37.0102 – השכלה לחיילים בצה"ל

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כללי

 

1. חייל בשירות סדיר, שלא סיים בי"ס יסודי בארץ או שסיים בית-ספר יסודי בחו"ל ולא למד בארץ, חייב להשלים בתקופת שירותו או לימודיו עפ"י תכנית השכלת-יסוד, שתקנה לו תעודה מוכרת.
2. השכלת יסוד מעלה את רמת השכלתו של החייל, כדי לאפשר לו להוסיף ולהתפתח בלימודים ובמקצוע, להעמיק את זיקתו לערכי היסוד של העם והמדינה ולהעמיק את אהבתו לארץ.
3. מקצועות השכלת יסוד הם:-
א. עברית.
ב. תנ"ך.
ג. ידיעת הארץ.
ד. היסטוריה ישראלית.
ה. אזרחות.
ו. מורשת הגבורה.
ז. חשבון והנדסה.
ח. גאוגרפיה כללית.
ט. היסטוריה כללית.
י. טבע.
יא. אנגלית.
4. רמת הידיעות הנדרשות בכל אחד מהמקצועות הנ"ל נקבעת ע"י קצין החינוך הראשי-ענף השכלה.
5. הקורסים להשכלת יסוד מתקיימים בבית-הספר הצבאי להשכלה או מטעמו ובפיקוחו.


 
תחולה

 

6. חייל, שלא סיים בית-ספר יסודי בארץ או בחו"ל או בית-ספר ערב יסודי מוכר לנערים, חייב בלימוד כל מקצועות השכלת יסוד.
7. חובת לימוד השכלת יסוד -
חיילים מחוסרי השכלת יסוד יזומנו ע"י של"ר – מדור קורסים לבית הספר הצבאי להשכלה ל3- חודשים, לפני תום שירותם, כדי שישלימו את השכלת היסוד.
8. רישום ותעודות -
עם סיום לימודיו בקורס, חייב החייל לעמוד בהצלחה בכל בחינות הגמר במקצועות שלמד. רכישתה של השכלת היסוד תירשם בתיק מסמכים אישיים של החייל (במשבצת "סימול שכלה").
9. ביה"ס הצבאי להשכלה ידווח על סיום לימודיו של החייל לממכ"א-מסו"ר.
10. דיווח זה מבוצע ע"ג טופס 2511 – תעודת גמר. העתק מטופס זה יצורף לתיק מסמכים אישיים של החייל.
11. גמר החייל את לימודי השכלת היסוד שלו, יקבל מקצין החינוך הראשי-ענף השכלה תעודה מוכרת מטעם משרד החינוך והתרבות.

 

 פסקה 2

 

 לימודי עברית לחיילים בשירות סדיר

 

כללי

 

1. חייל בשירות חובה בעל ידיעה מועטה בעברית חייב בלימודי עברית בתקופת שירותו עפ"י תוכנית לימודים, הנקבעת לרמות השונות מטעם קצין החינוך הראשי-ענף השכלה.
2. רמת הידיעות בשפה העברית, שהחייל חייב להגיע אליה, נקבעת ע"י קצין החינוך הראשי-ענף השכלה.

 
תחולה

 

3. כל חייל בעל סימול עברית מ0- עד 6  (כולל) חייב בלימודי השפה העברית.
4. חייל, שהגיע לצבא והוא בעל סימול 7 ומעלה בשפה העברית, יהיה פטור מלימוד השפה העברית.
5. מיון החיילים החייבים בלימוד עברית נעשה בלשכת הגיוס ובבסיס קליטה ומיון. חובת הלימודים של החיילים תירשם בתיק המסמכים האישיים שלהם, שבו נרשם סימול העברית (סימול עברית 6-0 חייב בלימוד עברית).

 
מסגרות לימוד

 

6. כל חייל יהיה חייב בלימוד השפה העברית, לפחות פעם אחת במהלך שירותו הצבאי, באחת ממסגרות הלימוד המפורטות להלן:-
א. טרום טירונים -
חיילים, החייבים בלימוד השפה העברית, אשר יגויסו לצה"ל, יישלחו לבית-הספר הצבאי להשכלה עוד לפני מעבר הטירונות, לקורס מרוכז ללימוד השפה העברית. קורס זה יחולק לשתי מגמות כר"מ:-
1) החייבים בלימוד השפה העברית בסימולים 2-1, ילמדו בקורס שמשכו 3 חודשים.
2) החייבים בלימוד השפה העברית בסימולים 3 ומעלה, ילמדו בקורס שמשכו 5 שבועות.
ב. לימודי השפה העברית לחיילי ר"מ 4 ד´ יתבצעו במקביל לטירונות ויתבססו על פרק לימוד בן 400 שעות לימוד, שבו ילמדו לימודי השפה העברית ומקצועות השכלת יסוד (אזרחות, חשבון, ידיעת ארץ ישראל ומורשת הגבורה).
ג. במשך השירות -
1) של"ר – רמ"ד קורסים יקיים מעקב אחר החיילים החייבים בלימוד השפה העברית במשך שירותם הצבאי, במגמה לזמן כל חייל החייב בלימודי השפה העברית לפחות פעם אחת לקורס לעברית, במשך שירותו ועד תום שנת שירותו השנייה.
2) היחידות תישלחנה את החיילים, אשר יזומנו ע"י של"ר, לקורסים המרוכזים לעברית ליום מיון בביה"ס הצבאי להשכלה. מטרת מיון זה לקבוע את רמתו של כל לומד, לקבוע את כיתתו וביה"ס שבו ילמד. בתום המיון יישלחו החיילים לבתי-הספר הפיקודיים לשפה העברית.
3) משך הקורסים בבתי-הספר יהיה 5 שבועות.
7. ספרי לימוד -
לימודי השפה העברית בכל מסגרות הלימוד יתנהלו עפ"י ספרי הלימוד, שאושרו מטעם קצין החינוך הראשי-ענף השכלה או לפי חומר אחר שהוצא מטעמו.
8. כוחות הוראה -
כל המורים בצה"ל שייכים ומוצבים כל עת שירותם ליח"ר 475 במפקדת קצין החינוך הראשי; המורות המשרתות בביה"ס הצבאי להשכלה יוצבו לביה"ס.
9. קצין החינוך הראשי-ענף השכלה יספח כוחות הוראה לביה"ס וליחידות בהתאם לצרכים.
10. אימותי עברית -
א. בתום כל קורס עברית ייערכו למסיימי הקורס אימותי עברית, שמטרתם לבדוק מחדש את סימול העברית של כל חייל.
ב. אימותי העברית מתבצעים ע"י מאבחנים, בתיאום עם בקו"ם-ענף אבחנה-המדור הפסיכוטכני.
ג. סימול העברית החדש שייקבע באימות ידווח ע"י המדור הפסיכוטכני לממכ"א-מסו"ר, אשר יעדכן הנתונים האישיים של החייל במחשב ובתיקו האישי.
11. תעודות -
א. בתום הקורס ידווח שהחייל סיים לימודיו ע"ג טופס 2511 – תעודת גמר.
ב. מרכזות ההוראה בבתי-הספר הפיקודיים, זרועיים או חיליים, ישלחו 2 העתקים מתעודת הגמר לענף השכלה – מדור לימודי יסוד, לשם אישור הקורס, והעתק אחד יתויק במסמכיו האישיים של החייל.
ג. רמ"ד לימודי יסוד יעביר טופס 2511 לגבי כל חייל לשל"ר – מדור קורסים, לשם דיווח לממכ"א-מסו"ר, שהחייל סיים קורס בשפה העברית בביה"ס הפיקודי.

 

 

 

 

 

 

 

פסקה 3

 

 לימודים על-יסודיים לחיילים משתחררים

 

כללי

 

1. במסגרת האפשרויות העומדות כיום לפני חיילים משתחררים מצה"ל, להכין עצמם לקראת החיים האזרחיים, מעמיד צה"ל אפשרות של השתלבות בקורס, שמטרתו להעלות את רמת השכלתם של החיילים עד לרמה של 10 שנות לימוד.

 
תחולה

 

2. נתוני קבלה ותנאי כניסה לקורס הם:-
א. סימול השכלה 8 או 9  (ללא השכלת יסוד מאושרת, לא יתקבל חייל לקורס).
ב. סימול עברית 6 ומעלה.
ג. הצלחה במבחן מיון הנערך ע"י ענף השכלה.
ד. התנדבות להמשך שירות חובה לתקופת הקורס (שהוא 4 חודשים).
ה. המועמדים לקורס חייבים להיות חיילים המסיימים שירות חובה, שמועד שחרורם חל בעונת השחרורים עבורה יועד הקורס (יוכלו להצטרף לקורס חיילים שמועד שחרורם חל חודש אחד לפני מועד פתיחת הקורס עד חודש אחד לאחר מועד פתיחת הקורס).
ו. אין הקורס מיועד לחיילים בשירות קבע או חיילים העומדים לסיים שירותם בחובה והתחייבו לשירות קבע.
הקורס ומגמותיו
3. קורס ההשכלה העל-יסודי מתקיים בביה"ס הצבאי להשכלה (מחנה "מרכוס"), ומשכו 4 חודשים. בכל עונת שחרור (אחת ל3- חודשים) נפתח קורס.
4. בקורס שתי מגמות:-
מגמה עיונית – המכינה לקראת הבחינות המוקדמות וכן לשתי בחינות בגרות של משרד החינוך והתרבות.
מגמה תיכונית – המקנה לבוגריה תעודה של סיום שתי שנות לימוד תיכוניות, המהווה תנאי קבלה לקורסים מקצועיים.

 
כנסי הסברה ומבחני מיון

 

5. כדי להסביר לכל המועמדים הפוטנציאליים לקורס את חשיבותו ומטרותיו, ייערכו לקראת הקורס כנסי הסברה.
6. חובת ההשתתפות בכנסים אלה חלה על כל החיילים העומדים להשתחרר לקראת המחזור הקרוב, שנתוניהם תואמים לסעיף 2 לעיל.
7. החיילים מזומנים לכנסים ע"י של"ר – מדור קורסים.
8. בכנסים ייערכו בחינות למועמדים, כדי לבדוק את התאמתם לקורס ולמגמותיו השונות.
9. חייל, אשר נבחן ונמצא מתאים לקורס, יחתום על הצהרת התנדבות לשירות חובה נוסף עד יום סיומו של הקורס.
10. הצהרות ההתנדבות המאושרות ע"י קצין החינוך הראשי-ענף השכלה, יועברו לשל"ר – מדור קורסים, אשר יאשר קבלת התנדבותו של החייל ויזמנו לקורס.

 
תעודות

 

11. חייל, אשר סיים בהצלחה את הקורס, יהיה זכאי לתעודה מאושרת, המעידה כי סיים 10 שנות לימוד, באחת משתי המגמות שפורטו בסעיף 4 לעיל.
12. ביה"ס הצבאי להשכלה ידווח ע"ג טופס 2511 לממכ"א-מסו"ר, שהחייל סיים קורס זה. כמו כן ידווח על סימול השכלה 10.

 

 

 

פסקה 4

 

השכלה תיכונית לאנשי קבע

 

כללי

 

13. קצין או נגד בשירות קבע, אשר לא השלים את השכלתו התיכונית, יוכל להשלים את השכלתו במסגרת לימודי בגרות או מוקדמות, הנערכים בבית-הספר התיכון של צה"ל.
14. כמועמד ללימודי בגרות ייחשב חייל בשירות קבע, אשר ימלא אחר כל התנאים הר"מ:-
א. הוערך בשלוש חוות הדעת האחרונות בציון "טוב" לפחות.
ב. הוערך והומלץ ע"י מפקדיו כבעל אפשרות שיבוץ לתקופה ארוכה.
ג. עבר בחינות כניסה במקצועות אנגלית, מתמטיקה והבעה עברית ועמד בהן בהצלחה או לפחות זכה בציון ממוצע של 55 נקודות.
ד. טרם עבר יותר מ3- מבחינות הבגרות, או אם עבר אחת מהבחינות: אנגלית, מתמטיקה או עברית (המקצוע עברית נחשב כשתי בחינות), יתקבל ללימודים רק אם טרם עבר יותר מבחינת בגרות נוספת אחת.
ה. בעל יתרת שירות קבע של 4 שנים לפחות, ממועד תחילת הלימודים.
ו. טרם מלאו לו 41 שנה; למבוגר מ41- שנה, יינתן אישור יציאה לקורס ע"י ראש אכ"א.
ז. אם הינו קצין מותנית יציאתו לקורס, בנוסף לאמור לעיל, בכך שהינו בעל ותק של שנתיים לפחות בדרגת קצין, או אם הינו בוגר קורס רס"רים לקצונה – שירת כקצין שנה אחת לפחות.
ח. אם הינו חוגר תותנה יציאתו לקורס, בנוסף לאמור לעיל, בכך שהינו בעל ותק של 3 שנים לפחות בשירות קבע, הינו בעל פרופיל 65 ומעלה (אם הינו בעל פרופיל נמוך מזה, טעון אישור מקרפ"ר), הינו בעל השלב המקצועי העליון במקצועו, ומקצועו נקבע כחיוני לצה"ל.
15. כמועמד ללימודי מוקדמות ייחשב חייל בשירות קבע, אשר ימלא אחר כל התנאים הר"מ:-
א. הוערך בשתי חוות הדעת האחרונות בציון "טוב" לפחות.
ב. הוערך והומלץ ע"י מפקדיו כבעל אפשרות שיבוץ.
ג. נבחן ונמצא כבעל כושר למידה, עבר בחינות כניסה במקצועות מתמטיקה והבעה עברית ועמד בהן בהצלחה או השיג ציון ממוצע של 55 נקודות לפחות.
ד. בעל יתרת שירות קבע של שנתיים לפחות, ממועד תחילת הלימודים, והינו בעל ותק של שנה אחת לפחות בשירות קבע.
ה. בעל פרופיל של 65 ומעלה; אם הינו בעל פרופיל נמוך מזה – רק באישור מקרפ"ר.
ו. מקצועו נקבע כחיוני לצה"ל.
16. מועמדים ללימודי בגרות ומוקדמות יגישו מועמדותם במועדים ובתנאים המפורטים להלן:-
א. מחלקת תכנון כוח אדם באכ"א תקצה אחת לשנה לכל מחזור מקומות למועמדים ללימודים בהתאם לקיבולת המתוכננת, קצינים בנפרד וחוגרים בנפרד. הקצאת המקומות תועבר למנה"ס ולשל"ר-ענף קבע.
ב. של"ר ומנה"ס יקצו מקומות אלו עבור כל סמכות, בהתאם למספר היחסי של החיילים או הקצינים המוצבים בכל סמכות, שלא למדו לבחינות מוקדמות או בגרות.
ג. הבקשות לאישור לימודים תועברנה ע"י הסמכויות:-
1) לגבי קצינים – לקצין הקורסים במנה"ס.
2) לגבי חוגרים – לרע"ן קבע בשל"ר.
ד. הבקשות ללימודים תוגשנה במועדים המפורטים להלן:-
1) ללימודי מוקדמות:-
א) מחזור אפריל-יולי – עד 15 בדצמבר.
ב) מחזור יולי-אוקטובר – עד 15 במרס.
ג) מחזור אוקטובר-ינואר – עד 15 ביוני.
ד) מחזור ינואר-אפריל – עד 15 בספטמבר.
2) ללימודי בגרות:-
א) מחזור יוני – עד 1 בפברואר.
ב) מחזור ינואר – עד 1 בספטמבר.
3) יאושרו ע"י ועדת המיון ללימודים תיכוניים, המתמנית ע"י ראש אכ"א, בהרכב הר"מ:-
א) יו"ר – רע"ן אקדמאים במנה"ס.
ב) חבר – רע"ן קבע בשל"ר (לגבי חוגרים בלבד).
ג) חבר – רע"ן השכלה במפקדת קצין החינוך הראשי.
ד) חבר – מפקד ביה"ס התיכון של צה"ל.
ה) מזכירות הוועדה – קמ"ט מענף אקדמאים במנה"ס.

