בית  »  פקודות מטכ"ל   »   35.0302 – שוברי נסיעה – קריאה וסיום שירות מילואים פעיל – נוהל הוצאה והחזקה

35.0302 – שוברי נסיעה – קריאה וסיום שירות מילואים פעיל – נוהל הוצאה והחזקה

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי

תוקף סעיף 1  מה1- ספט´ 64 1. חייל מילואים זכאי לשוברי נסיעה בין-עירונית, ממקום מגוריו למקום שבו הוא חייב להתייצב לשירות מילואים פעיל ובחזרה, כולל התייצבות חודשית ותלת חודשית, בתנאי שהמרחק ממקום מגוריו למקום ההתייצבות עולה על 15 ק"מ. 2. למטרה זאת יש להשתמש בטפסים 3227  (שובר נסיעה ברכבת) ו3229-  (שובר נסיעה באוטובוס), הנושאים חותמת "מילואים". 3. החייל יצויד בשובר נסיעה באוטובוס או ברכבת בהתאם לכללים הר"מ:- תוקף סעיף משנה א´  מה20- אוק´ 87 א. בקווים שבהם קיים שירות רכבות ארבע פעמים ביום או יותר, יינתן לחייל שובר נסיעה ברכבת. מפקד, שדרגתו סא"ל, לפחות, רשאי לאשר לחייל מילואים, רק במקרים מיוחדים, שובר נסיעה באוטובוס גם אם קיים בקו זה שירות רכבות ארבע פעמים ביום או יותר, אם מסלול נסיעתו של החייל מחייבו לנסוע באוטובוס בנוסף לנסיעתו ברכבת. ב. בקווים שבהם קיים שירות רכבות פחות מארבע פעמים ביום, יינתן לחייל, בדרך כלל, שובר נסיעה ברכבת, אולם מפקד יחידה רשאי, במקרים מיוחדים, לאשר מתן שובר נסיעה באוטובוס. ג. שובר נסיעה באוטובוס יינתן רק לקווים, שבהם אין שירות רכבות, או במקרים מיוחדים, כמפורט לעיל. 4. חייל מילואים הנקרא להתייצב ביחידתו ואשר לא קיבל שובר נסיעה, כאמור בסעיף 1 לעיל, יפנה לקצין העיר הקרוב ביותר למקום מגוריו, אשר יציידו בשובר נסיעה, בהתאם לפקודה זאת. 5. בפנותו לקצין העיר יציג בפניו החייל את צו הקריאה או המברק המזמנו לשירות. 6. קצין העיר יציין ע"ג צו הקריאה או המברק את העובדה, שצייד את החייל בשובר נסיעה. אין לצייד בשובר נסיעה חייל, אשר נקרא להתייצבות או לשירות באמצעות מברק ע"ג טופס 525-2. תוקף סעיף 7  מה16- אוג´ 87 7. חייל מילואים, שנקרא לשירות מילואים פעיל באמצעות מברק או טלפון, סמוך למועד שנקבע להתייצבותו, וקבלת שוברי נסיעה אצל קצין העיר הקרוב לא היתה מעשית, יהיה זכאי לתשלום הוצאות הנסיעה (כמפורט בפ"מ 35.0301), בתנאי שחל לגביו האמור בסעיף 1 לעיל. 8. חייל מילואים, אשר קריאתו לשירות בשעת חירום נקבעה באמצעות מברק (טופס 525-2), יצויד, מראש, בשובר נסיעה מתאים לצורך נסיעתו ממקום מגוריו למקום ההתייצבות. בכל מקרה יצויד חייל כזה בשובר נסיעה המיועד לנסיעה באוטובוס. 9. בשובר הנסיעה הנ"ל יוכל להשתמש החייל בכל עת שייקרא באמצעות מברק (טופס 525-2), גם כשהקריאה אינה לצורך התייצבות לשירות בשעת חירום. החייל ימלא אישית בשובר הנסיעה, במקום המיועד לכך, את תאריך הנסיעה בהתאם לתאריך ההתייצבות שנקבע במברק. 10. לאחר השימוש בשובר הנסיעה להתייצבות כנ"ל, יצויד החייל בשובר נסיעה חדש, לצורך נסיעתו להתייצבות, עם קריאתו הבאה. תוקף סעיף 11  מה1- ספט´ 64 11. חייל מילואים, אשר ממקום מגוריו למקום ההתייצבות אין פועלים שירותי "אגד" או "רכבת ישראל", היינו שירותי תחבורה שאינם מקבלים שוברי נסיעה, וכן כשהמרחק ממקום מגוריו למקום ההתייצבות קצר מ15- ק"מ, יהיה זכאי לתשלום הוצאות נסיעה למקום ההתייצבות, בהתאם לפ"מ 35.0301. 12. תשלום הוצאות הנסיעה יבוצע בהתאם לכרטיסי הנסיעה המשומשים, אשר יומצאו ע"י החייל בעת התייצבותו לשירות, ובהתאם לשיעור זה יבוצע תשלום הוצאות הנסיעה לחייל בגמר השירות או ההתייצבות. תוקף סעיף 13  מה1- ספט´ 64 13. חייל, אשר רק בחלק מקו נסיעתו אינם פועלים שירותי "אגד" או "רכבת ישראל", יקבל שוברי נסיעה רק עבור אותו קטע שבו פועלים שירותים אלה ואילו עבור נסיעות בשירותי תחבורה אחרים, ביתרת הדרך, יבוצע התשלום בהתאם לסעיף 11 לעיל.

