בית  »  פקודות מטכ"ל   »   33.1123 – השתלמות לרענון ידיעותיהם של חיילי מילואים בתפעול כלי רכב, עם תחילת

33.1123 – השתלמות לרענון ידיעותיהם של חיילי מילואים בתפעול כלי רכב, עם תחילת

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

תוקף סעיפים 1 עד 5  מה1- במארס 95

הגדרות

1. "רכב משא" - רכב שמשקלו הכולל המותר, כפי שצוין ברשיון הרכב, עולה על ארבעה טון. 2. "רכב רב הינע" - כלי רכב 4X4, 6X6 או 8X8, למעט רכב אזרחי שכור. 3. "חייל מילואים" - חייל בשירות מילואים פעיל המיועד לנהוג ברכב משא או ברכב רב הינע. 4. "יחידה קולטת" - יחידה שבה ישרת חייל המילואים בפועל בתקופת השירות שאליה נקרא. 5. "קצין הבטיחות בדרכים של היחידה" - מפקד יחידה, סגן מפקד יחידה, או קצין אחר שמונה לתפקיד זה על ידי מפקד היחידה, כמפורט בהפ"ע 2.0712. תוקף סעיף 6 מה- 28 במארס 99 6. "השתלמות" - רענון ידיעותיהם של חיילי מילואים. תוכן ההשתלמות נקבע על ידי מבט"ם-ענף  בטיחות בדרכים, בתיאום עם מקחת"ר, ומשכה שעתיים, לפחות.

הוראות ביצוע ופיקוח תוקף סעיפים 7 ו- 8 מה- 1 במארס 95 7. היחידה הקולטת את חייל המילואים אחראית לכך שחייל המילואים לא יתחיל את שירות המילואים בטרם יעבור את ההשתלמות. 8. חייל מילואים יישא במהלך כל תקופת שירות המילואים את הספח מטופס 429 - "רשיון נהיגה לרכב צבאי לחייל מילואים בשירות פעיל", הניתן לו ביום גיוסו. הספח יאושר בחתימת ידו של קצין הבטיחות בדרכים של היחידה, ובו יצוין כי החייל עבר בהצלחה השתלמות לרענון ידיעותיו בתפעול כלי הרכב המסוים, וכי הוא כשיר לנהיגה. תוקף סעיף  9 מה- 28 במארס 99 9. האחריות לפיקוח על ביצוע ההשתלמות מוטלת על קצין הבטיחות בדרכים של היחידה, שבה משרת חייל המילואים. אם קצין הבטיחות בדרכים של היחידה קבע, שלאחר שעתיים של רענון, הנהג אינו בקיא בתפעול  הרכב באופן מוחלט, ימשיך הנהג באימון, עד שיוכיח בקיאות מוחלטת בתפעול הרכב או לחילופין עד שיחליט קצין הבטיחות בדרכים של היחידה שהנהג לא יועסק בתפקידי נהיגה במהלך השירות אליו זומן. תוקף סעיף 10 מה- 1 במארס 95 10. חייבים בהשתלמות כל חיילי המילואים, אם חלפו שישה חודשים מתום תקופת השירות האחרונה שלהם והם עתידים לנהוג ברכב משא או ברכב רב הינע. תוקף סעיף 11 מה- 28 במארס 99 11. חומר עזר לקציני הבטיחות בדרכים של היחידות ומערכי שיעור להשתלמות יופצו ליחידות באמצעות מבט"ם-ענף בטיחות בדרכים.

    הוראות נוספות תוקף סעיפים 12 עד 14 מה- 1 במארס 95 12. על אף האמור לעיל, רשאי מפקד יחידה שדרגתו רס"ן, לפחות, לפטור את חייל המילואים מההשתלמות, כולה או חלקה. הפטור יינתן בכתב, לאחר שקצין הבטיחות בדרכים של היחידה נוכח לדעת שחייל המילואים בקיא בנושאים לגביהם ניתן הפטור, והמליץ על כך בפני מפקדו, כאמור לעיל. 13. בפטור יצוינו הסיבות למתן הפטור. הפטור ייחתם בידי קצין הבטיחות בדרכים של היחידה, ויאושר על ידי מפקד היחידה, כאמור בסעיף 12 לעיל. הפטור יימסר לחייל המילואים, ויוחזק על ידו בצמוד לספח "רשיון נהיגה לרכב צבאי לחייל מילואים בשירות פעיל" במשך כל תקופת שירות המילואים הפעיל. עותק מהפטור יתויק בתיק רישום ודיווח, כמפורט בפ"מ 33.1116. 14. הוראות פקודה זו לא יחולו על חיילי המילואים של מרכז הובלה. על חיילים אלה יחולו הוראות מקצועיות מטעם מפקד מרכז הובלה.

השארת תגובה

Leave a Message