33.1108 – הגבלות על הסעת נוסעים ברכב משא צבאי

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי


1. הגדרות בפקודה זו -
א. רכב משא - רכב מנועי, המיועד לשמש להובלת משא או נוסעים, שיש בו תא נהג נפרד מתא המטען ומושבים לנוסעים, שהותקנו לרוחב המרכב או לאורכו.
ב. נהג חדש - נהג טירון כהגדרתו בפ"מ 33.1109; נהג, אשר לא סיים שישה חודשי נהיגה בפועל מאז קבלת רישיון הנהיגה.
ג. נהג ותיק - נהג שאינו נהג חדש.
ד. נהג בעל היתר - נהג, שקיבל היתר מסמכות רישוי צה"ל להסיע למעלה מ6- נוסעים בתא המטען של רכב משא.
2. נהג חדש לא יסיע למעלה משני נוסעים בתא המטען.
3. נהג ותיק לא יסיע למעלה משישה נוסעים בתא המטען.
נוהל להסעת נוסעים שמספרם עולה על שישה בתא המטען
4. הסעה של יותר משישה נוסעים בתא המטען תותר ברכב משא, כמפורט להלן:-
א. ברכב משא רב-מינוע מותר להסיע למעלה משישה נוסעים רק לצורכי אימונים או תעסוקה מבצעית.
ב. ברכב משא :2*4 מותר להסיע למעלה משישה נוסעים גם לצרכים אחרים.
5. נהג, המסיע למעלה משישה נוסעים בתא המטען, יצויד בהיתר מיוחד לכך.
       תוקף סעיף 6  מה1- אוג´ 88
6. ההיתר להסיע יותר משישה נוסעים (להלן - היתר) יוצא ע"י סמכות רישוי צה"ל ע"ג ספח נפרד לרישיון הנהיגה הצבאי.
7. היתר לנהג, כאמור, יוצא, רק אם יתקיימו לגביו כל התנאים הר"מ:-
א. הינו נהג ותיק.
ב. נוהג בפועל במשך 6 חודשים, לפחות, ברכב משא שמשקלו הכולל עולה על 4 טון, ובידו אישור על כך מסגן מפקד היחידה (דוגמת האישור ראה בנספח א´ לפקודה זו).
ג. עבר השתלמות בנהיגה מונעת במהלך שלוש השנים, שקדמו לבקשת ההיתר (עליו להציג תעודת סיום השתלמות נהיגה מונעת בפני סמכות רישוי צה"ל).
ד. לא ביצע במשך השנה האחרונה עבירת תנועה, שכתוצאה ממנה נחבל אדם, וכן לא ביצע שלוש מעבירות התנועה, המפורטות בפ"מ 58.0202.
      תוקף סעיף 8  מה10- דצמ´ 87
8. ההיתר יוצא לחייל בשירות חובה או בשירות קבע וכן לע"צ ויהיה תקף גם כשהחייל משרת שירות מילואים פעיל.
9. לא יחודש היתר לנהג, שלא התקיימו לגביו כל התנאים, המנויים בסעיף 7 סעיף משנה ד´ לעיל.אישור הנסיעה


10. הסעת נוסעים בתא המטען, כאמור לעיל, תאושר בכרטיס העבודה ע"י חייל בדרגת רס"ל ומעלה או ע"צ במינוי בח"ק (להלן - מאשר הנסיעה).
11. מאשר הנסיעה לא יחתום על כרטיס העבודה בטרם יבצע את הפעולות הר"מ:-
א. יוודא, כי ברשות הנהג היתר, כאמור בסעיף 6 לעיל, אם המדובר בחייל בשירות מילואים, יוודא שברשותו רישיון נהיגה, כאמור בסעיף 18 להלן.
ב. יוודא, כי הנהג בדק את מערכות הבטיחות ברכב (הגה ובלמים, אורות, צמיגים, צופר ומגבי שמשות) וכן סגר את דלתות המטען בבטחה.
ג. ימנה מפקד אחראי בדרגת רב"ט לפחות, מחיילי יחידתו, אשר ישב ליד הנהג ויקפיד על הנסיעה כחוק (ברכב מרכז הובלה - המפקד ימונה מחיילי היחידה המוסעת).
ד. יתדרך את המפקד האחראי והנהג באשר לאופי הנסיעה והסיכונים בדרך.
ה. יתדרך את הנוסעים באשר לאופן ישיבתם וכן לאופן הנחת ציודם האישי.שלילת ההיתר


12. מפקד יחידה יטול באופן מיידי את ההיתר מנהג שביצע, במשך תקופת תוקפו של ההיתר, עבירת תנועה, שכתוצאה ממנה נחבל אדם, או שביצע שלוש מעבירות תנועה, המפורטות בפ"מ 58.0202.
13. חל איסור על בעל היתר, שביצע, במשך תקופת תוקפו של ההיתר, עבירת תנועה, שכתוצאה ממנה נחבל אדם, או שביצע שלוש מעבירות תנועה, המפורטות בפ"מ 58.0202, להסיע למעלה משישה נוסעים, גם אם, מסיבה כלשהי, לא נלקח ממנו ההיתר.רכב מרכז הובלה


14. נהג של מרכז הובלה אינו חייב בהיתר עפ"י סעיף 6 או סעיף 18 בפקודה זו, אם ימלא אחר כל התנאים הר"מ:-
א. הינו נוהג כדין ברכב השייך למרכז הובלה.
ב. בידו אישור מיוחד חתום אישית בידי מפקד מרכז הובלה, להסעת למעלה משישה נוסעים בתא המטען של רכב משא.
 
הסעת "מבקשי הסעה"


15. לא יצורפו נוסעים נוספים לאלה שהיו בתא המטען, לאחר שניתן התדרוך ע"י מאשר הנסיעה, גם אם יש ברכב מקום לנוסעים נוספים.
16. הוראה זו לא תחול על הסעת חיילות בשעות הלילה.ציוד מיוחד


17. בכל רכב משא, שמשקלו מעל 4 טון, המסיע למעלה משישה נוסעים, יימצא הציוד המפורט להלן, בנוסף לציוד החייב להימצא בהתאם לחוק:-
א. תיק עזרה ראשונה (תכולת התיק - ראה נספח ב´ לפקודה זו).
ב. פנס אזהרה מיטלטל בעל אור צהוב מהבהב, שאינו קשור למערכת החשמל של הרכב (תקנה 366 לתקנות התעבורה).


חייל בשירות מילואים
          תוקף סעיף 18  מה10- דצמ´ 87
18. חייל בשירות מילואים פעיל רשאי להסיע יותר מ6- נוסעים בתא המטען ללא היתר, בתנאי שבידו רישיון נהיגה אזרחי תקף להסעת יותר מ12- נוסעים ברכב (רישיון אזרחי דרגה 6 או 7 עפ"י תקנות 182 ו183- לתקנות התעבורה).הוראות מיוחדות


19. בכל מקרה לא יעלה מספר הנוסעים ברכב על הרשום ברישיון הרכב.
20. ברכב המוביל מטען - יש לוודא, כי המטען מאובטח לפי פ"מ 58.0301.
21. אין להסיע נוסעים, שלא בישיבה; הנוסעים ישבו במושבים המיועדים לכך.
22. ברכב המוביל תחמושת, חומרי נפץ, נשק, דלק או חומר מתלקח, אסור להסיע נוסעים כלל בתא המטען (ראה פקודות מטכ"ל 58.0302 ו33.0119-).
 


נספח א´ לפקודה 33.1108סמכות רישוי צה"ל
יחידה_____________________
     _____________________
תאריך_____________________


 הנדון: בקשת היתר להסעת נוסעים 
       ________________________
1. אני מאשר כי:- 
_____________________________________________________________ 
    (מס´ אישי או מס´ זהות)  (דרגה)  (שם פרטי)  (שם משפחה) 


נהג בפועל ברכב משא מעל 4 טון במשך שישה חודשים. 
הנני מבקש להוציא עבורו היתר להסעת נוסעים.


_________________________
 (חתימת סגן מפקד היחידה)
_______________________________________
  (מס´ אישי)(דרגה)(שם פרטי)(שם משפחה) 
 


נספח ב´ לפקודה 33.1108


תכולת ארגז עזרה ראשונה
1. בארגז עזרה ראשונה יימצאו בכל עת:-
א. 6 משולשי חאקי.
ב. 6 תחבושות אישיות.
ג. 6 תחבושות שדה גדולות.
ד. 20 פדים היגיינים, כל אחד מהם 4 X 4 אינטש.
ה. 1 חוסם עורקים גומי 2 מ´.
ו. 10 אגדים בגודל 3 אינטש.
ז. תיק חובשים.
2. בתוך כל ארגז עזרה ראשונה יימצא, בכל עת, דף נייר, שבצידו האחד מצוינת רשימת הציוד האמור, ובצידו השני יופיעו הוראות שימוש בציוד.
3. הציוד, כאמור, יהיה תמיד במצב תקין וראוי לשימוש.

השארת תגובה

Leave a Message