35.0301 – הוצאות נסיעה – שירות חובה ומילואים

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי

1. פקודה זו קובעת את הזכויות, את התנאים ואת נוהל התשלום עבור הוצאות נסיעה לגבי חיילים בשירות חובה ובשירות מילואים. 2. חייל בשירות חובה זכאי לנסוע בקווי "אגד", הכלולים בהסדר הסעת חיילים במחיר סימלי, כפי שמתפרסם מעת לעת. 3. חייל בשירות חובה זכאי לנסוע חינם בקווי רכבת ישראל, כאמור בפ"מ 35.0810. 4. חייל בשירות מילואים פעיל זכאי להנחה של 50 אחוז בקווי רכבת ישראל, כאמור בפ"מ 35.0810.

הוצאות נסיעה למקום השירות וחזרה תוקף סעיף 5  מה10- יולי 90 5. חיילים בשירות חובה ובשירות מילואים - א. חייל, המשרת ביחידה, אשר עפ"י אישור של מפקדת מרכז בינוי 5600 אין בה סידורי לינה, ואשר אינו מולן באמצעות קצין העיר בהתאם לפ"מ 35.0306, זכאי לתשלום עבור הוצאות נסיעה באוטובוס למקום השירות וחזרה מידי יום, ובתנאי שהנסיעה בוצעה בפועל. ב. הנסיעות יבוצעו בקווי אוטובוס הקצרים ביותר ממקום מגורי החייל למקום שירותו ובחזרה. הקו הקצר נמצא במרחק הליכה של עד 500 מטר ממקום מגוריו של החייל או ממקום שירותו, ויש שירות אוטובוסים בשעות הבוקר ובשעות הערב. ג. חייל, הזכאי להלנה קבועה, בהתאם לפ"מ 35.0306, זכאי לתשלום הוצאות נסיעה באוטובוס:- 1) ממקום הלנתו למקום שירותו וחזרה מידי יום, ובתנאי שהנסיעה בוצעה בפועל. 2) ממקום שירותו למקום מגוריו הקבוע וחזרה פעם אחת בחודש. ד. חייל בשירות חובה, הזכאי להלנה בהתאם לפ"מ 35.0306, רשאי לבקש להמיר את ההלנה בהוצאות נסיעה ממקום מגוריו למקום שירותו וחזרה, מידי יום. בקשת החייל תועבר ע"י היחידה לאישור מקשל"ר - רמ"ד תוספות כספיות, ותכלול את מספר המקצוע של החייל, את הצהרת החייל על בקשתו ואת אישור מפקדו, המסכים שהחייל יסע מידי יום לביתו. ה. חייל, הפטור מלינה בבסיס עפ"י המלצה רפואית, שניתנה על טופס מסדר חולים (טופס 102), זכאי לקבל הוצאות נסיעה ממקום מגוריו למקום שירותו ובחזרה מידי יום, ובתנאי שהנסיעה בוצעה בפועל. תוקף סעיף משנה ו´  מה1- יוני 92 ו. בנוסף על האמור לעיל, חייל בשירות חובה זכאי להחזר הוצאות נסיעה על כל נסיעה בתחבורה הציבורית ממקום השירות לביתו ובחזרה או בתפקיד, בתנאי שהשהייה מחוץ ליחידה אושרה על פי פקודות הצבא. תוקף סעיפים 6 עד 23  מה1- יוני 92 6. חייל בשירות מילואים, המשרת ביחידה אשר עפ"י אישור של מפקדת מרכז בינוי 5600 יש בה סידורי הלנה, והוא אב ל6- ילדים או יותר, או אלמן, אב לילדים מתחת לגיל 18, או גרוש, אב לילדים מתחת לגיל 18, הנמצאים בחזקתו, זכאי להחזר הוצאות נסיעה מביתו למקום השירות וחזרה מידי יום, בהתאם למחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית, ובתנאי שהנסיעה בוצעה בפועל.

הוצאות נסיעה בתפקיד

7. חייל בשירות חובה ובשירות מילואים, שהיו לו הוצאות נסיעה לצורך ביצוע תפקיד שהוטל עליו, יקבל עבורן החזר הוצאות ביחידתו רק בעבור אותן הנסיעות ששילם בעבורן בפועל וצירף לחשבון ההוצאות בתפקיד (טופס 843-2) את כרטיסי הנסיעה.

