33.1109 – נהגים טירונים – הגבלת הסעתם של נוסעים

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

* תוקף סעיפים 1 עד 8 מה- 21 יולי 96
1. נהג טירון – נהג, שטרם סיים שישה חודשי נהיגה פעילה ברכב צבאי או ברכב אזרחי מאז ניתן לו
 רישיון נהיגה צבאי או רישיון נהיגה אזרחי.
2. נהג טירון, הנוהג ברכב, שקיימת בו מחיצה או הפרדה בין תא הנהג לבין שאר המושבים, לא יסיע בו יותר משלושה נוסעים, למעט הנהג.
3. נהג טירון, הנוהג ברכב שלפי רישיונו מורשה להסיע יותר מחמישה נוסעים, לא יסיע בו יותר משלושה נוסעים, למעט הנהג.
4. נוכח מפקד יחידה או קצין בטיחות בדרכים יחידתי כמשמעו בפ"מ 33.1101 (להלן – מאשר הנסיעה), כי מספר הנהגים ביחידתו, שאינם נהגים טירונים, אינו מספיק למשימות הסעת נוסעים, המוטלות על יחידתו במועד מסוים – יהיה רשאי, באופן חריג ולמרות האמור בסעיפים 2 – 3 לעיל, להרשות לנהג טירון להסיע יותר משלושה נוסעים, ולא יותר מהרשום ברישיון הרכב, רק אם התקיימו שני התנאים האלה:-
א. הנהג הטירון סיים, לכל הפחות, חודש נהיגה פעילה ברכב צבאי או ברכב אזרחי מאז הוענק לו רישיון נהיגה צבאי או רישיון נהיגה אזרחי.
ב. מונה מפקד אחראי לנסיעה, הגבוה ממנו בדרגה אחת, לפחות.
5. הוחלט, כאמור בסעיף 4 לעיל, להתיר הסעת יותר משלושה נוסעים – יש למלא את הטופס, שדוגמתו ניתנת בנספח א לפקודה זו, ולצרפו ל"כרטיס עבודה לרכב – אישור ותדרוך למשימת נהג" ( טופס 1321). 
6. נהג טירון, שקיבל הרשאה להסיע יותר משלושה נוסעים, כמפורט בסעיף 5 לעיל, רשאי להסיע ברכבו רק אותם הנוסעים, שהסעתם הותרה לו על ידי מאשר הנסיעה ולצורך אותה נסיעה בלבד. אין נהג כנ"ל רשאי לאסוף מבקשי הסעה בדרכים (טרמפיסטים).
7. על נהג טירון, המשרת במרכז הובלה, יחולו, מלבד הוראות פקודה זו, אף הוראות מפקד מרכז הובלה.
8. נהג, שברשותו רישיון נהיגה בדרגה 02, לא ינהג ברכב מסוג "טרנזיט", אלא אם כן סיים שישה חודשי נהיגה פעילה ברכב צבאי או ברכב אזרחי, עבר בהצלחה השתלמות נהיגה מונעת ובידו תעודה, המעידה על סיום ההשתלמות.
 
* תוקף נספח א´ מה- 21 יולי 96
נספח א לפקודה 33.1109
הרשאה לנהג טירון להסיע נוסעים
הריני לאשר, שנהג ________________  _______________  ______________  __________________
                                (מספר אישי)         (דרגה)                   (שם פרטי)              (שם משפחה)מורשה להסיע נוסעים ביום_____________, משעה_____________ עד שעה_______________, כמפורט בפ"מ 33.1109.______________  ______________  ____________________  ___________________ 
    (מספר אישי)        (דרגה)                   (שם פרטי)                       (שם משפחה)
______________                                                   _______________________________________         
(תאריך)                                                                          (חתימת  מפקד  היחידה  או קצין בטיחות
                                                                                       בדרכים יחידתי, כמשמעו בפ"מ 33.1101)                                                                                                                                            
            
 
33.1110   בוטלה (בחוזר מס´ 172)

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים