35.0310 – החזר הוצאות למפקדים במילואים שאינם בשמ"פ

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

תוקף סעיפים 1 עד 17 מה- 31 באבג´ 2000

כללי

1. בעלי תפקידים במילואים עוסקים במהלך השנה בפעילות שוטפת הקשורה ליחידתם, גם בתקופות בהן אין הם נמצאים בשירות מילואים פעיל.
2. כחלק מביצוע התפקיד, נדרשים המפקדים לממן הוצאות עבור נסיעות ברכבם הפרטי, עבור טיסות ועבור שיחות טלפון.
3. הפקודה מעגנת את זכאות בעלי התפקידים לקבלת החזר עבור הוצאות אלו.


הגדרת הזכאים

4. בעלי התפקידים הבאים יהיו זכאים להחזר הוצאות ברמה א:
א. מח"טים ומפקדי אגדים.
ב. מג"דים.
ג. מ"פים של פלוגות חטיבתיות (בייעוד 0 בלבד).
ד. מקביליהם של בעלי התפקידים המנויים לעיל אשר אושרו על ידי אכ"א-מחלקת הפרט-רע"ן ת"ש.
ה. בעלי התפקידים הזכאים להחזר הוצאות ברמה ב, שאושרו באופן חריג עקב מאפייני הוצאות מיוחדות על ידי אכ"א-מחלקת הפרט-רע"ן ת"ש, ומקביליהם בזרועות ובחילות, כפי שיפורסמו בהוראות אכ"א-מחלקת הפרט.
5. בעלי התפקידים הבאים יהיו זכאים להחזר הוצאות ברמה ב:
א. סמג"דים.
ב. מ"פים.
ג. חמישה בעלי תפקידים נוספים, לכל היותר, באוגדה (או ביחידות מקבילות שאושרו על ידי אכ"א-מחלקת הפרט-רע"ן ת"ש), על-פי שיקול דעת מפקד האוגדה או היחידה בדרגת תא"ל, לפחות. באוגדות בהן יותר מחמש חטיבות – יכול מפקד האוגדה (או מקבילו ביחידה מקבילה),לאשר בעל תפקיד נוסף לכל חטיבה נוספת.
ד. חריגים שאושרו על ידי אכ"א-מחלקת הפרט-רע"ן ת"ש, בהיקף שייקבע בתיאום עם היועכ"ל.
6. החזר ההוצאות יבוצע כל עוד נושא המפקד מינוי מלא לתפקיד, וכל עוד מתקיימים לגביו התנאים הקבועים המפורטים בסעיף 4, סעיפי משנה א עד ד או בסעיף 5, סעיפי משנה א ו- ב לעיל. תוקף האישורים, כאמור בסעיף 4, סעיף משנה ה, ובסעיף 5, סעיפי משנה ג ו- ד לעיל, הינו לשנתיים, לכל היותר.


7. לצורך חידוש האישורים תידרש בחינה נוספת והחלטה מחודשת של הסמכות המאשרת (הגורם המאשר החזר הוצאות למפקדים אלו)


הגדרת הזכאות

8. ההחזר יינתן בעבור:
א. הוצאות טלפון.
ב. הוצאות נסיעה או טיסה.
9. גובה ההחזר ייקבע על ידי אכ"א-מחלקת הפרט, בתיאום עם היועכ"ל, ויעודכן מעת לעת על ידי מחלקת הפרט בכפוף לאישור היועכ"ל.


תהליך התשלום

10. אחת לשנה, בחודש דצמבר, תשלח יחידת הקישור של יחידת המילואים אל כל המפקדים הזכאים ביחידתה, טופסי הצהרה שדוגמתם ניתנת בנספח לפקודה זו, בארבעה העתקים, עבור ארבעת הרבעונים של שנת העבודה הבאה. המפקד ימלא את הטופס אחת לרבעון או אחת לשנה, יחתום עליו ויחזירו אל קצינת הקישור.
11. יחידת החייל תבדוק את ההצעות ותזין לקובץ כוח האדם את גובה ההחזר, אחת לרבעון או אחת לשנה בהתאם להצהרות המפקדים.
12. הזכאות בגין חלקיות תקופה תחושב באופן יחסי למשכה.
13. דיווחי המפקדים יישמרו במשרד הקישור במשך שלוש שנים.
14. מרכז התשלומים (להלן-מת"ש) יעביר את התשלום ישירות לחשבון הבנק של החייל, ויידע את החייל על פרטי התשלום.


בקרה

15. הזכאות להחזר תופסק במידה ויחול שינוי בהצבה או במינוי המדווחים לזכאים בקובץ כוח אדם.
16.  אכ"א-מחלקת הפרט-ענף ת"ש יפיק דוחות בקרה חודשיים למניעת חריגות.


ניכויים

17. מת"ש ראשי לנכות מסכומי ההחזר כל סכום שהחייל חייב לצה"ל.

 תוקף הנספח מה- 31 באבג´ 2000

נספח לפ"מ 35.0310
יחידה מדווחת
מספר יחת"ש
טלפון
תאריך
קצינת קישור

החזר הוצאות למפקדים במילואים שאינם בשמ"פ
(טלפון, ק"מ והמרת ק"מ בטיסה)

חלק א – בקשת החייל
הנני מבקש בזאת לקבל את הוצאותי האישיות הקשורות במילוי תפקידי במילואים במהלך החודשים בהם אינני משרת בשמ"פ, בשלושת החודשים האחרונים/בשנה האחרונה כלהלן:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

9400

 

דרגה 

שם משפחה

שם פרטי                     

אירוע                       

  ספרור שוטף 


 

מספר אישי

 


סוג

תאריך

מספר פעימות

מונה לחודש/שנה

כמות ק"מ

לחודש/שנה

סכום טיסות לחודש*/שנה

עד תאריך

 

 

 

 

חודש

יום

שנה

חודש

יום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


תקופת הבקשה

מתאריך

שנה

 

 

 

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים