בקשת העבודה קרוב לבית (קל"ב) - חיילים בשירות חובה

1. לצורך פקודה זו:- א. חייל - חוגר(ת) בשירות חובה. ב. רשות מאשרת - 1) קשל"ר (או מי שהוסמך על ידו). 2) ראש

Army.co.il - בקשת העבודה קרוב לבית (קל"ב)

1. לצורך פקודה זו:- א. חייל - חוגר(ת) בשירות חובה. ב. רשות מאשרת - 1) קשל"ר (או מי שהוסמך על ידו). 2) ראש מינהל גיוס - לגבי מיועדים לשירות ביטחון (להלן - מלש"ב). תוקף סעיף משנה ב´ 3) עד 5)  מה25- מאי 88 3) מפקדי לשכות גיוס - לגבי מיועדים לשירות ביטחון, שהם בנים או בנות למשפחות שכולות ולגבי בנות יחידות. 4) מפקד בקו"ם - לגבי חיילים הנמצאים בסמכויות התגבורת שבאחריות בקו"ם. 5) ראש מקא"ם - לגבי החיילים בסמכות מקא"ם. 2. חייל, המבקש לשרת בקרבת ביתו מטעמים אישיים או מטעמי סעד, יגיש בקשה למפקד יחידתו ע"ג טופס 55, ב4- העתקים. 3. בקשות לשינוי שיבוץ, שאינן בקשות לשיבוץ קל"ב, יטופלו לפי פ"מ 31.0308.

בקשת העבודה קרוב לבית "קל"ב"

מדדים לקביעת זכאות לאישור שירות קל"ב

 

  4. זכאות לאישור שירות קל"ב תיבדק בהתאם למדדים הר"מ:- א. למלש"ב יאושר מראש שירות קל"ב, אם ברור, שללא ההטבות הנובעות מכך לפי פקודה זו לא יוכל לתפקד באופן תקין בצה"ל. ב. לחייל יאושר שירות קל"ב, אם קיים ספק, כי יוכל להמשיך ולשרת באופן תקין בצה"ל ללא אישור זה. ג. לחייל מקא"ם יאושר שירות קל"ב, אם טובת הפרט ומצבו מחייבים זאת. 5. זכאות לאישור שירות קל"ב תאושר בגלל אחת מהסיבות הר"מ:- א. סיבות רפואיות - כאשר רע"ן מיון רפואי או רופא פסיכיאטרי במקרפ"ר יציין במפורש, כי החייל חייב ללון בביתו בגלל מחלתו או בגלל ליקויים גופניים. ב. סיבות משפחתיות - 1) אם המצב בבית מחייב את הימצאותו של החייל בבית מספר פעמים בשבוע. 2) אם החייל הוא בן או בת למשפחה שכולה. 3) אם מדובר בחיילת, שהינה בת יחידה להוריה. 4) בהתקיים סיבות אישיות חמורות.

שלבי הטיפול בבקשות ואישורו   משך הטיפול

6. משך הטיפול הכולל בבקשת חוגר בשירות חובה, שהוגשה ע"ג טופס 55, לא יעלה על 45 יום ממועד הגשת הבקשה למפקד היחידה ועד קבלת החלטת הרשות המאשרת. 7. בנסיבות שבהן הבקשה דחופה במיוחד, תועבר הבקשה, ללא שהיות, בכל שלבי הטיפול בה (לדוגמה: בקשה הנובעת ממקרה אסון במשפחת החייל). 8. טופס 55, שהטיפול בו בידי אחד מהגורמים המפורטים בפקודה זו הסתיים, יועבר, בו ביום, להמשך הטיפול.

 

הטיפול ביחידה

  9. בקשת קל"ב תוגש ע"י החייל באמצעות קצין תנאי שירות או רכזת תנאי שירות ביחידתו (לצורך פקודה זו - רכזת ת"ש), בצירוף אישורים וראיות, שעליהם מסתמכת בקשתו, (עותק מהבקשה יימסר לחייל לאחר שימולא כנדרש). 10. רכזת ת"ש תערוך ביקור בבית החייל ותרשום דו"ח ביקור בית ממצה ע"ג טופס 54. 11. טופס 55, על כל העתקיו (מלבד ההעתק הנוסף שניתן לחייל) האישורים ודו"ח ביקור בית יועברו להמלצת מפקד היחידה. 12. מפקד היחידה יבדוק, אם הבעיה שהוצגה מצדיקה העברה קל"ב, ויפעל בהתאם למפורט להלן:- א. אם הבקשה מוצדקת, יבחן מפקד היחידה אפשרות לשבץ את החייל במסגרת יחידתו בהתאם לאופי הבקשה. ב. אם מצא אפשרות להעביר את החייל קל"ב במסגרת היחידה, יציין זאת ע"ג הטופס ויעבירו למדור בקשות פרט חובה במקשל"ר לבדיקת זכאות לשירות קל"ב. ג. אם לא יוכל מפקד היחידה למצוא פתרון לבעיה במסגרת יחידתו, או שאינו רואה הצדקה לאישור הבקשה, יציין את המלצתו ע"ג הטופס ויעבירו באמצעות רכזת ת"ש למפקדה ממונה שלב א´. 13. רכזת ת"ש תציין בכרטיס תנאי שירות (טופס 408) וביומן מעקב תנאי שירות (טופס 409) את עובדת הגשת הטופס. 14. משך הטיפול ביחידה לא יעלה על 10 ימים, ממועד הגשת הבקשה. 15. רכזת ת"ש תציין בטפסים 408 ו409- כל תשובה, שנתקבלה ביחידה בקשר לבקשה, תעבירה לידיעת החייל ותתייקה בתיק תנאי שירות (טופס 408-1).

 

הפעולות במפקדה הממונה

  16. מפקדה ממונה שלב א´, המקבלת בקשה כנ"ל, תבדוק את הבקשה ותנסה למצוא פתרון לבעיית החייל במסגרתה. 17. אם באפשרותה לפתור את הבעיה בתחום סמכותה, תשבץ את החייל, תציין זאת ע"ג הטופס ותעבירו למדור בקשות פרט סדיר במקשל"ר, לבדיקת זכאות לשירות קל"ב. 18. אם לא ניתן לפתור את הבעיה במסגרתה, או שאינה רואה הצדקה לאשר את הבקשה, תציין מפקדה ממונה שלב א´ את המלצתה ע"ג הטופס ותעבירו למפקדה ממונה שלב ב´. 19. מפקדה ממונה שלב ב´ תפעל כמו מפקדה ממונה שלב א´; במקרה של דחיית הבקשה תועבר הבקשה למפקדה ממונה שלב ג´. 20. מפקדה ממונה שלב ג´, המקבלת בקשה כנ"ל, תפעל כמו מפקדה ממונה שלב א´ ו-ב´. 21. אם אין מפקדה ממונה שלב א´, ב´ או ג´, לפי העניין, תועבר הבקשה ישירות למקשל"ר - מדור בקשות פרט חובה, לבדיקת זכאות לשירות קל"ב. 22. משך הטיפול במפקדה ממונה לא יעלה על 7 ימים ממועד קבלת הבקשה. 23. כל החלטה, שניתנת ע"י מפקדה ממונה, תועבר לידיעה ליחידת החייל.

 

הפעולות במקשל"ר

  24. המתקבל במקשל"ר - מדור בקשות פרט חובה טופס 55 כנ"ל, יפעל ראש המדור, כמפורט להלן:- א. יבדוק את הבקשה, תוך התייעצות עם גורמים מומחים (לדוגמה: רע"ן מיון רפואי, רמ"ח בריאות הנפש, יועץ חקלאי). ב. יחליט, אם יש צורך בחקירה נוספת. אם יש צורך בחקירה כזו, יעביר את הבקשה לחקירת קצין העיר המתאים. ג. ינהל מעקב אחר הבקשה. ד. יעביר את הבקשה לרשות המאשרת, לאישורה או לדחייתה. ה. החלטת הרשות המאשרת תינתן, תוך 14 ימים ממועד קבלת הבקשה; מקרים חריגים, שלגביהם קיים צורך באיסוף אינפורמציה ואסמכתאות - מוסמכת הרשות המאשרת לאשר טיפול ממושך יותר בהם. ו. מדור בקשות פרט חובה יעביר את התשובה ליחידת החייל, בצירוף העתקים למפקדות ממונות; אם התשובה חיובית, יזין אינדיקציה מתאימה למחשב. ז. אישור לשירות קל"ב יוזן למחשב למשך כל תקופת השירות של החייל או לתקופה קצרה יותר, לפי שיקול דעתה של הרשות המאשרת. ח. מדור בקשות פרט חובה יעקוב אחר ביצוע הוראותיו בנושא שיבוץ קל"ב.

 

טיפול בבקשות חיילי מקא"ם

  25. בסמכות ראש מקא"ם לאשר ולהזין אישור לשירות קל"ב לחיילים הנמצאים בסמכותו. 26. מפקד יחידה, אשר הוגשה לו בקשת קל"ב ע"י חייל מקא"ם ולאחר שסיים את הטיפול בבקשה במסגרת היחידה, לא יעבירה למפקדה ממונה אלא לראש מקא"ם.

 

הטיפול בבקשות חייל בקו"ם

  27. בסמכות מפקד בקו"ם לאשר ולהזין קל"ב לחיילים הנמצאים בסמכויות תגבורת שבאחריות בקו"ם. הטיפול בבקשות של חיילות 28. בקשות העברה של חיילות יועברו לרשות המאשרת, רק לאחר קבלת המלצה של קצינת ח"ן פיקודית, חילית או זרועית. המלצה זו תינתן בפרק זמן המוקצב לפיקוד, חיל או זרוע. 29. בקשות העברה של חיילות מקא"ם ויח"ס יועברו לרשות המאשרת, רק לאחר קבלת המלצה של קצינת הח"ן הראשית.

 

הטיפול בבקשות מלש"ב

  30. בקשות מלש"ב לשירות קל"ב יוגשו על טופס 7304 בלשכת הגיוס. נוהל הטיפול בבקשות מלש"ב מפורט בהק"א ק31-03-06-.

 

בקשות חוזרות  

31. חייל רשאי להגיש בקשה חוזרת לקל"ב, אם השתנו נתוני היסוד של הבקשה, או אם יש בידו מסמכים נוספים, שלא היו בידו בעת הגשת הבקשה הראשונה. נוהל הגשת בקשה חוזרת והטיפול בה יהיה כנוהל הנהוג לגבי בקשה ראשונה.

 

הפעולות בקצין העיר  

32. קצין העיר, המקבל ממדור פרט חובה בקשה לחקירת בית, יבצע את החקירה ויחזירה ע"ג טופס 54, ב2- העתקים, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ7- ימים מיום קבלת הבקשה.

 

חידוש זכאות

  33. ממכ"א יפיק דו"חות לגבי החיילים, שזכאותם לשירות קל"ב מסתיימת כחודשיים לפני תום הזכאות, ויעבירם למדור בקשות פרט סדיר (ולראש מקא"ם-לגבי חיילי מקא"ם), תוך ציון פרטי החייל, יחידתו ומועד תום הזכאות. 34. יחידת החייל תפעל לחידוש הזכאות, אם לא השתנו הנסיבות, לפיהן זוכה החייל בעבר בשירות קל"ב, ע"י הגשת טופס 55 מחודש בהתאם לאמור בפקודה זו.

 

ההטבות הנובעות ממעמד קל"ב

  35. חייל שאושרה זכאותו לאישור שירות קל"ב, יהנה מהזכויות הר"מ:- א. שיבוץ ביחידה החונה במרחק של עד 60 ק"מ מביתו. ב. בנוסף לאמור בסעיף משנה א´ לעיל:- 1) אם אושר שירות קל"ב מסיבות רפואיות - לינה בבית עפ"י רופא. 2) אם אושר שירות קל"ב מסיבות משפחתיות - לינה בבית 3 פעמים בשבוע. בסמכות הרשות המאשרת להורות על לינה בבית למספר ימים נוסף. ג. החייל יזוכה בהחזר הוצאות נסיעה לביתו ובחזרה למקום השירות, כאמור בפ"מ 35.0301.

 

מימוש הזכאות לקל"ב

  36. מימוש הזכאות לשירות קל"ב יתחיל רק לאחר סיום הכשרת החייל למקצוע צבאי; במשך זמן שהיית החייל בקורס יורה מפקד בקו"ם את מפקד היחידה להתחשב בחייל, במידת האפשר. 37. מימוש הזכאות לקל"ב לחיילים, שאינם נמצאים בתקופת הכשרה למקצוע צבאי:- א. בשעת רגיעה - היחידה תבצע את ההעברה לשירות קל"ב תוך 30 יום ממועד מתן ההחלטה ע"י הרשות המאשרת, או מיידית, אם הרשות המאשרת החליטה כך. ב. בשעת חירום - מותנה במצב הכוננות.

עו"ד בני קוזניץ

עו"ד בני קוזניץ להציג את כל הפוסטים של עו"ד בני קוזניץ

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי. במהלך שירות זה ניהל עו"ד קוזניץ מספר רב של דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. במסגרת שירות המילואים שלו משמש עו"ד קוזניץ כסניגור צבאי במילואים וכיו"ר הועדה לתפיסת רכוש בפיקוד המרכז. 

השארת תגובה