35.0412 – חופשת משפחה וחופשה מיוחדת בשעת חירום

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי תוקף סעיף 1  מה15- מרס 87 1. פקודה זו תיכנס לתוקף בשעת חירום, לאחר שראש אכ"א יורה על הפעלתה, והודעה מתאימה על כך תפורסם בנספח אכ"א לחירום. ניתנה הוראה כאמור, תהיה הפקודה בתוקף, עד שראש אכ"א יורה על הפסקת הפעלתה, והודעה על כך תפורסם בהתאם.

ביטול הסדר מתן חופשות בתקופת רגיעה

2. בתקופה, שבה עומדת פקודה זו בתוקפה, יפוג תוקפן של כל פ"מ האחרות הדנות במתן חופשות רגילות, חופשות מיוחדות וחופשות משפחה, ולא יינתנו עוד חופשות לחיילים בשירות סדיר או מילואים, אלא לפי הוראות פקודה זו.

חופשת משפחה וחופשה מיוחדת - סמכויות אישור בתקופה בה חלה הפקודה

3. בתקופה, שבה תעמוד פקודה זו בתוקפה, יאושרו חופשות לחיילים בשירות חובה, קבע ומילואים אך ורק במקרים הר"מ ולמשך התקופות הר"מ:- תוקף סעיפי משנה א´ו-ב´  מה1- אבג´ 75 א. חופשת נישואין - 5 ימים. ב. חופשת לידה - 5 ימים. ג. חופשת אבל (המחייבת ישיבת "שבעה") - 8 ימים. תוקף סעיף משנה ד´  מה1- אבג´ 75 ד. חופשה מיוחדת מסיבה אחרת - עד 7 ימים בלבד. 4. הסמכות לאישור החופשות תהיה בידי מפקד היחידה, אשר דרגתו לפי תקן היא סא"ל או מעלה, או בידי מפקד מהמפקדה הממונה. תוקף סעיף 5  מה1- אבג´ 75 5. על אף האמור לעיל, רשאי מפקד כנ"ל, לצמצם את תקופת חופשת הנישואין והלידה לתקופה קצרה מ5- ימים, אם צרכים מבצעיים יחייבו זאת. 6. כדי למנוע כל ספק, נקבע בזאת, כי בתקופה, שבה עומדת פקודה זו בתוקפה, לא תוענק חופשה רגילה לחיילים בשירות חובה וקבע. זכותם של חיילים אלה לחופשה רגילה תישמר להם, אולם הם לא ינצלו את זכותם זו, אלא לאחר שמטכ"ל-אכ"א הורה על הפסקת הפעלתה של פקודה זו.

בקשה להאריך חופשה

7. חייל, אשר בתום חופשה שהוענקה לו, כאמור בסעיפים 3 עד 6 לעיל, זקוק, מטעמים אישיים, להארכת חופשתו, יחזור ליחידתו ויבקש את ההארכה מאת מפקדו. מפקד, כאמור בסעיף 4 לעיל, רשאי לאשר הארכת החופשה לתקופה שלא תעלה על 48 שעות, אם שוכנע, כי אמנם יש הכרח בכך. 8. אם מפאת ריחוק היחידה לא תהיה שיבתו של החייל ליחידתו סבירה בנסיבות העניין, יפנה החייל לקצין העיר. תוקף סעיף 9  מה1- אבג´ 75 9. אם שוכנע קצין העיר, לאחר חקירה, כי אמנם יש הכרח להאריך את החופשה, וכי אין זה סביר, כי החייל יחזור ליחידתו לבקש את הארכת החופשה, רשאי לאשר הארכת החופשה ל48- שעות נוספות, ובמקרה של אבל (המחייב ישיבת "שבעה") - עד לתקופה כוללת של 8 ימים. 10. קצין העיר יצייד את החייל בטופס 71 ויציין בראש הטופס "הארכת חופשה - חופשה מיוחדת". הטופס יוחתם בחותמת קצין העיר ויהודק לתעודת החופשה המקורית, אשר בידי החייל. 11. קצין העיר יודיע ליחידת החייל, במברק, על הארכת החופשה.

כוננות

12. מפקד, שאישר חופשת משפחה או חופשה מיוחדת לפי פקודה זו, חייב לוודא סדרי קשר מהירים עם החייל, על מנת להבטיח החזרתו בעת הצורך אף לפני מועד תום החופשה.

תשלום עבור חופשה לפי פקודה זו תוקף סעיף 13  מה25- דצמ´ 86 13. חופשות אלה יהיו בתשלום. חייל, אשר אושרה לו חופשה, זכאי לתשלום הוצאות נסיעה ממקום השירות למקום מגוריו וחזרה. 14. תשלומים אלה יבוצעו ביחידת החייל.

השארת תגובה

Leave a Message