35.0818 – מועדונים ביחידות

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כללי1. מועדון לחייל הינו ביטוי של דאגת העם לחייל, והוא מיועד לשמש פינה ביתית אזרחית במחנה צבאי.
2. האגודה למען החייל בעזרת מתנדביה, פעיליה והגופים המאמצים פועלת להקמת מועדונים בכל יחידות צה"ל.
3. האגודה למען החייל משתדלת להקצות ציוד וריהוט למועדון וליצור אווירה נעימה, רוגעת וביתית, כדי שהמועדון יהווה מקום, שבו יתכנסו החיילים לאחר שעות הפעילות לשיחת רעים, להאזין למוסיקה, לצפות ולהאזין לשידורי ישראל, לקרוא עיתונים וספרים.
4. הפקודה מתייחסת לכל המועדונים והמיתקנים של האל"ח עבור הקצינים והחיילים ולחיילים ביחידות צה"ל.
5. הפעילויות הערכיות והחינוכיות, אשר ניתן וראוי לבצען במועדון, בנוסף לאמור בסעיף 3 לעיל, הינן:-
א. ערבי שירה בליווי שיקופיות.
ב. ארגון חוגים לריקודי עם.
ג. מפגשים עם יוצרים, סופרים, במאים וכו´.
ד. הצגות יחיד של שחקנים – תיאטראות.
ה. משחקי חברה.
ו. עבודות יד בהנחיית מדריכים מקצועיים.
6. למועדון ערך מוראלי חשוב בחיי היום יום של היחידה; המועדון תורם לגיבוש ההווי היחידתי וחיי החברה בה.
7. אין לשנות בשום מקרה את ייעודו של המועדון לטובת צרכים אחרים של היחידה, אלא באישור בכתב של האל"ח ורמ"ח פרט באכ"א.
אחריות8. על מפקד היחידה חלה חובה לנצל בצורה המירבית את האמצעים, שהעמיד הציבור לרשות היחידה באמצעות האל"ח.
9. על המפקד לדאוג ולוודא, שהמועדון יפעל באורח סדיר, שזמני פעולתו יתאימו לזמני התעסוקה של היחידה ולהבטיח שמירה קפדנית על הציוד, הריהוט והניקיון במועדון היחידה.
10. המפקד ימנה אחראי על שעות פתיחת המועדון וסגירתו, שייקרא "אחראי מועדון". חיילי היחידה חייבים להישמע להוראותיו.
11. האחראי יהיה רשאי להוציא חייל מהמועדון, אם התנהגותו אינה הולמת.
12. במקום בולט במועדון ייתלה לוח ועליו יירשמו, באותיות ברורות ובחתימת מפקד היחידה, הוראות קבע לשימוש במועדון.
13. מפקד היחידה מוסמך למנוע מחייל או מקבוצת חיילים להשתמש במועדון לתקופה מסוימת, אם התנהגותם מצריכה זאת.
נוהלי תחזוקה14. ניפוק הציוד והריהוט ליחידה ייעשה בהתאם לנוהלי התחזוקה, בהתאם לפ"מ 54.0114.
15. אחראי המועדון יהיה חתום על ציוד המועדון כלפי אפסנאות היחידה.
16. הטיפול באובדני ציוד ייעשה בהתאם לפ"מ 52.0301.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים