בית  »  פקודות מטכ"ל   »   35.0417 – חופשת מחלה – הסעת חולים ואשפוזם – חיילים בשירות סדיר ומילואים

35.0417 – חופשת מחלה – הסעת חולים ואשפוזם – חיילים בשירות סדיר ומילואים

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי

1. ככלל, יאושפז חייל שקיבל ימי ג´ בחדר חולים יחידתי או מרחבי. 2. חופשת מחלה בבית (ימי ג´ בבית) תינתן רק באחד מהמקרים הר"מ:- א. כאשר חדר החולים היחידתי או המרחבי תפוס לחלוטין, ואין אפשרות לאשפז את החייל במיתקן, ובתנאי שהרופא יציין זאת ע"ג טופס 102 או 103. ב. עפ"י החלטת הרופא במקרים, כגון: מחלה מדבקת, ובתנאי שהרופא יציין זאת ע"ג טופס 102 או 103. ג. חייל המשוחרר לחופשת מחלה מבית החולים באמצעות ר"מ 2. ד. בהתאם לבקשת החייל ובתנאי שהרופא יאשר שהיית החייל בבית. בקשת החייל תצוין במפורש ע"ג טופס 102 או 103. חופשת מחלה - אישור

3. חופשת מחלה - בית חולים א. חייל בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל, השוהה בבי"ח צבאי או אזרחי ואשר אינו זקוק יותר להמשך האשפוז, אולם טרם מסוגל למלא תפקיד ביחידתו - יוכל ביה"ח לאשר לו חופשת מחלה, בהתאם להנחיות המוצאות ע"י קצין הרפואה הראשי, כלהלן:- תוקף סעיף משנה א´ 1)  מה31- מאי 82 1) חייל, החייב לחזור לביה"ח להמשך הטיפול, יקבל חופשת מחלה שלא תעלה על 14 יום. חופשה של 15 עד 28 יום טעונה אישור קצין רפואה פעילה; חופשה של 29 עד 42 יום טעונה אישור של מפקד הרפואה הפיקודי, וחופשה של מעל ל42- יום טעונה אישור ענף רפואה במקרפ"ר. החייל יקבל "אישור חופשת מחלה" (טופס 111). 2) אם החייל מוחזר ליחידתו בגמר סיפוח לר"מ 2 או מוצב מר"מ 2 ליחידתו או לר"מ 4ב´ - חופשת מחלה שלא תעלה על 7 ימים. חייל כנ"ל, שמוצב בגמר אשפוזו ליחידתו או לר"מ 4ב´, יישאר על מצבת ר"מ 2 עד לסיום החופשה, ויוצב ליחידתו או לר"מ 4ב´ בתש"מ, שיהיה זהה לתאריך סיום החופשה. חייל כנ"ל יתייצב ביחידתו או בר"מ 4ב´ רק בסיום החופשה. ב. בי"ח רשאי, בגמר האשפוז, להחזיר חייל ליחידתו עם המלצה לימי ב´ או ג´, כמוגדר בפ"מ 33.0203. ג. בכל מקרה של החזרת החייל ליחידתו, רשאי בי"ח להזמינו במועד שייקבע על ידיו, לשם בדיקה או אשפוז. ד. חיילים בשירות קבע, שאושרה להם חופשה, כאמור בסעיף משנה א´ לעיל - לא תיזקף חופשת המחלה על חשבון החופשה השנתית הרגילה, שהם זכאים לה, בהתאם לפ"מ 36.0401. ה. חיילים בשירות חובה, שקיבלו חופשת מחלה, העולה על מספר ימי החופשה הרגילה, שהם זכאים לה בהתאם לפ"מ 35.0402, לא יהיו זכאים לחופשה רגילה עבור תקופת שהותם בר"מ 2. 4. חופשת מחלה - מרפאה

חייל אשר נשלח למרפאת חוץ, לשם בדיקות, ואין באפשרות המרפאה לסיים את הבדיקות הדרושות באותו יום, ובגלל ריחוק היחידה או מסיבות אחרות לא יהיה מעשי להחזיר את החייל ליחידתו, רשאי מפקד המרפאה או רופא אחר אשר הוסמך לכך ע"י המרפאה, להעניק לחייל חופשה מיוחדת, שאיננה עולה על 24 שעות. תוקף סעיף 5  מה1- אוג´ 88 5. הודעה על מחלה - מרפאה אזורית א. חייל, שחלה בהימצאו בחופשה או בתפקיד מחוץ ליחידתו, יודיע על כך מייד למרפאה האזורית הקרובה ביותר. ב. מרפאה אזורית תישלח רופא, כדי לבדוק את החייל או תזמן את החייל למרפאה, לפי הוראת הרופא. ג. בהתאם להחלטת הרופא ובאישורו יישלח החייל לחדר חולים או לבית חולים (לפי הצורך). ד. רופא מרפאה אזורית רשאי להמליץ להשאיר את החייל בביתו ולקבוע לו ימי "ג" לתקופה של 3 ימים ולהאריך תקופה זו לתקופה כוללת של 7 ימים. אם החייל זקוק לאשפוז או למנוחה במשך תקופה ממושכת יותר, לא ישהה החייל בביתו, אלא יועבר לחדר חולים או לבית חולים. ה. החליט הרופא להמליץ להשאיר את החייל בביתו, יציידו בטופס מסדר חולים בו יצוין "ג" ומספר הימים כאמור בסעיף משנה ד´ לעיל, יצייד את החייל באישור שהייה מחוץ למחנה בחופשת מחלה (טופס 71-1) ויקח מהחייל את אישור החופשה שקיבל ביחידתו. ו. מרפאה אזורית תקבע אם ימי ה-"ג", כאמור לעיל, יהיו חופשת מחלה או שהחייל יוחזר ליחידתו.

חופשת מחלה - רישום ודיווח

6. חיילים בשירות חובה ומילואים - א. במקרה של חופשה שניתנה ע"י מרפאה, בהתאם לסעיף 4 לעיל, יצויד החייל בטופס 71 ויצוין בראש הטופס, בצורה בולטת, "חופשה מיוחדת - מרפאה". הטופס יוחתם בחותמת המרפאה. תוקף סעיף משנה ב´  מה1- אוג´ 88 ב. הודעה על מחלת החייל, שנשלח ע"י רופא מרפאה אזורית לחדר חולים או לבית חולים או הושאר בביתו, תישלח ע"י מרפאה אזורית במברק ליחידת החייל. במברק יפורטו מקום הימצאו של החייל ומספר ימי "ג" שקיבל.

תשלום דמי כלכלה תוקף סעיף 7  מה2- מאי 83 7. חיילים בשירות חובה ובשירות מילואים פעיל - א. חיילים בשירות חובה ובשירות מילואים, שאושרה להם חופשת מחלה בבית, בהתאם לסעיף 2 סעיפי משנה א´ עד ג´, יהיו זכאים לתשלום דמי כלכלה עבור חופשת מחלה של יומיים ומעלה, אם יעמדו באחד מן התנאים הר"מ:- 1) חייל בשירות חובה, שהוכר כחייל בודד. 2) חייל בשירות חובה, הזכאי לתשלומי משפחה.

חייל בשירות חובה, שאינו חייל בודד ואינו זכאי לתשלומי משפחה, וכן חייל מילואים, המבקשים דמי כלכלה מסיבות סוציאליות, יגישו בקשה לקבלת דמי כלכלה לרע"ן פרט במקשל"ר, המוסמך לאשר מתן דמי כלכלה למשך חופשת מחלה, עקב בעיות סוציאליות. ב. חיילים, שקיבלו חופשת מחלה בבית עפ"י בקשתם, בהתאם לסעיף 2 סעיף משנה ד´ לעיל, וכן חיילי מילואים בת"ש קבע לא יהיו זכאים לתשלום דמי כלכלה. תוקף סעיף משנה ג´  מה1- אוג´ 88 ג. חייל, אשר נשלח לביתו ע"י מפקדו או ע"י מרפאה אזורית, יקבל את תשלום דמי הכלכלה עבור חופשת מחלה של יומיים ומעלה, רק אם הוא עומד באחד מן התנאים הר"מ:- 1) חייל בשירות חובה, שהוכר כחייל בודד. 2) חייל בשירות חובה, הזכאי לתשלומי משפחה.

חייל בשירות חובה, שאינו חייל בודד ואינו זכאי לתשלומי משפחה, וכן חייל מילואים, המבקשים לקבל דמי כלכלה מסיבות סוציאליות, יגישו בקשה לקבלת דמי כלכלה לרע"ן פרט במקשל"ר, המוסמך לאשר מתן דמי כלכלה למשך חופשת מחלה, עקב בעיות סוציאליות. ד. אל רשימת התשלומים, שבה נרשם תשלום דמי כלכלה לחייל, יצורפו טופסי 71 או מסדרי חולים, לפי המקרה. ה. חיילי מילואים, שאושרה להם חופשת מחלה לאחר תום תקופת השירות השנתי שבו הם חייבים בהתאם לחוק שירות ביטחון, לא יקבלו כל תשלום מיוחד בחופשת המחלה, בנוסף לשכר בתנאי קבע, שהם זכאים לו, עקב היותם בשירות מילואים נוסף. 8. חייל, המאושפז בבית חולים שאין קיימת בו יחידת ר"מ 2 צבאית, יקבל את דמי הכלכלה והוצאות הנסיעה בחופשת מחלה המגיעים לו, באמצעות פקיד אזרחי הנמנה עם עובדי בית החולים, שיתמנה לכך בתיאום בין בית החולים ומפקדת קצין הרפואה הראשי. 9. הכספים יועברו לידי הפקיד הממונה ע"י קצין מיופה כוח של יחידת חר"פ הפיקודית, שאיתה קשור בית החולים. 10. נוהל העברת הכספים, סדרי שמירתם וביצוע התשלומים ייקבעו ע"י מפקדת קצין הרפואה הראשי, באישורו של ראש מת"ש.

נוהל פינוי חיילים חולים באמבולנסים של מגן דוד אדום

11. פינוי החייל מיחידתו - א. הזמנת אמבולנס של מגן דוד אדום, לשם פינוי חייל חולה מיחידתו, תבוצע רק אם אין ביחידה אמבולנס צבאי ורק לאחר פניית בעל התפקיד, המוסמך או התורן, לתחנת מגן דוד אדום לשם פינוי החולה. בעלי התפקידים הרשאים להזמין אמבולנס לשם פינוי חולה לבי"ח:- 1) מפקד היחידה או המפקד התורן. 2) קצין תורן. 3) רופא. 4) חובש. ב. על הזמנת אמבולנס, כאמור, יש לדווח בדו"ח התורנות וכן ידווח ביומן המרפאה של היחידה. ג. תשלום עבור הסעת חולה, כאמור בסעיף משנה א´ 1) לעיל, יבוצע ע"י חיל הרפואה ישירות למגן דוד אדום. 12. פינוי נפגעי תאונות מחוץ ליחידה צבאית (אינו כולל תאונת אימונים) -

חייל, אשר נפצע מחוץ ליחידה צבאית, יוסע ממקום התאונה לבי"ח ע"י אמבולנס של מגן דוד אדום, ללא קבלת תשלום מצה"ל. 13. העברת נפגעים בעת תקרית או כתוצאה מתקרית - א. העברת נפגעים בעת תקרית או כתוצאה מתקרית או פציעה, מכל גורם שהוא, תהיה באחריות מגן דוד אדום, לאחר קבלת הודעה מכל גורם שהוא. ב. העברת נפגעים מתחנת נפגעים, תאג"ד או כל רשות שהיא, שבה קיבל החייל טיפול ראשוני, תיעשה ע"י מגן דוד אדום, אולם הגורם השולח את הפצוע חייב לוודא, שהפצוע יועבר בפיקוח חובש. ג. התשלום בעד פינוי חיילים פצועים כנ"ל יהיה בהתאם לתקנון מגן דוד אדום, בכל הקשור לשירותי מגן דוד אדום לאוכלוסייה האזרחית. 14. פינוי חייל חולה באמבולנס בעת היותו בחופשה - תוקף סעיף משנה א´ עד ג´  מה1- אוג´ 88 א. חייל, הנמצא בחופשה וחלה, ובמקום אין מרפאה אזורית, יזמין אמבולנס של מגן דוד אדום או מונית, אשר יעבירו למיתקן אשפוז. החייל ישלם למגן דוד אדום או למונית ויבקש קבלה. את הקבלה יגיש למפקד היחידה עם מכתב הסבר. מפקד היחידה יעביר את הקבלה בצירוף המסמכים הרפואיים, המעידים על שהותו במיתקן האשפוז, בצירוף המלצתו, למפקדת קצין הרפואה הראשי - מדור תקציבים, והתשלום יוחזר לחייל. ב. חייל, הנמצא בחופשה וחלה, ובמקום יש מרפאה אזורית הפועלת 24 שעות ביממה, יפנה למרפאה האזורית, אשר תזמין אמבולנס, לשם הסעתו למיתקן אשפוז. התשלום עבור פינוי החייל יינתן ע"י המרפאה האזורית. המרפאה האזורית תגיש את הקבלה למפקדת קצין הרפואה הראשי - מדור תקציבים, שיחזיר למרפאה האזורית את התשלום. ג. חייל, הנמצא בחופשה וחלה, ובמקום יש מרפאה אזורית הפועלת רק בשעות היום, יפעל כלהלן:- 1) אם יש צורך לפנות אותו בשעות היום - יפעל החייל בהתאם לאמור בסעיף משנה ב´ לעיל. 2) אם יש צורך לפנות אותו בשעות הלילה - יפעל החייל בהתאם לאמור בסעיף משנה א´ לעיל.

השארת תגובה

Leave a Message