35.0825 – שמירה על רציפות הביטוח הרפואי של חיילים בשירות חובה

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כללי1. צה"ל מעניק טיפול רפואי לחיילים בשירות סדיר עפ"י חוק שירות הביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986-.
2. כדי להבטיח, שהטיפול הרפואי בחיילים לא ייפסק ולא ייפגע עם תום שירותם הסדיר, וכדי שתובטח השמירה על רציפות הביטוח הרפואי לאחר השחרור, יצטרף החייל, עם גיוסו בבקו"ם, לאחת מקופות החולים האלה: –
א. קופת חולים של ההסתדרות הכללית.
ב. קופת חולים של הסתדרות העובדים הלאומית.
ג. קופת חולים מכבי.
ד. קופת חולים מאוחדת. אם בחר החייל בקופת חולים של ההסתדרות הכללית, עליו לחתום גם על טופס "הצטרפות להסתדרות הכללית של העובדים בא"י". החייל רשאי שלא להצטרף להסדר המפורט בפקודה זו.
הגדרות3. חייל – חייל, המשרת בשירות סדיר עפ"י חוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986-, לרבות חייל, המשרת בשירות סדיר נוסף בתנאי חובה, למעט חייל המשרת בתנאי קבע.
4. חייל זכאי – חייל שהצטרף עם גיוסו לצה"ל להסדר שמירה על זכויות רציפות הביטוח הרפואי באמצעות קופת חולים, ואשר סיים את שירותו הצבאי.
5. סיום שירות – שחרור או פיטור של חייל משירות חובה מכל סיבה שהיא.
תהליך ההצטרפות להסדר6. ביום הגיוס יחתום החייל על בקשה להצטרפות לאחת מקופת החולים הנ"ל (ראה סעיף 2 לעיל).
7. בקשת החייל תוזן ע"י בקו"ם למערכת הממוכנת ותתויק בתיקו האישי של החייל.
8. אחת ל3- חודשים יעביר ממכ"א-מדור דוחות מידע לכל אחת מקופות החולים על גבי סרט מגנטי, ועליו פרטי החיילים, שביקשו להצטרף לקופות החולים. לגבי קופת חולים של ההסתדרות הכללית – נוסף על המידע הממוכן יעביר בקו"ם, אחת לחודש, לנציג קופות החולים של ההסתדרות, את טופסי הבקשות להצטרפות להסתדרות הכללית של העובדים בא"י.
9. עם קבלת המידע בקופות החולים תשלח קופת חולים תעודת חבר או אישור זמני לכתובתו האזרחית של החייל.
10. קופת החולים מתחייבת, שתעודת החבר או האישור הזמני, שנשלחו לחייל, יזכו אותו בטיפול רפואי מלא, חינם וללא הגבלה, לרבות אשפוז ממועד סיום השירות הצבאי ובמשך 3 חודשים רצופים לאחר מכן.
11. חייל, שיוסיף וישלם דמי חבר בתום 3 חודשים לאחר סיום שירותו הצבאי, זכאי לביטוח רפואי מלא (כולל אשפוז).
12. מת"ש יביא לידיעת כל חייל המשתחרר או המפוטר משירות חובה בצה"ל, שעם שחרורו או פיטורו עליו לפנות לקופת חולים עם פנקס השחרור או עם פנקס הפטור ולהסדיר את חברותו בקופת החולים. המידע יובא לידיעת החייל בתלוש המשכורת האחרון שיקבל לפני שחרורו או פיטורו.
13. ביטוח רפואי לחיילי נח"ל במסגרת של"ת – ראה פ"מ 31.0402.
14. תוקף ההסדר מ7- בפברואר 1989.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים