33.1113 – בטיחות הליכה ועמידה בדרכים

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"לכללי1. הגדרות:-
א.כביש – חלק מדרך, שנסללה או שופרה והמיועדת לתנועת רכב מנועי.
ב. שולי הדרך – השטח הסמוך לשפת הכביש, שאין לצידו מדרכה ועד לרוחב שני מטרים.
ג. לילה – פרק הזמן שבין רבע שעה לאחר שקיעת החמה ועד לרבע שעה לפני זריחתה.
ד. קבוצת חיילים – קבוצה של חיילים, המונה יותר משמונה חיילים, שנקבע להם מפקד ממונה.
ה. חייל בודד – חייל, שאינו חלק מקבוצת חיילים.
2. בפקודה זו – דרך, המחולקת באמצעיתה ע"י שטח הפרדה, תיראה ככביש אחד.
3. לעניין פקודה זו משולש אזהרה, הינו משולש אזהרה, המנופק לרכב, וכן כל אמצעי מחזיר אור אחר,שאושר כתחליף למשולש אזהרה ע"י רע"ן בטיחות בדרכים ב-אכ"א נפגעים ובטיחות בדרכים.
חייל בודד4. חייל לא ילך על כביש, לא בשעות היום ולא בשעות הלילה.
5. בכביש, שיש לצדו מדרכה, ילך החייל על המדרכה בלבד.
6. בכביש, שלצידו אין מדרכה, ילך החייל כמפורט להלן:-
א. בשעות היום – בצד השמאלי של הכביש, על שולי הדרך, כשפניו לכיוון התנועה, המתקרבת לקראתו.
ב. בשעות הלילה – חל איסור ללכת על שולי הדרך. על החייל ללכת מעבר לשולי הדרך, מצידו השמאלי של הכביש. אם בידי החייל אמצעי מחזיר אור, יפנהו לכיוון התנועה.
7. חייל יחצה כביש, רק לאחר שבדק שהכביש פנוי, בקו ישר, במהירות סבירה וללא עיכובים.
8. אם במקום נמצא גשר עילי או מנהרה, המיועדים להולכי רגל, חובה לחצות את הכביש דרך המנהרה או על הגשר.
9. במקום, שבו מצוי מעבר חצייה, חובה לחצות את הכביש במעבר החצייה בלבד, וזאת לאחר נקיטת כל אמצעי הזהירות, המפורטים בתקנות התעבורה וכן בסעיף 7 לעיל.
10. במקום, שבו אין מעבר חצייה להולכי רגל, מנהרה או גשר עילי, ויש בקרבת מקום צומת, יש לחצות את הכביש בקרבת הצומת בלבד. קבוצת חיילים11. במקרה שאין מדרכה להולכי רגל ואין אפשרות ללכת בשבילים או בדרכי עפר, שבהם אין תנועת רכב מנועי, תלך הקבוצה בקרבת כבישים, בזהירות מרובה.
12. ההוראות להליכת חייל בודד תחולנה גם על קבוצת חיילים, למעט שינויים שיפורטו בהמשך.
13. הליכה של קבוצת חיילים (שלא באימונים) לאורך כביש, שאין לצידו מדרכה, תיעשה כלהלן:-
א. ההליכה תבוצע, אך ורק מעבר לשולי הדרך, כשפני ההולכים אל התנועה, בטור עורפי אחד ובצידו השמאלי של הכביש.
ב. החייל הראשון בטור ישא משולש אזהרה על חזהו.
ג. החייל האחרון בטור ישא משולש אזהרה על גבו.
ד. בכל קבוצת חיילים ייקבעו מפקדים ברמת מ"כ ומעלה, שתפקידם לוודא הליכה נכונה של החיילים, תוך נקיטת אמצעי הזהירות המירביים.
ה. חנייה או הפסקה תיעשה במרחק של עשרה מטרים משפת הכביש.
14. חציית כביש ע"י קבוצת חיילים תיעשה כלהלן:-
א. החצייה תתבצע, רק במקום המותר לחצייה לפי החוק.
ב. החצייה תתבצע, רק במקום שבו שדה הראייה, לכל כיוון, הינו 200 מטרים לפחות.
ג. בכל אחד מעברי הקבוצה החוצה יוצב חייל , כשפניו לכיוון התנועה ומשולש אזהרה על חזהו, שתפקידו יהיה לעצור את התנועה בכביש עד לחציית אחרון החיילים בקבוצה.
ד. החייל, שתפקידו לעצור את התנועה, יעמוד על שולי הדרך, בצידו השמאלי של הכביש.
ה. מפקד קבוצת החיילים לא יאפשר לחיילים להתחיל לחצות את הכביש בטרם וידא, כי הנוהגים ברכב אכן עוצרים ומאפשרים לחיילים לחצות בבטחה את הכביש.
ו. הוצבו החיילים לעצירת התנועה של כלי-רכב בכביש, והתברר כי אין תנועת כלי-רכב, ניתן לחצות את הכביש. נתגלה רכב, המתקרב לכיוון הקבוצה החוצה, תופסק החצייה, עד אשר יתברר בוודאות, כי הרכב המתקרב אכן עצר ומאפשר ליתרת החיילים לחצות בבטחה את הכביש.
15. בשעות הלילה וכן בשעות היום, שבהן הראות לקויה, מכל סיבה שהיא, תחולנה, בנוסף, ההוראות ה-ר"מ:-
א. בכל קבוצה יימצאו פנסים, המפיצים אור אדום ומאירים היטב.
ב. בכל קבוצת חיילים, שנמצאים בה עד שלושים חיילים, יימצאו ארבעה פנסים, ובנוסף יימצא פנס אצל כל אחד ממפקדי הקבוצה.
ג. נושאי הפנסים (שאינם מפקדים) ילכו, האחד בראש הטור, שניים במרכזו ואחד בסופו, כשהפנסים דולקים, באופן שייראו לתנועה המתקרבת משני הכיוונים.
ד. חנייה או הפסקה תבוצע במרחק של עשרים מטרים, לפחות, משפת הכביש.
ה. חציית כביש תבוצע, כמפורט להלן:-
1) יוצבו שני חיילים בכל אחד מעברי הקבוצה החוצה ובמרחק 50 מטרים מהקבוצה, החוצה.
2) החיילים הנ"ל יהיו מצויידים במשולש אזהרה על החזה, וכן יחזיקו בידם פנס, המפיץ אור אדום ומאיר היטב לכיוון התנועה המתקרבת.
3) החיילים יעצרו את תנועת כלי-הרכב עד למעבר אחרון החיילים בקבוצה החוצה.
4) קבוצת החיילים תתודרך ע"י מפקד הקבוצה לפני ביצוע החצייה.
16. אימון החיילים בצעידה ייעשה במגרשי מסדרים וכבישים שבתוך בסיס צבאי, באישור מפקד הבסיס, תוך נקיטת מירב אמצעי הזהירות.
הוראות מיוחדות17. למרות האמור בפקודה זו, אם סבור מפקד הכוח, כי אין לקיים את ההליכה של קבוצת החיילים בטור עורפי אחד בלבד, מסיבות ביטחון החיילים או מכל סיבה אחרת המצדיקה זאת, יבקש אישור ממפקדו, לפני היציאה, לתנועה ביותר מטור אחד.
18. אישור כנ"ל יינתן ע"י קצין, הנושא דרגת אל"מ ומעלה.
19. הוראות פקודה זו, בדבר חובת נשיאתם של משולשי אזהרה ופנסים, תחולנה על הטור הימני שבין הטורים (במקרה שההליכה מתבצעת ביותר מטור אחד).
20. הוראות להליכה בדרכים בשעת אימונים קבועות בהוראות אג"מ-מה"ד.  33.1114   בוטלה (בחוזר מס´ 172)

שוהם אבוקרט07/11/2022 בשעה 07:47

אבל מה קורה אם אני בצומת שח כביש( 2 כבישים של תנועה איצ אל מול השניה ואז במרכז יש כביש שיוצא לכיוון בסיס אחר , אין מדרכות ולא מעברי חציה רק סימון צהוב בולי הכבישים איך חייל אמור לחצות את הדבר המפחיד הזה כשלא מזמן גם הולך רגל נפגע שם מרכב שנסע מהר כי זה ציר של תנועה מהירה

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים