בית  »  פקודות מטכ"ל   »   35.0315 – תשלום עבור הופעת חיילי צה”ל כעדים בבתי המשפט האזרחיים

35.0315 – תשלום עבור הופעת חיילי צה”ל כעדים בבתי המשפט האזרחיים

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

1. בפקודה זו: א. "בית משפט" - לרבות בית דין ולשכת הוצאה לפועל. ב. "חייל" - לרבות אזרח עובד צה"ל. 2. חייל שנדרש מטעם גורמי צה"ל, משרד הביטחון, פרקליטות המדינה או פרקליטות המחוז להופיע בבית משפט, כדי להעיד על דברים הידועים לו או הנוגעים לתפקידו, אינו רשאי לדרוש דמי בטלה והוצאות מבית המשפט בעד אותה הופעה. תקופת היעדרותו למתן העדות, תיחשב כהיעדר בתפקיד, והוא יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה, בהתאם לפקודות. חייל בשירות חובה יהיה זכאי אף לדמי כלכלה, בהתאם להוראות פ"מ 35.0214. 3. חייל שנדרש על ידי בית המשפט, שלא לבקשת גורם מהמנויים בסעיף 2 לעיל, להופיע בבית משפט כדי להעיד על דברים הידועים לו מכוח תפקידו או הנוגעים לתפקידו, חייב לבקש דמי בטלה והוצאות מבית המשפט בעד אותה הופעה, וכן לבקש כי דמי הבטלה וההוצאות יועברו             למת"ש -352מדור הנהלת החשבונות. תקופת היעדרו של החייל תיחשב כהיעדר בתפקיד והוא זכאי להחזר הוצאות נסיעה ולדמי כלכלה, כאמור בסעיף 2 לעיל, ועל-פי פקודות הצבא. 4. הופיע חייל בבית משפט, כאמור בסעיף 3 לעיל, ידאג החייל להעביר עותק של ההחלטה בדבר תשלום ההוצאות למת"ש -352מדור הנהלת החשבונות מייד לאחר הדיון בבית המשפט, ולא יאוחר מעשרה ימים ממועד הדיון. מת"ש -352מדור הנהלת החשבונות יעקוב אחר ביצוע התשלום על ידי הגורם שנקבע בהחלטת בית המשפט. 5. הופיע חייל בבית משפט, כאמור בסעיף 3 לעיל - לא יקבל את התשלום עבור דמי הבטלה ועבור ההוצאות ישירות לידיו, ואם קיבלו לידיו יעבירו ללא דיחוי למת"ש -352מדור הנהלת החשבונות, בצירוף ההחלטה בדבר ההוצאות, כאמור בסעיף 4 לעיל. 6. במקרה בו נדרש חייל על ידי אדם, או על ידי מוסד, למעט אלו המצויינים בסעיף 2 לעיל, להופיע בבית משפט כדי להעיד על דברים הידועים לו שלא מכוח תפקידו או שלא במסגרת תפקידו, תחושב היעדרותו מהשירות על-פי הכללים הקבועים בפ"מ 36.0401. במקרה זה, לא יהיה החייל זכאי להחזר הוצאות נסיעה או לדמי כלכלה. אם יקציבו בית המשפט, אדם או מוסד, למעט האמור בסעיף 2 לעיל, דמי כלכלה והוצאות, יועבר התשלום לחייל  על-פי הנוהל הקבוע בפ"מ 35.0214. 7. חייל לא יופיע בבית המשפט כדי להעיד עדות מומחה שלא במסגרת תפקידיו הרשמיים ושלא בהתאם להוראות סעיפים 2 ו- 3 לעיל, אלא אם קיבל לשם כך היתר עבודה פרטית, על-פי פ"מ 33.0115. חייל שקיבל היתר עבודה פרטית לצורך כך, יחולו על הכספים שיקבל הוראות פ"מ 33.0115. בפסקה זו: "מומחה" - למעט כל אדם שיש לו עניין כלשהו, במישרין או בעקיפין, בנושא הדיון במשפט.

השארת תגובה

Leave a Message