35.0410 – חופשה משפחתית – שירות סדיר

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי

1. חייל בשירות סדיר (חובה וקבע) זכאי לחופשה משפחתית בשל אירוע אישי, כלהלן: - א. חופשת נישואין, לנישואי החייל(ת) - 10 ימים. תוקף סעיף משנה ב´  מה1- אבג´ 79 ב. חופשת לידה, כאשר אשתו יולדת או כאשר אימץ החייל ילד שגילו אינו עולה על 10 שנים, ובתנאי שלגבי הילד המאומץ יציג לפני מפקדו את צו האימוץ, שניתן ע"י בית משפט - 8 ימים. ג. חופשת אבל, כאשר קרבת הנפטר מחייבת ישיבת "שבעה" - 8 ימים. תוקף סעיף משנה ד´  מה25- נוב´ 84 ד. חופשה של יום אחד ביום ה30- ובכל שנה ביום האזכרה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה. תוקף סעיף משנה ה´  מה19- באפר´ 90 ה. חופשה של יום אחד ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל לבן משפחה שכולה. בערב יום הזיכרון יש לאפשר לחייל לצאת מן היחידה במועד, כך שיוכל להגיע לביתו כשעתיים לפני תחילת טקסי יום הזיכרון. כל חייל אחר, המבקש להשתתף באזכרה או בטקס זיכרון, יקבל חופשה של יום אחד, אם צורכי השירות מאפשרים זאת.

הערה: לעניין חופשת לידה של חיילת בשירות קבע - ראה פ"מ 36.0406. תוקף סעיף 2  מה25- נוב´ 84 2. חייל בשירות סדיר (חובה וקבע) זכאי לחופשה, כדי להשתתף בשמחה משפחתית, כאשר קירבת בעל השמחה לחייל היא מדרגה ראשונה. 3. שמחה משפחתית לעניין זה היא:- תוקף סעיפי משנה א´ ו-ב´ מה2- אפר´ 80 א. נישואי אח או אחות, בן אח או בן אחות. ב. טקס ברית מילה (להולדת אח), להולדת בן אח או בן אחות. ג. הולדת אחות. ד. בר מצווה או בת מצווה של אח או אחות. ה. בר מצווה או בת מצווה לבן אח או בן אחות. תוקף סעיפים 4 עד 16  מה30- נוב´ 92

חופשה בשל פציעה של קרוב משפחה

4. מפקד יחידה יאפשר לחייל בחובה מיחידתו לצאת לחופשה משפחתית שאורכה עד שבעה ימים, שלא על חשבון החופשות המגיעות לו על פי פקודות הצבא, אם קרובו מדרגה ראשונה נפצע או חלה, ולדעתו של המפקד בשל המקרה (כגון חומרת הפציעה) קיים צורך ממשי בהימצאות החייל בביתו. קרוב מדרגה ראשונה, לצורך סעיף זה - אב, אם, בן, בת, אח, אחות, בן זוג או בת זוג.

אישור החופשה

5. חופשת נישואין או לידה:- א. חופשת משפחה לרגל נישואין או לידה תיזקף על חשבון החופשה הרגילה המגיעה לחייל. ב. ניצל כבר החייל את מכסת ימי החופשה המגיעה לו עד לאותו מועד, תיזקף חופשת משפחה על חשבון החופשה הרגילה הקרובה ביותר, אשר תגיע לו לאחר מועד זה. אם עומד החייל להשתחרר בקרוב ולא מגיעה לו חופשה רגילה - תיחשב חופשת המשפחה כחופשה מיוחדת בתשלום. ג. חייל בשירות קבע, אשר לזכותו הצטברה "חופשה צבורה" לפי פ"מ 36.0401, רשאי לבקש, שחופשת הנישואין או הלידה תיזקף על חשבון החופשה הצבורה. 6. חופשת אבל - חופשת אבל לחיילים בשירות סדיר (חובה וקבע) תינתן כחופשה מיוחדת בתשלום ותאושר ע"י מפקד היחידה. 7. חופשה להשתתפות באזכרה - א. לחייל בשירות חובה - החופשה תינתן כחופשה מיוחדת בתשלום ותאושר ע"י מפקד היחידה. ב. לחייל בשירות קבע - החופשה תיזקף ע"ח החופשה הרגילה המגיעה לחייל. 8. חופשה לשמחה משפחתית:- א. חופשה לשמחה משפחתית תינתן ע"י מפקד היחידה למשך 24 שעות לפחות ובמועד סביר, שיאפשר לחייל להגיע לשמחה בזמן ולהשתתף בה. ב. אי מתן חופשה כנ"ל מותנה באישור מפקד היחידה, אשר דרגתו, לפי התקן, רס"ן או מעלה, ובתנאי שהמניע לכך הוא סיבה מבצעית.

ניצול החופשה

9. חופשה משפחתית אינה ניתנת לחלוקה או לדחייה. 10. לחופשת נישואין רשאי חייל לצאת גם 3 ימים לפני הנישואין. 11.  חיילת, המשתחררת עקב נישואים, תנצל את מלוא חופשת הנישואין עד לנישואיה. 12. יום הנישואין ייחשב כיום חופשה. 13. חופשת לידה תתחיל מיום הלידה או בסמוך לה.

רישום ודיווח

14. חופשה לחייל בשירות חובה תירשם בכרטיס אישי לחייל. 15. חופשה של חייל בשירות קבע תירשם ביומן החופשות המוחזק ביחידה. אם בחר החייל לנצל את החופשה על חשבון חופשתו הצבורה, תעביר היחידה את בקשתו של החייל בכתב למקשל"ר - רמ"ד תוספות כספיות. מקשל"ר תודיע ליחידה איך לזקוף את החופשה.

שינון

16. תוכן פקודה זו יובא לידיעת החייל אחת ל6- חודשים.

השארת תגובה

Leave a Message