35.0214 – דמי כלכלה – חיילים בשירות חובה

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי * תוקף סעיפים 1 עד 25 מה- 5 אוק´ 95 1. חייל בשירות חובה זכאי לקבל דמי כלכלה במקרים האלה:- א. כשהוא משרת ביחידה, נספח או סמוך ליחידה, שאין בה סידורי מטבח צבאי, ולא ניתן להסמיכו לצורכי כלכלה למטבח צבאי קרוב, בהתאם לאישור הוועדה לדמי כלכלה, שליד אכ"א-מחלקת פרט. ב. כשעקב תפקיד הוא איננו נמצא ביחידתו ואיננו יכול להתכלכל במטבח צבאי.

הכרה ביחידה, שאין בה מטבח צבאי, לצורך תשלום דמי כלכלה

2. קצין מקרקעין פיקודי, המבקש לאשר הכרה ביחידה כיחידה ללא מטבח, יפנה למרכז בינוי 5600. 3. מרכז בינוי יעביר את הפניות לאג"א-מחלקת תחזוקה ולידיעת אכ"א-מחלקת פרט. 4. אג"א-מחלקת תחזוקה תבדוק ותאשר לאכ"א-מחלקת פרט, שאין אפשרות להסמיך את חיילי היחידה למטבח צבאי קרוב. 5. אכ"א-מחלקת פרט תוציא אישור לדמי כלכלה לפי החלטת הוועדה לדמי כלכלה, המתכנסת באכ"א-מחלקת פרט מפעם לפעם. 6. האישור יהיה בתוקף לשנת תקציב אחת בלבד (מ1- ינו´ עד 31 דצמ´ באותה שנה), ויחודש מידי שנה. 7. קבעה אג"א-מחלקת תחזוקה כי יחידה, שהוכרה על ידי מרכז בינוי 5600 כיחידה ללא מטבח צבאי, תתכלכל ביחידה אחרת, שקיימים בה סידורי מטבח, והמרחק ממנה אינו עולה על קילומטר אחד - תודיע על כך לוועדה לדמי כלכלה, שליד אכ"א-מחלקת פרט. אכ"א-מחלקת פרט תודיע את קביעת אג"א-מחלקת תחזוקה, כאמור, לקצין המקרקעין הפיקודי הנוגע בדבר.

שיעור דמי כלכלה

8. חייל בשירות חובה יהיה זכאי לתשלום דמי כלכלה, בשיעור שייקבע מעת לעת על ידי אכ"א-מחלקת פרט, בתיאום עם היועץ הכספי לרמטכ"ל. דמי הכלכלה יכללו תעריפים מיוחדים לארוחות בוקר, צהריים וערב.

דמי כלכלה קבועים - נוהל פנייה ואישור

9. א. קצין השלישות היחידתי ביחידה, שאין בה סידורי מטבח צבאי, בהתאם לאישור הוועדה לדמי כלכלה, שליד אכ"א-מחלקת פרט, יעביר למת"ש -352מדור שכר חובה טופס "שירות חובה - דמי כלכלה" (טופס 835), בשני העתקים, שאליהם תצורף רשימה שמית של חיילי היחידה המוצבים או הנספחים, ויציין על טופס 835 את הסימוכין של אישור אכ"א-מחלקת פרט. ב. חיילים כנ"ל יהיו זכאים לקבל דמי כלכלה קבועים עבור עשרים ימים בחודש, לכל היותר. אם יידרשו חיילים אלה לעבוד בימי ו, יהיו זכאים לקבל דמי כלכלה עבור עשרים וחמישה ימים בחודש, לכל היותר, וזאת באישור הוועדה לדמי כלכלה, שליד אכ"א-מחלקת פרט.

דמי כלכלה בתפקיד

10. חייל, היוצא בתפקיד ליחידה אחרת, יצויד בתלוש ארוחה (טופס 1150), בהתאם לפ"מ 56.0123. 11. חייל, שעקב תפקידו נמצא מחוץ ליחידתו ואיננו יכול להתכלכל במטבח צבאי - יאשרו לו דמי כלכלה יומיים עבור ארוחת צהריים בלבד, כמפורט להלן:- א. עד חמש פעמים בחודש - יינתן האישור על ידי מפקד, שדרגתו רס"ן, לפחות, על טופס הוצאות אישיות בתפקיד (טופס 843-2). ב. משש פעמים עד עשר פעמים בחודש - יינתן האישור על ידי מפקד, שדרגתו לפי תקן סא"ל, לפחות, על טופס 843-2. ג. מעל עשר פעמים בחודש - יינתן האישור על ידי הוועדה לדמי כלכלה, שליד אכ"א-מחלקת פרט. ד. עם קבלת האישור כאמור, תפנה הסמכות הפונה על טופס 835, בשני העתקים, למת"ש 352 - מדור שכר חובה, ותציין את הסימוכין של אישור אכ"א-מחלקת פרט. 12. בקשה, המתייחסת לאישור דמי כלכלה ליותר מחייל אחד מאותה סיבה, תוגש אף היא על טופס 835, בשני העתקים. 13. העתק אחד מטופס 835 יוחזר על ידי מת"ש-מדור שכר חובה לשליש היחידה, עם ציון אישור הבקשה או דחייתה. במקרה של דחיית הבקשה, תצוין הסיבה על טופס 835.

זכות אוטומטית לדמי כלכלה

14. יחידות, שאין בהן סידור מטבח צבאי, ושהוכרו על ידי הוועדה לדמי כלכלה, שליד אכ"א-מחלקת פרט, וחיילים בעלי תפקידים, שהוכרו על ידי אכ"א-מחלקת פרט כזכאים לדמי כלכלה - הדיווח ייעשה ישירות על ידי מת"ש, ללא התערבות היחידה.

קליטת הצבה או סיפוח

15. מת"ש יפסיק את זכותו של חייל לקבל דמי כלכלה אוטומטית עם קליטת הצבתו או סיפוחו ליחידה אחרת. 16. נקלט לחייל דיווח הצבה או סיפוח ליחידה, שבה הוא זכאי לקבל דמי כלכלה - יוגש לגביו טופס 835 חדש, אף אם ביחידתו הקודמת קיבל דמי כלכלה מאותה סיבה.

זיכויים בדמי כלכלה - רשימות שמיות

17. אחת לשלושה חודשים, יעביר מת"ש-מדור שכר חובה, באמצעות רמ"ד יחת"שים אזורי, לכל קצין שלישות יחידתי רשימה, הכוללת את שמות כל חיילי היחידה הזכאים לקבל דמי כלכלה, את תקופת הזכות ואת סכום הזכות. 18. הרשימה הכוללת, כאמור, תשמש את היחידה לעדכון של זכות החיילים לקבל דמי כלכלה. 19. קצין השלישות היחידתי יבדוק: א. אם אכן נכללו ברשימה שמות כל החיילים, הזכאים לקבל דמי כלכלה. ב. אם יש חיילים, שאינם זכאים לקבל דמי כלכלה בכלל, או שהם זכאים לקבל כלכלה חלקית באותה תקופה מהסיבות האלה: 1) החייל התכלכל במטבח צבאי בחלק מן הארוחות. 2) יציאה לנופש, חופשה ללא תשלום, ימי אשפוז בחדר בידוד וחופשות מחלה (ימי "ג" בבית). 3) עזיבת היחידה, סיפוח, הצבה, סמיכות ליחידה אחרת או קורס. 4) נפקדות, מחבוש, מעצר ומאסר. 20. מצא קצין השלישות היחידתי, כי חייל, שאישרו לו דמי כלכלה איננו נכלל ברשימה, ימלא טופס 835 עבור אותו חייל. 21. מצא קצין השלישות היחידתי, כי חייל איננו זכאי לקבל דמי כלכלה בכלל, או שהיה זכאי לכך בחלק מהתקופה, ידווח על כך על טופס 835. 22. הדוח יישאר ביחידה כאמצעי בקרה. 23. לפי הנתונים שידווחו על טופסי 835, יעדכן מת"ש את זכותו של החייל במערכת שכר חובה. 24. דמי כלכלה בתפקיד עבור עשרה ימים בחודש, לכל היותר (עבור ארוחות צהריים בלבד), ידווחו למת"ש (באמצעות רמ"ד היחת"שים האזורי) על טופס 3009/1, ויוזנו למערכת שכר חובה. 25. דמי כלכלה, שאושרו לחייל על ידי ועדת הכלכלה באכ"א-מחלקת פרט, ידווחו למת"ש-מדור שכר חובה על טופס 835.

35.0215   בוטלה (בחוזר מספר 139) 35.0216   בוטלה (בחוזר מספר 103)

השארת תגובה

Leave a Message