35.0814 – סעד משפטי

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל


כללי
תוקף סעיף 1  מה1- אבג´ 69
1. מטרת הסעד המשפטי היא לתת, בסייגים המפורטים בפקודה זו, ייעוץ, ייצוג וסיוע ע"י משפטנים ל:-
א. חיילים בשירות סדיר ומילואים.
ב. מפוטרים משירות ביטחון עקב שירות כזה.
ג. משפחות חללי צה"ל.
ד. משפחות גימלאים של צה"ל שנפטרו, כאשר עיקר פרנסת המשפחה על הקיצבה המתקבלת מהצבא.תחומי הסעד המשפטי ותחולתו

 

2. הסעד המשפטי כולל:-
א. ייצוג במשפט.
ב. עזרה משפטית בניסוח ועריכה של חוזים והסכמים.
ג. ייעוץ משפטי הכולל את כל הפעולות הנכנסות לתחום מקצוע עריכת הדין ושאינן כלולות בפעולות המפורטות בסעיפי משנה א´ ו-ב´ לעיל.
תוקף סעיף משנה ד´  מה3- יוני 79
ד. עריכת תצהירי התנדבות של בנים יחידים ובנים למשפחות שכולות והוריהם, כמפורט בסעיף משנה 7 להלן.
3. ייצוג במשפט יינתן כלהלן, בתנאי שהתקבל לכך אישור קצין ת"ש הפיקודי, החילי או הגיסי, כאמור בסעיפים 11 עד 15 להלן:-
א. לחייל בשירות סדיר – במשפט אזרחי – שבו הוא תובע או נתבע, ובמשפט פלילי – שבו הוא נאשם.
תוקף סעיף משנה ב´  מה1- אוק´ 64
ב. לכל אחד מבני משפחת החייל בשירות סדיר, הזכאי לתבוע מצה"ל תשלום משפחה – במשפט אזרחי, שבו הוא תובע מבן משפחה אחר תשלום מזונות לפי החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), תשי"ט1959-.
תוקף סעיף משנה ג´  מה2- אפר´ 67
ג. לחייל מילואים ולמפוטר משירות ביטחון – על תביעה שהוגשה עקב מעשה, שנעשה בזמן השירות ועקב השירות בצה"ל.
תוקף סעיפי משנה ד´ עד ז´  מה10- יוני 76
ד. לחייל מילואים ולמפוטר משירות ביטחון – על תביעה שהוגשה נגדו בגין נהיגה ברכב צבאי, בזמן השירות בצה"ל אך לא עקב השירות, ובלבד שיוכיח, להנחת דעתו של רמ"ח פרט באכ"א, כי מצבו הסוציאלי אינו מאפשר לו לממן תשלום שכר טרחת העורך-הדין.
ה. למשפחות חללי צה"ל – בענייני ירושה ואפוטרופסות, הנובעים מפטירת חייל בשירות פעיל.
ו. למשפחות גימלאים נפטרים של צה"ל, שעיקר פרנסתן על הקיצבה המתקבלת מהצבא – בענייני ירושה ואפוטרופסות, הנובעים מפטירת הגימלאי.
ז. לאלמנות חללי צה"ל – בענייני חליצה, הנובעים מפטירת חייל בשירות פעיל.
4. עזרה משפטית בניסוח ועריכת חוזים והסכמים תינתן, לאחר קבלת אישור קצין ת"ש הפיקודי, החילי או הגיסי, כאמור בסעיפים 11 עד 15 להלן:-
א. לחייל בשירות סדיר – ללא הגבלה.
ב. לחייל בשירות מילואים ולמפוטר משירות ביטחון תינתן עזרה כנ"ל לגבי מסמכים, הקשורים קשר של ממש לשירותם הפעיל.
תוקף סעיף משנה ג´  מה15- מרס 71
ג. למשפחות חללי צה"ל תינתן עזרה כנ"ל רק לגבי מסמכים, הקשורים בירושה ואפוטרופסות או חליצה, הנובעים מפטירת החייל בשירות פעיל.
תוקף סעיף משנה ד´  מה15- מרס 71
ד. למשפחות גימלאים נפטרים של צה"ל, שעיקר פרנסתן על ההקצבה המתקבלת מהצבא – תינתן עזרה כאמור רק לגבי מסמכים, הקשורים בירושה ואפוטרופסות או חליצה, הנובעים ממות הגמלאי.
תוקף סעיף 5  מה15- יולי 73
5. אישור קצין ת"ש לצורך סעיפים 3 ו4- לעיל יינתן בהתאם לנוהל ולעקרונות המפורטים בסעיפים 11 עד 15 להלן.
תוקף סעיף 6  מה1- אבג´ 69
6. ייעוץ משפטי – יינתן ללא צורך בקבלת אישור קצין ת"ש הפיקודי, החילי או הגיסי, לחייל בשירות סדיר – ללא הגבלה, וליתר הזכאים לסעד משפטי לפי סעיף 1 לעיל רק לגבי התביעות והעניינים, המפורטים בסעיף 3 לעיל.
תוקף סעיפים 7 עד 9  מה3- יוני 79
7. עזרה בעריכת תצהירי התנדבות תינתן ללא צורך בקבלת אישור קצין ת"ש פיקודי, חילי או גיסי, לבנים יחידים ובנים למשפחות שכולות, הנדרשים להמציא תצהיר התנדבות חתום ע"י הוריהם או אפוטרופסם, בהתאם להוראות קבע אכ"א ק- 31-03-14  באחד המקרים הר"מ:-
א. בבקשה להיות מוצב ביחידת שדה, מועבר לשירות במשמר הגבול או להשתתף בתעסוקה מבצעית.
ב. בבקשה להתקבל לפנימייה צבאית.
ג. בבקשה להתנדב ליחידות התנדבותיות, המפורטות בהוראת קבע אכ"א הנ"ל.
8. על אף האמור לעיל, לא יינתן סעד משפטי במקרים הר"מ:-
א. במקרים שהינם בתחום השיפוט הצבאי.
ב. במשפטים פליליים ואזרחיים, שבהם המדינה היא התובעת, אם רמ"ח פרט באכ"א סבור, כי מטעמים ציבוריים או אחרים אין מקום להגיש את הסעד המשפטי.
ג. בתביעות אזרחיות, שהוגשו ע"י מבקש הסעד המשפטי נגד המדינה, אלא אם כן רמ"ח פרט באכ"א החליט להעניק, באופן יוצא מן הכלל, סעד משפטי, לאחר שהתייעץ בנדון עם מנהל מחלקת ביטוח ותביעות של משרד הביטחון.
9. בכל מקרה שיינתן סעד משפטי בתביעה שהוגשה ע"י המדינה, יעביר קצין הסעד המשפטי שליד קצין העיר המתאים הודעה על כך למנהל מחלקת ביטוח ותביעות במשרד הביטחון.

 
קציני סעד משפטיים
תוקף סעיף 10  מה1- נוב´ 70
10. הסעד המשפטי יינתן ע"י קציני הסעד המשפטיים, הפועלים ליד קציני הערים כמפורט להלן, לפי החלוקה המרחבית המצוינת לידם:-
א. קצין הסעד המשפטי – ירושלים  – מחוז ירושלים.
ב. קצין הסעד המשפטי – תל-אביב  – מחוז תל-אביב  ומחוז המרכז , כולל נפות השרון, פתח-תקוה, רמלה ורחובות.
ג. קצין הסעד המשפטי – חיפה  – מחוז חיפה  ומחוז הצפון,  כולל נפות צפת, כנרת, יזרעאל ועכו.
ד. קצין הסעד המשפטי – באר שבע  – מחוז דרום, למעט נפת אשקלון  ולמעט איזור אילת.
ה. קצין הסעד המשפטי – אשקלון  – נפת אשקלון.
ו. קצין הסעד משפטי – אילת  – איזור אילת.

 
נוהל הגשת בקשות למתן סעד משפטי
תוקף סעיפים 11 עד 14  מה15- יולי 73
11. חייל, המבקש לקבל סעד משפטי, יפנה למפקד יחידתו, שיפנה את החייל כלהלן:-
א. ביקש החייל ייצוג במשפט או עזרה משפטית בניסוח חוזים והסכמים – יופנה לקצין ת"ש הפיקודי, החילי או הגיסי המתאים.
ב. ביקש החייל ייעוץ משפטי בלבד – יופנה במישרין לקצין הסעד המשפטי שליד קצין העיר המתאים.
12. קצין ת"ש הפיקודי, החילי או הגיסי שהתבקש לאשר מתן ייצוג במשפט או עזרה משפטית בניסוח או חוזים והסכמים, ישקול, בין היתר, באיזו מידה מחייב מצבו הסוציאלי של המבקש סעד משפטי, תוך תשומת לב למידת הקשר שישנו בין השירות הצבאי לבין המקרה, שבעקבותיו התעורר הצורך במתן הסעד המשפטי.
13. אם קצין ת"ש הפיקודי, החילי או הגיסי החליט, כי מן הראוי להעניק את הסעד המשפטי המבוקש, יצייד את המבקש באישור בכתב ויפנה את החייל אל קצין הסעד המשפטי המתאים.
14. אם המבקש סעד משפטי אינו חייל בשירות סדיר, עליו להפנות את בקשתו במישרין אל קצין הסעד המשפטי שליד קצין העיר המתאים, וזה מצידו יוודא קבלת אישור קצין ת"ש הפיקודי, החילי או הגיסי באותם המקרים שבהם, לפי הוראות סעיפים 2 עד 9 לעיל, יש צורך באישור כזה. במקרים אלה לא יינתן הסעד המשפטי, אלא לאחר קבלת אישורו בכתב של קצין ת"ש הפיקודי, החילי או הגיסי.
15. אין בהוראות פקודה זו כדי לגרוע מהוראות פ"מ 33.0321.

 
הוצאות המשפט
תוקף סעיף 16  מה16- אפר´ 67
16. הסעד המשפטי ניתן ללא תשלום, אולם מקבלי הסעד ישלמו את ההוצאות הנובעות מן התהליכים המשפטיים, כגון: אגרות משפט, הוצאות בולים, אם ולא קיבלו פיטור מכך מידי ביהמ"ש.
תוקף סעיפים 17 ו18-  מה15- יולי 73
17. זכה חייל במשפט אזרחי, ונפסק לטובתו סכום פיצויים, או פסק בימ"ש הוצאות משפט לזכותו של החייל, יקבע קצין ת"ש המשפטי, לאחר התייעצות עם קצין ת"ש הפיקודי, החילי או הגיסי את סכום ההוצאות, אשר ישולמו ע"י החייל עבור הסעד המשפטי שהוענק לו. קביעת הסכום שעל החייל לשלם תיעשה בהתחשב עם שיעורי המינימום, אשר נקבעו בלוח שכר הטרחה של אגודת עורכי הדין, כפי שהוא בתוקף מזמן לזמן.
18. סכום התשלום שייקבע יימסר לקצין ת"ש הפיקודי או חילי, שיעבירו למשרד הביטחון – אגף הכספים.

 
רישומים ודיווח
תוקף סעיף 19  מה15- יולי 73
19. קציני הסעד המשפטיים ינהלו רישומים על כל המקרים שבהם יטפלו וידווחו על פעולותיהם לסניגור הצבאי הראשי, שיפקח על פעולתם מבחינה מקצועית; כן יעמדו בקשר עם קצין ת"ש הפיקודי או החילי המתאים וידווחו לו על תוצאות טיפולם.

 

 

 

 

 

35.0815   בוטלה (בחוזר מס´ 164)

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים