35.0804 – חיילים בשירות חובה – החזרת דמי אגרת רשיון

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי תוקף סעיף 1  מה20- אוק´ 87 1. חייל בשירות חובה, המחזיק ברישיון ממשלתי למקצועות, המפורטים בסעיף 2 להלן, או ברישיון עו"ד או ברישיון רואה חשבון זכאי להחזרת דמי האגרה או הרישיון ובכלל זה החזרת התשלום עבור הארכת תוקפו של הרישיון או האגרה. 2. להלן פירוט זכאים להחזרת דמי אגרה ורישיון או הארכתו:- א. חייל, המשרת כמשפטן וחייב בדמי חבר ללשכת עורכי הדין בישראל. תוקף סעיפי משנה ב´ עד ד´  מה20- אוק´ 87 ב. חייל, המשרת כרואה חשבון וחייב בדמי חבר ללשכת רואי החשבון בישראל. ג. חייל, אשר עפ"י חוק החשמל, תשי"ד1954-, חייב להיות בעל רישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל, והעוסק בפועל באחד מן המקצועות הר"מ:- 1) חשמלאי צב"ם ומלגזות. 2) מאחזק גדרות התראה. 3) חשמלאי גנרטור ומערכות. 4) חשמלאי מיתקנים. 5) מהנדס או הנדסאי חשמל. 6) הנדסאי מכשור ובקרה. 7) טכנאי בקרת רדיו. 8) טכנאי מערכות שידור. 9) חשמלאי ציוד עזר למטוסים. 10) טכנאי יחידת כוח. 11) חשמלאי מסויג. 12) חשמלאי שירות. 13) טכנאי קירור ומיזוג אוויר. ד. חייל, המשרת כמפעיל מנוף וחייב ברישיון ממשלתי להפעלת מנוף. תוקף סעיף משנה ה´  מה1- יולי 88 ה. חייל, המשרת כרופא וחייב ברשיון ממשלתי לעסוק ברפואה. תוקף סעיף משנה ו´  מה25- מאי 90 ו. חייל, המשרת כפסיכולוג וחייב ברישיון ממשלתי לעסוק במקצועו.

  הנוהל להחזרת דמי אגרת רישיון   3. דמי אגרת הרישיון או דמי הארכת תוקפו של הרישיון, לפי העניין, יוחזרו על סמך הרישיון והקבלה על תשלום דמי האגרה, שהחייל יציג בפני מפקד היחידה. 4. מפקד היחידה יחתום על הצהרה, שהחייל מועסק ביחידתו באחד מהתפקידים המפורטים לעיל. תוקף סעיפים 5 ו6-  מה10- יולי 86 5. הצהרת מפקד היחידה והקבלה על תשלום האגרה יועברו למת"ש - מדור שכר חובה. 6. מת"ש יעביר לחשבונו של החייל בבנק את סכום דמי האגרה.

השארת תגובה

Leave a Message