35.0826 – מוזיאון זרוע אוויר

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כללי1. ייעודו של מוזיאון זרוע האוויר לשמר את מורשת הלחימה של זרוע האוויר ולהנחילה למבקרי המוזיאון ולקרב את הנוער לזרוע האוויר ולמורשתה.
2. פעילות המוזיאון כוללת:-
א. קיום תצוגות קרקע ותצוגות אוויריות קבועות. מטוסי המוזיאון ייבצעו טיסות ראווה ומפגנים אוויריים.
ב. איסוף מטוסים ואמל"ח, שנכללו בסד"כ צבאות ערב, שחזורם והכשרתם לתצוגה.
ג. איסוף, תיעוד ושימור של ספרי המורשת של הזרוע (בהתאם למגבלות ביטחון שדה), בתצלומים ובכתובים.
3. מוזיאון זרוע האוויר הוא יחידה צבאית לכל דבר.
4. קשרים עם גופים אזרחיים יבוצעו דרך מטה חיל האוויר בלבד בהתאם להוראות משרד הביטחון.
5. המוזיאון פתוח לקהל הרחב והכניסה אליו בתשלום. חיילים בשירות חובה ייכנסו למוזיאון ללא תשלום.
6. עם הקמתו בעתיד של המוזיאון המרכזי לצה"ל יועברו מקצת מהמוצגים ממוזיאון חיל האוויר אל המוזיאון המרכזי.
תפעול שוטף7. כרטיסי הכניסה למוזיאון יימכרו על ידי החיילים המשרתים במוזיאון על פי הנוהל הקיים לגבי מכירת כרטיסי קולנוע ביחידות (פ"מ 37.0110).
8. מחיר הכרטיסים ייקבע על ידי היועץ הכלכלי למשהב"ט, בתיאום עם אגף הכספים (על פי המחיר המקובל במוזיאונים בארץ). הכרטיסים יונפקו למוזיאון על ידי רמ"ד יחת"שים האזורי במת"ש.
9. הכנסות המוזיאון ממכירת כרטיסי כניסה יועברו למשהב"ט וישמשו לצורך התפעול השוטף של המוזיאון כפי שיוגדר בתקציב הביטחון, בנוסף על התקציב שיועמד לרשות המוזיאון בהיותו יחידה צבאית.
10. מפקד המוזיאון יעקוב אחר הכנסות הכרטיסים על פי הנוהל המפורט בפ"מ 37.0110.
11. גרעונות ממכירת כרטיסים יטופלו על פי המפורט בפ"מ 35.0111 ובהוראת ראש מת"ש. חריגים אחרים יטופלו בהתאם לפקודות ולנוהלי הצבא.
12. במוזיאון יוקם מזנון לרווחת המבקרים, על פי הנוהל שנקבע בפ"מ 33.0143.
13. מתקן המכירה ימכור גם מזכרות לציבור המבקרים. הכנסות ממכירת המזכרות יועברו למשרד הביטחון שיתקצבם עבור המוזיאון על פי הסכם שייערך בין משהב"ט ובין הגוף המפעיל את מיתקן המכירה.ביטחון שדה14. המוזיאון ומוצגיו יסווגו בסוג בלמ"ס.
15. מוצגים חדשים יוצגו באישור אמ"ן – רמ"ח ביטחון שדה ובאישור ביטחון שדה חיל האוויר בלבד.
16. שטח המוזיאון יופרד לחלוטין משטח הבסיס.
עקרונות הארגון בחירום17. בשעת חירום תופסק פעילות המוזיאון, והחיילים המשרתים במוזיאון ישובצו במסגרת הבסיס, בהתאם לשיוכם המקצועי

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים