33.1124 – הגבלות על נסיעה בג´יפ

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

הגדרות

1. הגדרות -
א. ג´יפ – רכב שצוין ברשיונו כג´יפ.
ב. ג´יפ מינהלתי – ג´יפ, אשר צוין ברשיונו "מינהלתי".
ג. נסיעה מינהלתית – נסיעה בג´יפ, שאינה נסיעה במהלך אימונים, במהלך פעילות מבצעית או במהלך פעילות ביטחון שוטף (בט"ש). מובהר בזאת, כי הנסיעה למקום אימונים, למקום פעילות בט"ש או למקום פעילות מבצעית היא נסיעה מינהלתית.
ד. נסיעה פרטית – נסיעה למקום השירות או חזרה ממנו וכן נסיעה מחוץ למסגרת התפקיד.

הגבלות על נסיעה בג´יפ

2. חל איסור מוחלט לבצע בג´יפ נסיעה פרטית.
3. נסיעה מינהלתית, שאינה נסיעה פרטית, תותר, רק אם התקיימו כל התנאים הר"מ:-
א. הג´יפ הינו ג´יפ מינהלתי מכוסה.
ב. הוצאה לג´יפ תעודת נסיעה מינהלתית (טופס 1349), כמפורט להלן:
1) מס´ הג´יפ יירשם ע"ג התעודה.
2) התעודה תהיה חתומה ע"י ראש אגף במטכ"ל,  אלוף פיקוד, מפקד זרוע, מפקד מפח"ש, מפקד פיקוד ייעודי או קצין חיל ראשי.
3) תוקפה של התעודה לא יעלה על חודש ימים.
ג. מספר הנוסעים בג´יפ לא יעלה על שניים (כולל הנהג).
4. על אף האמור בסעיפים 2 ו3- לעיל, מותר לנסוע בג´יפ נסיעה מינהלתית, שאינה נסיעה פרטית ללא תעודת נסיעה מינהלתית (טופס 1349), ובתנאי שמספר הנוסעים אינו עולה על שניים (כולל הנהג), במקרים הר"מ:-
א. נסיעה לשטח אימונים, למקום פעילות ביטחון שוטף או למקום פעילות מבצעית או חזרה מהם.
ב. נסיעה לצורך ניסוי או מבחן, בתנאי ששלטי "במבחן" יוצבו בחזית הג´יפ ומאחוריו.
ג. נסיעה לצורך המטרות המפורטות להלן, בדרך הקצרה ביותר:-
1) תדלוק.

2) תיקונים בסדנה, במוסך וכו´.
3) יום טיפול וטיפולים תקופתיים.

אביזרי בטיחות

5. בכל ג´יפ תותקן קשת התהפכות, למעט בג´יפ משגר "עורב".
6. בכל ג´יפ יותקנו רצועות צד, אשר יינעלו כל זמן הנסיעה. הוראה זו לא תחול על ג´יפ, שדלתות מותקנות בו.

עיכוב רכב, תיקונו ושחרורו

7. המשטרה הצבאית תעכב ל7- ימים כל ג´יפ, אשר נע ללא קשת התהפכות ורצועות צד, או שנע בנסיעה מינהלתית שלא לפי האמור בסעיף 3 לעיל.
8. ג´יפ, אשר עוכב כאמור – יינתן לנהגו היתר מיוחד ע"י המשטרה הצבאית לנוע מהמקום שבו עוכב עד לסדנה, שבה ניתן לתקן את הליקוי, וחזרה לבסיס המשטרה הצבאית שבו עוכב.
9. האחריות לתיקון הליקוי, אשר בגינו עוכב הרכב, חלה על מפקד יחידת הרכב.
10. ג´יפ, כאמור, ישוחרר ע"י המשטרה הצבאית בתום תקופת העיכוב ורק לאחר תיקון הליקוי, שבגינו עוכב.

הוראות נוספות

11. מאשר הנסיעה ירשום בכרטיס העבודה את אופי הנסיעה: אימונים, פעילות בט"ש, פעילות מבצעית, ניסוי רכב, תדלוק, תיקונים, יום טיפול.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים