מתנדבים לשירות מילואים בתנאי קבע או לשירות סדיר נוסף בתנאי קבע

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כללי


1. פקודה זו קובעת את תנאי השירות של חיילים, אשר אושרה התנדבותם לשירות סדיר נוסף בתנאי שירות קבע, לפי פ"מ 31.0110  (שלא עפ"י התחייבות לשירות קבע), וכן של חיילי מילואים שמסיבות שונות זכאים לתשלומי שכר מקבילים לשכרם של חיילים בשירות קבע. 2. הפקודה דנה בחיילים כלהלן:- א. חיילי מילואים בשירות מילואים נוסף. ב. חיילים שעם גמר שירות החובה התנדבו לשירות סדיר נוסף, בתנאי שירות, כמפורט בסעיפים 5 עד 10 להלן. ג. חיילי מילואים שנפצעו או חלו בזמן השירות ועקב השירות. ד. חיילי מילואים הנמצאים בשבי האויב.


תנאי שירות - מתנדבים לשירות מילואיםחיילי מילואים – שירות מילואים נוסף


3. תנאי שירות – א. חייל מילואים, שאושר לשירות מילואים נוסף, בהתאם לפ"מ 31.0822, זכאי בתקופת שלום, לאחר גמר שירות המילואים לפי סעיפים  28, 29 30 ו34- לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986-, לתשלום לפי שיעורי השכר המשתלמים לחיילים בשירות קבע, בהתאם לדרגתו ולמצבו המשפחתי. שכר זה כולל:- 1) תוספת שכר, אם החייל משרת ביחידה או ממלא תפקיד המזכה בתוספת שכר, כולל כל תוספות השכר הנהוגות בחיל-האוויר, פרט לתוספת ותק מיוחדת. 2) דירוג שכר אקדמי, בתנאי שהחייל בעל תואר אקדמי ונושא מינוי מלא לתפקיד המחייב, לפי תקן, השכלה אקדמית. 3) תוספת שכר מקצועית לחוגר, בתנאי שהוא משרת ביחידה ובתפקיד המקנים לו זכות לתוספת זו ובתנאי שעבר מבחן מקצועי מתאים.


ב. ממשכורתו של חייל כנ"ל ינוכו המיסים הנהוגים ביחס למשרתי קבע (מס הכנסה, ביטוח לאומי וכו´).


ג. אם לא נקבע מפורשות אחרת, לא יחולו על חייל כנ"ל או על שאריו הזכויות, החלות על חיילים בשירות קבע, כמפורט להלן:- 1) מענק שחרורין – בהתאם להפ"ע 3.0502. 2) ביטוח רפואי למשפחתו. 3) תוספת ותק. 4) חופשה רגילה – בהתאם לפ"מ 36.0401. 5) זכויות הנובעות מחוק שירות הקבע בצה"ל (גימלאות), תשי"ד1954-. 6) בולי הנחה לחנויות שקם. 7) כל זכות שהיא, הניתנת לחייל בשירות סדיר, גם אם אינה מפורטת בפקודה זו. 8) תוספת שכר לרכישת ספרות מקצועית – בהתאם לפ"מ 36.0315.


ד. חייל כנ"ל, אשר החל בשירות מילואים נוסף בשנה מסוימת והמשיך בשירות זה ברציפות גם בשנה שלאחריה, ימשיך לקבל תשלומי שכר כמפורט לעיל, בלי שיהיה חייב לשרת תחילה בתנאי שירות מילואים רגיל על חשבון שנת השירות החדשה. 4. תשלומים – נוהל ביצוע – א. מפקד היחידה יאשר, בכתב, למת"ש, מידי חודש בחודשו, ב24- בו, את ימי השירות בפועל שהחייל שירת באותו חודש, במסגרת תקופת השירות הנוסף שאושרה ע"י מקשל"ר, כמפורט בפ"מ 31.0822, כן תירשם באישור כתובתו האזרחית המדויקת של החייל. ב. על סמך אישור המפקד יבצע מת"ש את התשלום לחייל ע"ג שובר תשלום, אשר יישלח לחייל, בצירוף המחאה אישית. ג. תוספת שכר ודירוג שכר אקדמאי ישולמו רק על סמך דיווח היחידה בטופס 2 ולאחר אישור מקשל"ר למת"ש, על זכותו של החייל לתשלום זה.


שירות סדיר נוסף


5. חייל, אשר עם תום שירות החובה שלו התנדב ואושר לשירות נוסף במשכורת מקבילה לשכרם של משרתי הקבע, לתקופה קצובה, יחולו לגביו תנאי השכר ות"ש הנהוגים לגבי חייל מילואים בשירות נוסף, כמפורט בסעיפים 3 ו4- לעיל. 6. נוסף לאמור בסעיף 5 לעיל, זכאי חייל כנ"ל לזכויות הר"מ:- א. לתשלום תוספת ותק. ב. לביטוח רפואי בקופת חולים לבני משפחתו, אשר עבורם הינו מקבל תוספת משפחתית. ג. לחופשה של 4 ימים, אחת ל3- חודשים, כנהוג לגבי חיילים בשירות חובה.


תוקף סעיף משנה ד´  מה5- יוני 89 ד. לחופשה משפחתית (ראה פ"מ 35.0410), וכן ליתרת חופשה (ראה בפ"מ 35.0402). 7. נוהל אישור וקבלת התנדבותו של חייל לשירות נוסף לתקופה קצובה ניתן בפ"מ 31.0110. 8. על סמך אישור מקשל"ר על קבלתו של החייל לשירות סדיר נוסף, יבצע מת"ש – מדור תנאי קבע את תשלומי השכר, בשיעור המפורט בסעיף 5 לעיל, על שובר תשלום, אשר יישלח לחייל, בצירוף המחאה אישית, ליחידתו. 9. חייל, אשר מכל סיבה שהיא לא שוחרר משירות סדיר בתום מועד התנדבותו (התאריך הנקוב בהצהרת ההתנדבות המאושרת ע"י מקשל"ר), יחדל להיות זכאי לתשלומי שכר כלשהם, וכן לא יחולו לגביו תנאי השירות הנ"ל. 10. מת"ש יבצע את החשבון הסופי לחייל בעבור שירות החובה, בתוך 3 חודשים מתום שירות החובה. ההמחאה תישלח לביתו.


 


חיילי מילואים שנפצעו או שחלו בזמן השירות ועקב השירות


11. חייל מילואים, אשר חלה או נפצע בזמן היותו בשירות מילואים ועקב שירות זה, והוא אינו מסוגל לעבוד, יוכל להמשיך לשרת מיום הפציעה או המחלה בשירות מילואים פעיל, עד ליום החלמתו ושחרורו משירות או עד יום העברתו לטיפול משב"ט – אגף השיקום, הכל לפי התאריך המוקדם יותר. 12. מעמדו וזכויותיו בתקופת השירות האמורה יהיו זהים לחייל מילואים בשירות לכל דבר ועניין ובלבד שסך ימי המילואים בשנת כספים אחת לא יעלה על 180 יום. 13. עלתה תקופת אשפוזו, פציעתו או מחלתו של החייל עד 180 יום, ישרת החייל מעבר לתקופה זו בתנאי קבע, כאמור לעיל. 14. שירותו של החייל בתקופת אשפוזו, פציעתו או מחלתו, יהא מבוסס על זימונו לשירות מילואים פעיל מכוח צו קריאה, לפי סעיפים 29 ו34- לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986-, ולאחריו אם יהיה עדיין צורך בהמשך שירותו, כאמור בסעיף 11 לעיל, יתבסס שירותו על התנדבות לשירות מילואים נוסף, כמפורט בפ"מ 31.0822. 15. משך התקופה אותה יצטרך לשרת, כאמור, ייקבע ע"י גורמי מפקדת קצין הרפואה הראשי. 16. נוהלי התשלום יפורסמו בהוראות מפקדת קצין הרפואה הראשי ובהנחייתה. 17. חיילי מילואים, אשר נפצעו או חלו שלא עקב השירות, לא יהיו זכאים לתשלומים כלשהם מהצבא, לאחר גמר תקופת שירות המילואים שאליה נקראו מלכתחילה או לאחר שנסתיימה תקופת שירותם בתנאי קבע. אין באמור לעיל כדי למנוע שחרורם של חיילי מילואים כאמור, אף לפני תום תקופת השירות שאליה נקראו.


 


חיילי מילואים בשבי האויב


18. חייל בשירות מילואים, אשר נפל בשבי האויב בזמן השירות ועקב השירות, בשעת רגיעה או בשעת חירום, זכאי, מיום תחילת שירותו הפעיל ועד לשחרורו מהשבי (בתנאי שתקופת השבי ארוכה מתקופת השירות השנתי, שהיה חייב בו) לשכר מקביל לשכרם של חיילים בשירות קבע וזאת בהתאם לדירוג ולדרגה שנושא איש המילואים או לשכר שהיה מקבל מהמוסד לביטוח לאומי אילולא נשבה, הכל לפי הסכום הגבוה יותר.


19. חייל כנ"ל, אשר יקבל את שכרו לפי שכר חיילים בשירות קבע, יהיה זכאי לזכויות המוענקות לחיילים בשירות קבע, המפורטות בסעיף 3 סעיף משנה ג´ לעיל. 20. חייל, אשר ישוחרר מהשבי תוך כדי תקופת השירות הפעיל, שבו הוא חייב באותה שנה – ישולם שכרו כנהוג לגבי חיילים בשירות מילואים.


21. היחידה תדווח על נפילת חייל בשבי האויב, כאמור בפ"מ 31.0516. על סמך הדיווח, תורה מחלקת נפגעים ובטיחות בדרכים באכ"א למת"ש לשלם את שכרו, כאמור בסעיף 18 לעיל, בתנאי שהחייל לא שוחרר כעבור תקופת מקבילה לתקופת השירות השנתי, שבו הוא חייב עפ"י סעיפים  28, 29,27 ו30- לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986-. 22. חזר החייל מהשבי, יוצב לר"מ חוזרי שבי – נעדרים. כל עוד החייל מוצב ביחידה הנ"ל, ימשיך לקבל את שכרו לפי הסכום הגבוה יותר. 23. הוראות סעיפים 18 עד 22 לא יחולו בתקופה בה הורה שר הביטחון, כי שירות מילואים יהיה שירות חירום לעניין חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח1968-.


חיילי מילואים – נעדרים


24. תשלומי שכר למשפחת חייל מילואים שנעדר יבוצעו בהתאם להוראה מיוחדת של אכ"א-פרט.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים