ל ביום י´ בתמוז התשמ"ב (1 ביולי 1982) או אחריו, אלא אם כן הורה ראש אכ"א אחרת. ב.מי שבמשך התקופה הקובעת - 1)ריצה עונש מחבוש לתקופה העולה על 28 ימים; 2)נעדר לתקופה כלשהי מהשירות ונענש על כך כדין; 3)היה מוצב או מסופח לתקופה העולה על שלושים ימים לאחת הרשימות המקובצות הבאות, כמשמען בפקודות הצבא: ר"ם 3א, ר"ם 3ב, ר"ם 7 ור"ם 8, למעט אם הורה ראש אכ"א אחרת. ג.מי שראש אכ"א הורה כך לגביו, אם הורשע בבית דין צבאי או בבית משפט אזרחי בעבירה שיש עימה קלון, או אם התנהג בתקופה הקובעת או לאחריה באופן החורג מאמות המידה הנדרשות מחייל, וניתנה על כך חוות דעת של הפרקליט הצבאי הראשי.   סייג לתחולה 24.האמור בסעיפים 22 ו- 23 לעיל, לא יחול על מי שביום י"ד בסיוון התשמ"ב (5 ביוני 1982) טרם מלאו לו 18 שנים.   פרק ב - אות השירות המבצעי   25.חייל שקיבל את אות השירות המבצעי בעבר על-פי הקריטריונים הקודמים, יהיה זכאי להמשיך לענוד אות זה. 26.אות השירות המבצעי ייענד על מדי צה"ל ועל מדי משמר הגבול בלבד. 27.חישוב תקופת שירות ביחידה מזכה יחל מהיום שבו סווגה היחידה כיחידה מזכה. 28.חייל יהיה זכאי לאות השירות המבצעי, רק אם נתקיים לגביו אחד התנאים המפורטים להלן: א.שירת ביחידה מזכה תקופה מצטברת של 18 חודשים, לפחות. ב.השתתף בפעילות מבצעית ביחידה מזכה ארבעה חודשים רצופים, לפחות. ג.השתתף בפעילות מבצעית תקופה הקצרה מארבעה חודשים, והוא במקצוע באוגדן הלחימה, ובלבד שאושרה זכאותו על ידי אלוף הפיקוד או מפקד הזרוע. רישום 29.הזכאות לענידת אות השירות המבצעי, בהתאם לכללים המפורטים בפקודה זו, תירשם בטופס 34.   טקס הענקה 30.האות יוענק בטקס מיוחד, שייערך בתום תקופת פעילות מבצעית או בטקס יחידתי אחר. 31.לחייל שאושפז, והוא זכאי לאות השירות המבצעי לפי פקודה זו, יימסר האות על ידי מפקד יחידתו, בעת שהמפקד יבקר את החייל במתקן הרפואי בו הוא מאושפז. 32.אות השירות המבצעי יימסר למשפחת חלל או נפטר, הזכאי לאות השירות המבצעי לפי פקודה זו, על ידי מפקד יחידתו של החייל, כשהאות מונח על כרית האותות והסמלים, כמפורט בפ"מ 38.0103.   כללי ענידת האותות 33.כללי ענידת האותות מפורטים בהוראת קבע אכ"א "הנחיות הופעה ולבוש".

השארת תגובה

Leave a Message