35.0304 – שוברי נסיעה לשעת חירום – חיילי מילואים

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

1. שובר הנסיעה לשעת חירום (טופס 3232) מאפשר לחיילי מילואים, בהיקראם להתייצב לשירות מילואים מיוחד, להגיע ממקום הימצאם, בשעת הקריאה, למקום שבו עליהם להתייצב. שובר נסיעה לשעת חירום אינו יכול לשמש לכל מטרה אחרת, פרט לנסיעה להתייצבות לשירות מיוחד בשעת חירום. שובר נסיעה לשעת חירום ישמש רק במקרה של קריאה לשירות מיוחד באמצעות אמצעי פרסום ציבורים (רדיו, עיתונות, מודעות וכיו"ב) ולא במקרה של קריאה באמצעות צו קריאה אישי. 2. כל יחידה אחראית לצייד את כל חיילי המילואים שלה בשובר נסיעה אחד לשעת חירום. 3. כל חייל, המשתחרר משירות סדיר, יקבל בבסיס קליטה ומיון שובר נסיעה אחד לשעת חירום. 4. חייל המילואים יחזיק תמיד את שובר הנסיעה לשעת חירום בתוך תעודת חייל מילואים (קצין וחוגר). עם הקריאה לשירות מילואים מיוחד, יתלוש החייל את שובר הנסיעה מפנקסו, ימלא במשבצת "מתחנה" את התחנה ממנה הוא נוסע ובמשבצת ל"תחנה" את התחנה הקרובה ביותר למקום שבו עליו להתייצב. 5. בכל התייצבות של חיילי המילואים תבדוק היחידה, אם שובר הנסיעה נמצא בידי החייל. 6. חייל מילואים, אשר איבד שובר נסיעה לשעת חירום, חייב להודיע על כך מייד למפקדו. מפקד היחידה יעמיד את החייל לדין. 7. בכל מקרה שבעת הביקורת יתברר שהשובר אינו נמצא בידי החייל, ובכל מקרה שחייל מילואים הודיע שאבד לו השובר, יצויד החייל מייד בשובר חדש, בלי להתחשב בתוצאות משפטו. 8. היחידה המוסרת לחייל מילואים את שובר הנסיעה לשעת חירום תמלא את הפרטים שלהלן:- א. פרטיו האישיים של החייל. ב. תאריך הוצאת השובר. ג. חתימת מפקד היחידה או קצין אשר הוסמך לכך על ידיו. ד. חותמת "צבא הגנה לישראל". ה. כן תמלא היחידה את התלוש בשולי השובר, מעבר לפרפורציה המיועדת למת"ש ותחתים את החייל המקבל על התלוש. 9. שובר הנסיעה יחובר לחלק הפנימי של כריכת תעודת חייל מילואים (קצין או חוגר) ביחידה. 10. כל יחידת תשלומים תוכל להזמין אצל קצין התשלומים של מת"ש טופס 3232 עבור חיילי המילואים שלה ושל יחידות המילואים שהיא אחראית להן, שאין ברשותם שוברי נסיעה לשעת חירום. 11. הזמנת שוברי הנסיעה יחד עם מסירת דו"ח על חלוקתם תיעשה ע"ג טופס 3233 "הזמנת וחלוקת שוברי נסיעה" בכל 25 בחודש (או במועד מוקדם יותר, לפי הצורך). הטופס ימולא במקור ובהעתק. בראש הטופס יצוין בעיפרון אדום "שעת חירום". במשבצת "דו"ח מס´" יירשם המספר הסידורי השוטף של הדו"ח, תוך ציון הקידומת "ח" (יש להשתמש בסדרת מספרים נפרדת ללא קשר עם ספרור הטופס הנ"ל בשמשו להזמנת שוברים רגילים). בחלק א´, בשורות 1-5, יירשמו מספרי השוברים בעמודה "ברכבת - חופשה". בחלק ב´ יירשם מספר השוברים הדרוש בעמודה "ברכבת - חופשה". 12. למקור של הטופס יצורפו:- א. תלושי השוברים שחולקו. ב. שוברים מבוטלים. ג. הודעה על אובדן שוברים ע"י חיילים תוך ציון פסק הדין. העתק הטופס ייגנז ביחידה. תוקף סעיף 13  מה25- ינו´ 82 13. מפקד היחידה אחראי לשלמות שוברי הנסיעה, שמירתם וחלוקתם הנכונה בהתאם להוראות הנוגעות לשמירת כסף מזומן. במקרה של גירעון בשוברי הנסיעה, יפעל המפקד עפ"י נוהל הטיפול בשוברי נסיעה רגילים, כמפורט בפ"מ 35.0302. 14. סעיפים 1 עד  8 ,3 ו9- של פקודה זאת ישוננו לחיילים בשירות מילואים אחת ל3- חודשים. מפקדי יחידות מילואים יוודאו הסברת הפקודה לחייליהם.

35.0305   בוטלה (בחוזר מס´ 161)

השארת תגובה

Leave a Message