נוהל הזמנת שוברי נסיעה

14. הזמנת שוברי הנסיעה תיעשה יחד עם הגשת דו"ח על חלוקת שוברי הנסיעה, ע"ג טופס 3233  (חלוקת שוברי נסיעה והזמנתם), אשר יוגש למת"ש בכל 25 בחודש. 15. טופס 3233 ימולא במקור והעתק. במשבצת "דו"ח מס´" - יירשם המספר הסידורי השוטף של הדו"ח. בחלק "א" - "דו"ח על חלוקת שוברי נסיעה" - יימסר דו"ח על חלוקת השוברים לחודש שעבר. בחלק "ב" - "הזמנות שוברי הנסיעה" - יפורטו השוברים המוזמנים, בהתחשב במצבת חיילי המילואים ביחידה. 16. על סמך הפרטים שיירשמו בטופס זה ימסור מת"ש למפקד היחידה או לבא כוחו המצוין בחלק "ב´2" של הטופס, מספר מתאים של שוברי הנסיעה. 17. הטופס במקורו יוגש למת"ש, יחד עם העתקי השוברים שחולקו והשוברים המבוטלים. העתק הטופס ייגנז ביחידה. נוהל שמירה והחזקה 18. סידורי שמירה והחזקה ייקבעו עבור שוברי הנסיעה כמו עבור כסף מזומן. 19. מפקד היחידה אחראי לשלמות שוברי הנסיעה, לשמירתם ולחלוקתם הנכונה, בהתאם להוראות המתפרסמות, מידי פעם בפעם, בפקודות מטכ"ל. תוקף סעיפים 20 עד 24  מה15- מאי´ 88 20. במקרה שיתגלה גירעון בשוברי נסיעה באוטובוס או ברכבת, תימסר ע"י היחידה הודעה בכתב למת"ש - מדור יחת"שים האיזורי, בציון כמות השוברים החסרים ומספריהם. במקביל יפעל מפקד היחת"ש כנדרש בפ"מ 35.0111. 21. רמות גירעון בשוברי נסיעה באוטובוס או ברכבת לצורך פקודה זו - א. שוברי נסיעה באוטובוס -

1) רמה א´ - שובר אחד עד 10 שוברים.

2) רמה ב´ - 11 שוברים עד 50 שוברים.

3) רמה ג´ - 51 שוברים עד 100 שוברים.

4) רמה ד´ - 101 שוברים או יותר.

ב. שוברי נסיעה ברכבת -

1) רמה א´ - שובר אחד עד 20 שוברים.

תוקף סעיף משנה ב´ 2)  מה5- יוני 89

2) רמה ב´ - 21 שוברים עד 100 שוברים.

3) רמה ג´ - 101 שוברים עד 200 שוברים.

4) רמה ד´ - 201 שוברים או יותר. 22. לגבי הסעת חיילי מילואים בתפקיד בתקופת שירות מילואים פעיל - ראה פ"מ 35.0301. 23. לגבי נוהל הוצאת שוברי נסיעה לשעת חירום (טופס 3232) - ראה פ"מ 35.0304. 24. סעיפים 1 עד 13 של הפקודה ישונן לחיילי מילואים, מכל הדרגות, אחת לשנה.

השארת תגובה

Leave a Message