בית  »  פקודות מטכ"ל   »   35.0314 – תשלומים בדיעבד לחיילים ופיצוי בגין פיגור בתשלום

35.0314 – תשלומים בדיעבד לחיילים ופיצוי בגין פיגור בתשלום

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי

1. פקודה זו מפרטת את הכללים לתשלום בדיעבד ולתשלום פיצוי בגין פיגור בתשלום. 2. הפקודה חלה על תשלומים, המשולמים לחיילים בשירות קבע, חובה ומילואים, לרבות תשלומים, המגיעים לחייל עם שחרורו.

הגדרה

3. מועד גיבוש הזכאות - מועד תחילת הזכאות (הכספית). אולם אם לשם יצירת הזכאות המהותית נדרשת החלטת ועדה או גורם מוסמך (להבדיל מאישור הצהרתי על זכות, הקיימת לפי פקודות הצבא) הניתנת לאחר תאריך תחילת הזכאות, יהיה מועד ההחלטה, מועד גיבוש הזכאות. לדוגמה: החלה בדיעבד של הסכם שכר או אישור דירוג עובדי מחקר בדיעבד. 4. המועד לתשלום - א. לגבי תשלומים לחיילים בשירות קבע - 1 בחודש שלאחר החודש, עבורו משולם השכר. ב. לגבי תשלומים לחיילים בשירות חובה - 10 בחודש שלאחר החודש, עבורו משולם השכר. ג. לגבי תשלומי החזר הוצאות הטעונים דיווח או בקשה, לחיילים בשירות סדיר (חובה וקבע) יהיה מועד התשלום כלהלן:- 1) אם הוגשו הדיווח או הבקשה עד 10 בחודש - המועד לתשלום השכר של אותו חודש. 2) אם הוגשו הדיווח או הבקשה לאחר 10 בחודש - המועד לתשלום השכר של החודש שלאחריו. ד. לגבי תשלומים לחיילי מילואים - המועד שנקבע לכך בפקודות הצבא. ה. אם נקבע בפקודות הצבא מועד אחר לתשלום זכות כספית, יהיה מועד זה המועד לתשלום (לדוגמה: מענק שחרורין). ו. על אף האמור לעיל, המועד לתשלום לא יהיה מוקדם מהמועד לתשלום של החודש, בו חל מועד גיבוש הזכאות. 5. תקופת הפיגור - התקופה שבין המועד לתשלום ועד לביצוע התשלום בפועל. 6. המדד - מדד המחירים לצרכן, המתפרסם מידי חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 7. ריבית חשב כללי - שיעור ריבית, שנקבע מידי פעם ע"י החשב הכללי במשרד האוצר.

זכאות לתשלום בדיעבד

8. חייל, אשר לא קיבל במועד תשלום המגיע לו עפ"י פקודות הצבא, זכאי לקבל תשלום זה, בדיעבד, אם טרם חלפו 7 שנים מהמועד לתשלום. 9. התשלום ישולם עפ"י ערכו הנומינלי כפי שהיה בתקופה, עבורה הוא משולם.

פיצוי בגין פיגור בתשלום

10. חייל זכאי לפיצוי בגין פיגור בתשלום, אם התקיימו שני התנאים הר"מ:- א. תקופת הפיגור בתשלום עולה על חודש אחד. ב. הפיגור בתשלום נגרם מסיבות התלויות בצה"ל. 11. שולמה מקדמה בסכום העולה על 70 אחוז מתשלום שעוכב (נטו), תוך חודש מהמועד לתשלומו של תשלום מסוים, לא ישולם פיצוי בגין אותו תשלום. 12. על אף האמור לעיל, לא ישולם פיצוי בגין פיגור בתשלום בסך 1 שקל ליום המשולם לחייל מילואים.

הבקשה והטיפול בה

13. חייל, המבקש פיצוי בגין תשלום ששולם בפיגור יפנה, באמצעות מפקדו, ע"ג טופס, שדוגמתו מופיעה בנספח א´ לפקודה זו כלהלן:- א. חייל בשירות קבע: למת"ש - רע"ן שכר קבע וגימלאות. ב. חייל בשירות חובה או מילואים: למת"ש - רע"ן חובה ויחת"ש. 14. מפקד, שהגיעה לידו בקשה כאמור, יעבירה למת"ש; אם נסיבות העיכוב ידועות למפקד, יציין המפקד את המלצתו. 15. על אף האמור לעיל, רשאי ראש מת"ש להורות על טיפול בבקשת החייל לפיצוי, גם אם לא הוגשה עפ"י האמור בפקודה זו. 16. מת"ש יטפל בבקשה, כמפורט להלן:- א. יוודא, כי התשלום שולם בפיגור, העולה על חודש ימים. ב. יפעל בהתאם להוראות קבע אכ"א.

תשלום הפיצוי

17. שיעור הפיצוי יחושב לפי המפורט להלן:- א. אם תקופת הפיגור אינה עולה על שישה חודשים - לפי ריבית חשב כללי, מהמועד לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום הנומינלי בפועל. ב. אם תקופת הפיגור עולה על 6 חודשים - לפי שיעור עליית המדד, החל מהמדד, שהתפרסם בסמוך לפני מועד לתשלום, ועד למדד, שהתפרסם בסמוך לפני מועד ביצוע התשלום הנומינלי. ג. אם הפיגור בתשלום היה לאורך זמן, כך שחלקו שולם בפיגור, שאינו עולה על 6 חודשים, וחלקו שולם בפיגור, העולה על 6 חודשים, ישולם הפיצוי כלהלן:- 1) לגבי חלק התשלום בפיגור, שאינו עולה על 6 חודשים - כמפורט בסעיף 17 סעיף משנה א´ לעיל. 2) לגבי חלק התשלום בפיגור העולה על 6 חודשים - כמפורט בסעיף 17 סעיף משנה ב´ לעיל. ד. לדוגמה: חייל בשירות קבע היה זכאי לתוספת מקצועית מסוימת החל מיום 1.1.83, אך בגלל טעות המערכת עוכב תשלום התוספת ורק ביום 1.10.83 שולמה התוספת עבור התקופה שמה1.1.83- ועד 30.9.83, ישולם הפיצוי כלהלן:- 1) עבור חודשים ינואר ופברואר (מועד תשלום 1.2.83 ו1.3.83-) - לפי שיעור עליית המדד. 2) עבור חודשים מרס, אפריל, מאי, יוני ויולי (מועדי תשלום 1.4.83, 1.5.83, 1.6.83, 1.7.83,1.8.83( - לפי ריבית חשב כללי. 3) עבור חודש אוגוסט (מועד תשלום 1.9.83) - אינו זכאי לפיצוי, משום שתקופת הפיגור אינה עולה על חודש. 4) עבור חודש ספטמבר (מועד תשלום 1.10.83) - אינו זכאי לפיצוי, משום שהתשלום שולם במועדו. 18. סכום הפיצוי אינו חייב במס הכנסה, והוא יחושב על בסיס הסכום נטו ששולם באיחור.

סמכות רמ"ח פרט באכ"א

19. רמ"ח פרט באכ"א מוסמך להורות על תשלום פיצוי בגין פיגור בתשלום, אף אם המקרה אינו מופיע ברשימת המקרים המנויים בהוראות קבע אכ"א, אם מצא, כי קיימות נסיבות מיוחדות, המצדיקות זאת. 20. נתגלה עיכוב בתשלום לחייל או לקבוצת חיילים, בין עפ"י פנייתו של חייל אחד ובין בדרך אחרת, רשאי רמ"ח פרט באכ"א להורות על תשלום פיצוי לפי פקודה זו אף לחייל, שלא הגיש בקשה לכך.

דיווח על תשלום באיחור

21. אחת ל3- חודשים ידווח מת"ש לרמ"ח פרט באכ"א וליועץ הכספי לרמטכ"ל על הפיצויים ששולמו בגין פיגור בתשלום. מחלקת ארגון ובקרה באכ"א תבצע מעקב אחר נסיבות הפיגור והצעדים שיינקטו למניעתו בעתיד.

תחולה

22. תוקף הפקודה מ1- באוקטובר 83, והיא תחול על תשלומים ששולמו בפועל ממועד זה ואילך.

נספח א´ לפקודה 35.0314

בקשה לקבלת פיצוי ריאלי בגין תשלומים ששולמו באיחור

אל: מת"ש-רע"ן שכר קבע וגימלאות או רע"ן חובה ויחת"ש

חלק א´ - פניית החייל:-

 1. אני __________ ________ ___________ ___________ _________ ________ (מס´ אישי)     (דרגה)     (שם פרטי)     (שם משפחה)     (יחידה)      (טלפון)

    מבקש לקבל בזה פיצוי בגין פיגור בתשלום, אשר הייתי זכאי לו.

 2. אני מצהיר בזה, כי הפיגור בתשלום נגרם מסיבות, שאינן תלויות בי.

 3. ידוע לי, כי אם יתברר, שהפיגור בתשלום נגרם מסיבות, שאינן תלויות בצה"ל, לא אהיה זכאי לקבל פיצויים בגין פיגור זה.

 4. להלן פירוט התשלומים, שקיבלתי, בפיגור, ועבורם הנני מבקש פיצוי:-

התשלום

מועד תחילת הזכאות

המועד , שבו קיבלתי את התשלום בפועל

א

 

 

ב

ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מספר סודר

 

1.

2.

3.

5. הסיבות שגרמו לפיגור בתשלום הינן:-

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________                                                            _____________________ (תאריך)                                                                            (חתימת המבקש)

______________________________________________________________________ חלק ב´ - המלצת המפקד:-

1. אני __________ ________ ___________ ___________ _________ ________ (מס´ אישי)     (דרגה)      (שם פרטי)      (שם משפחה)    (יחידה)      (טלפון)

    משמש כמפקדו הישיר של החייל.

 2. הסיבות, בגינן נגרם העיכוב בתשלום, ידועות לי, אינן ידועות לי.*

    להלן פירוט הסיבות____________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 3. הנני ממליץ, אינני ממליץ* לשלם לחייל פיצוי ריאלי עבור התשלומים, ששולמו באיחור.

_______________                                                                 __________________ (תאריך)                                                                                   (חתימה)

* מחק את המיותר

השארת תגובה

Leave a Message