השלמת תגמולים ושכר לחיילים שגויסו לשירות מילואים תוך 90 יום ממועד

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

השלמת תגמולים ושכר לחיילים שגויסו לשירות מילואים תוך 90 יום ממועד


1. חייל שגויס לשירות מילואים פעיל תוך 90 ימים ממועד שחרורו משירות סדיר, יהיה זכאי לקבל תגמולים כמפורט בפקודה זו.


חייל ששוחרר משירות קבע תוקף סעיפים 2 עד 4 מה- 10 אוק´ 2001 2. חייל ששוחרר משירות קבע וגויס לשירות מילואים פעיל תוך 90 ימים ממועד שחרורו, יקבל תגמול מהביטוח הלאומי לפי פרק ו לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה1995-. 3. באותם מקרים, ששיעור התגמול שיקבל החייל עבור תקופת שירותו במילואים נמוך מממוצע משכורתו בשלושת החודשים האחרונים לשירותו בקבע, והחייל גויס לשירות המילואים הפעיל לאחר 61 ימים, אך לא יותר מ- 90 ימים ממועד שחרורו משירות קבע, יהיה זכאי להשלמת שכר ממת"ש-מדור שכר הקבע עד לגובה השכר (שכר החייב בביטוח לאומי) המשולם באותו חודש למשרת קבע, שדרגתו או דרגת שכרו (הכל לפי הגבוה ביותר), כפי שהיו לחייל ערב שחרורו. במקרה והחייל גויס לשירות המילואים הפעיל תוך 60 ימים ממועד שחרורו משירות קבע, יזכה להשלמת שכר מהביטוח הלאומי, שתיכלל בתגמול המוזכר בסעיף 2 לעיל. 4. חייל כאמור, יציג בפני מת"ש-מדור שכר הקבע אישור מטעם המוסד לביטוח לאומי על גובה התגמול שקיבל עבור שירותו בתקופת המילואים, ויזוכה בהפרשי השכר המגיעים לו, כאמור בסעיף 3 לעיל.


 


חייל ששוחרר משירות חובה ומשירות סדיר נוסף בתנאי קבע


5. חייל כנ"ל, שגויס לשירות מילואים פעיל תוך 90 ימים ממועד שחרורו משירות סדיר, יהיה זכאי לקבל תגמול מהמוסד לביטוח לאומי בלבד, לפי פרק ו לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה1995-, גם אם התגמול שיתקבל מהמוסד לביטוח לאומי יהיה נמוך משכרו הממוצע של חייל בתנאי קבע בשלושת החודשים האחרונים. צה"ל לא ישלים (עקב תקופות השירות הקצרות בתנאי קבע) הפרשי שכר לחייל כנ"ל. חייל ייחשב כמשרת בתנאי קבע, אם תקופת שירותו בתנאי קבע הייתה פחותה משישה חודשים.


 


35.0220   בוטלה (בחוזר מספר 170)

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים