33.1118 – גרירת רכב צבאי החונה שלא כדין

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי

1. פקודה זו מתפרסמת על מנת להסדיר את נוהלי גרירת רכב צבאי החונה שלא כדין, בין בתוך מחנה צבאי ובין מחוצה לו. 2. בפקודה זו "חנייה שלא כדין" פירושה: העמדת הרכב או חנייתו במקום שבו אסורה העמדתו או חנייתו, עפ"י חיקוק או עפ"י פקודות הצבא או שלא בהתאם לתווית החנייה שניתנה מטעם גורם מוסמך במחנה צבאי או בניגוד לפקודות הקבע של מחנה צבאי. 3. למניעת ספק מודגש, כי פקודה זו אינה דנה ברכב אזרחי.

גרירת רכב צבאי החונה שלא כדין בתחומי מחנה צבאי

4. רכב צבאי, החונה שלא כדין בתחומי מחנה-צבאי - ניתן יהיה לגרור אותו ממקום חנייתו למקום אחר, המותר בחנייה או למקום קבוע אחר שייקבע ע"י מפקד המחנה. 5. הוראה לגרור רכב צבאי, החונה שלא כדין, תינתן אך ורק ע"י מפקד המחנה או שוטר צבאי.

גרירת רכב צבאי החונה שלא כדין מחוץ למחנה צבאי

6. מצא שוטר צבאי רכב צבאי חונה שלא כדין בדרך או במקום כלשהו, מחוץ למחנה צבאי, רשאי הוא להורות לנוהג הרכב או לחייל אחר האחראי לו, להרחיקו מאותו מקום. 7. לא קיים נוהג הרכב הצבאי או האחראי את ההוראה או לא נמצאו באותו מקום, רשאי שוטר צבאי להורות לגרור את הרכב הצבאי, לתחנת משטרה צבאית קרובה או למקום קבוע אחר, שייקבע ע"י רע"נ שיטור ב-מקמצ"ר, ואשר יפורסם בחוזר מפ"ע.

אופן גרירת הרכב הצבאי

8. גרירה, כאמור בסעיפים 1 עד 5 לעיל, תבוצע בפיקוח המשטרה הצבאית, ובעת הגרירה יוקפד שלא לגרום נזק לרכב הצבאי הנגרר. 9. השוטר הצבאי, המפקח על הגרירה, יהיה רשאי לפתוח את דלתות הרכב, אם הדבר הכרחי לביצוע גרירה תקינה. 10. גרירת רכב צבאי, החונה שלא כדין, תיעשה בבטיחות מירבית ובהתאם ל-פ"מ 58.0301. הגשת דו"ח עבירת תנועה, במקרה שהנוהג ברכב לא אותר

תוקף סעיף 11  מה3- יוני 79 11. נמצא רכב צבאי חונה שלא כדין, והנוהג ברכב שהחנה אותו כאמור, לא אותר, הרי אם הרכב הוא רכב שהועמד לרשות קצין לבדו, יוגש נגדו דו"ח עבירת תנועה בגין חניית רכב שלא כדין, אלא אם הוכיח שהוא לא החנה את הרכב באותו מקום וכן ברשות מי היה הרכב אותה שעה או שהרכב נלקח ללא הסכמתו.

השארת תגובה

Leave a Message