הוצאות נסיעה בחופשה

8. חייל בשירות חובה זכאי להוצאות נסיעה ממקום שירותו למקום מגוריו הקבוע ובחזרה בעת יציאתו לחופשות האלה:- א. בחופשה רגילה - בהתאם לפ"מ 35.0402. ב. בחופשת סוף שבוע - בהתאם לפ"מ 35.0407. ג. בחופשת משפחה - בהתאם לפ"מ 35.0410. ד. בחופשה מיוחדת - בהתאם לפ"מ 35.0411. ה. בחופשת מחלה - בהתאם לפ"מ 35.0417. ו. בחופשה שבין משמרת למשמרת - בהתאם לפ"מ 33.0239. 9. חייל מילואים, היוצא תוך כדי שירותו הפעיל לחופשה, זכאי להחזר הוצאות נסיעה, בתנאי שיציאתו הינה בהתאם לפקודות מטכ"ל: "35.0415 חופשות לחיילי מילואים בשירות מילואים פעיל (שמ"פ)" ו-"35.0417 חופשת מחלה - הסעת חולים ואשפוזם - חיילים בשירות סדיר ומילואים".

הוצאות נסיעה עקב הצבה, סיפוח או שחרור

10. חייל בשירות חובה, המוצב או מסופח ליחידה אחרת ובכלל זה הצבה לבקו"ם, לשחרור משירות סדיר, יהיה זכאי לתשלום עבור הוצאות הנסיעה, ללא צירוף כרטיסי נסיעה. 11. דמי נסיעה שישולמו לחייל בעבור נסיעה זו יהיו כמפורט:- א. דמי הנסיעה הנהוגים לגבי חייל באותו קו - לגבי חייל המוצב או מסופח ליחידה אחרת. ב. דמי הנסיעה הנהוגים לגבי אזרח באותו קו - לגבי חייל המוצב לבקו"ם לשחרור.

ביצוע הנסיעות ונוהל התשלום

12. בקווים שבהם קיים שירות של 4 רכבות ליום לפחות, יש לנסוע, בדרך כלל, ברכבת, אולם מפקדו של חייל רשאי לאשר לו לנסוע באוטובוס, בקו הכלול בהסדר הסעת חיילים ב"אגד".

13. חייל בשירות חובה, הזכאי לכיסוי הוצאות הנסיעה ממקום מגוריו או ממקום הלנתו למקום שירותו ובחזרה מידי יום, יקבל ביחידתו כרטיסים לנסיעה מראש כאמור בפ"מ 35.0303. חייל, שלא קיבל כרטיסים לנסיעה מראש, יקבל ביחידתו את החזר הוצאות הנסיעה על טופס הוצאות נסיעה למקום השירות ובחזרה, בצירוף כרטיסי הנסיעה. 14. חייל בשירות חובה, הרוכש כרטיס נסיעה בקופה של חברת אוטובוסים, בקווי נסיעה שאינם כלולים בהסדר נסיעה ב"אגד", יוודא קבלת כרטיס הנחה מיוחד לחיילים, שיוטבע בחותמת "צבא". 15. חייל בשירות חובה, הרוכש כרטיס מנהג אוטובוס, ישלם את המחיר לפי ההנחה המיוחדת לחיילים. 16. חייל בשירות חובה, שאושר לו ללבוש בגדים אזרחיים במסגרת תפקידו, וכן חיילת בהריון, שמצבה מחייב לבישת בגדים אזרחיים, יהיו זכאים לקבלת החזר הוצאות דמי נסיעה הנהוגים לגבי אזרחים כמפורט בסעיפים 5 עד 11 לעיל. תשלום הוצאות הנסיעה יבוצע תמורת כרטיסי נסיעה. 17. חייל מילואים בשירות פעיל, הרוכש כרטיס לנסיעה ברכבת בקופות הרכבת או אצל מבקר הרכבת, יקבל כרטיס הנחה מיוחד לחיילי מילואים. 18. חייל בשירות מילואים, הזכאי להחזר הוצאות נסיעה ממקום השירות למקום המגורים ובחזרה, יגיש בקשה להחזר הוצאות הנסיעה על פי מחיר הנסיעה בתחבורה הציבורית על טופס הוצאות נסיעה למקום השירות ובחזרה (טופס 842) בצירוף כרטיסי נסיעה, שבעבורם שולם בפועל.

מקדמות

19. חייל, היוצא מיחידתו לביתו או לצורך ביצוע תפקיד, זכאי לקבל מקדמה למימון הוצאות הנסיעה הצפויות לו. 20. עם קבלת המקדמה יוחתם החייל על קבלה מתאימה, אשר תישמר ביחידת התשלומים. על החייל להציג כרטיסי נסיעה לא יאוחר מארבעים וחמישה יום מקבלת המקדמה.

הקצבות

21. מת"ש יקציב, מידי חודש, לכל יחידת תשלומים סכום קבוע לצורך מימון הוצאות נסיעה לחייליה. שיעורי ההקצבה ייקבעו ע"י מת"ש. 22. מת"ש יעביר ליחידה את ההקצבה החודשית עבור החודש השוטף, רק לאחר קבלת טופסי 836 ו837- מהיחידה לגבי החודש הקודם.

שינון

23. תוכן פקודה זו יובא לידיעת כל החיילים בשירות סדיר ולידיעת חיילי המילואים בשירות פעיל אחת ל6- חודשים.

השארת תגובה

Leave a Message