 
כיתת קדם – מוקדמות

 

17. כמועמד לכיתה זו ייחשב חייל, שבשני המקצועות הנדרשים לא עמד בבחינות הכניסה לכיתת המוקדמות, וכן עמד בתנאים שפורטו בסעיף 15 לעיל. מועמדותו של החייל לכיתה זו תאושר ע"י ועדת מיון ללימודים תיכוניים.
18. קורס זה יימשך 3 חודשים ויקנה לבוגריו סימול השכלה 09. הלימודים בקורס זה יהיו במקצועות: הבעה עברית, מתמטיקה, אנגלית, תנ"ך, אזרחות, ידיעת הארץ ומורשת צה"ל. היקף הקורס – 400 שעות לימוד.
19. מסיימי קורס זה, שעמדו בבחינות בהצלחה, יוכלו להתקבל לקורס המוקדמות, לאחר שנה עד שנתיים ממועד סיום קורס זה. בוגר קורס זה, שיהיה מועמד לכיתת המוקדמות לאחר תום שנתיים ממועד סיום הקורס, יחויב בבחינות המיון ככל מועמד אחר.

 
הכנה קצרה ללימודי מוקדמות

 

20. מועמדים ללימודי המוקדמות, שלא עמדו באחת מבחינות הכניסה, יעברו הכנה מרוכזת בת שבועיים במקצוע שבו נכשלו. בתום הכנה זו ייבחנו מחדש ואם יצליחו – יתקבלו ללימודי המוקדמות.

 
לימודי מוקדמות

 

21. קורס המוקדמות מקנה לבוגריו תעודה של 10 שנות לימוד וסימול השכלה 10.
22. משך הקורס 3 חודשים.
23. מקצועות הלימוד בקורס המוקדמות הם: אנגלית, מתמטיקה, הבעה עברית, תנ"ך, היסטוריה, מורשת צה"ל, יהדות, ביאולוגיה או ידיעת הארץ. היקף הקורס – 450 שעות לימוד.
24. מטרת הקורס להעלות רמת השכלתו של הלומד ולהכינו לדרישות הכניסה ללימודי הבגרות.
25. בסיום הקורס יקבל כל בוגר שעמד בבחינות תעודה המעידה, כי סיים את הקורס ברמה של 10 שנות לימוד. כמו כן יישלח לממכ"א-מסו"ר דיווח חתום ע"י רע"ן השכלה במפקדת קצין החינוך הראשי, ע"ג טופס 2511, על כך שעמד בהצלחה בבחינות והינו זכאי לסימול השכלה 10.

 
לימוד בגרות

 

26. מועמדים, אשר עמדו בכל הדרישות כאמור בסעיף 14 לעיל, ילמדו בקורס זה, אשר משכו שנה אחת.
27. מועמדים, אשר לא עמדו בתנאי ועדת הקבלה הקשורים בבחינות הכניסה לקורס – תקבע ועדת המיון לגביהם קורס הכנה. ככלל ייחשב קורס המוקדמות כהכנה לקורס הבגרות.
28. מטרתו של קורס הבגרות – להכין את הלומדים לקראת בחינות הבגרות של משרד החינוך והתרבות.
29. לימודי הבגרות כוללים את המקצועות הר"מ:-
א. תנ"ך.
ב. עברית (הבעה וספרות).
ג. אנגלית.
ד. מתמטיקה מצומצמת.
ה. אזרחות.
ו. גאוגרפיה (כמקצוע בחירה).
ז. פיסיקה (כמקצוע בחירה).
ח. היסטוריה (כמקצוע בחירה).

 

הלומד יחויב בלימוד שניים מבין שלושת מקצועות הבחירה, שפורטו לעיל.

 

המקצועות הנלמדים בקורס כפופים לשינויים הנערכים בתכנית לימודי הבגרות, הנקבעת ע"י מנהל מחלקת הבחינות במשרד החינוך והתרבות.
30. בוגר הקורס יגש לבחינות עפ"י קביעת מפקד בי"ס, וחובתו להיבחן בבחינות החיצוניות של משרד החינוך והתרבות מטעם ביה"ס, במקום ובמועד כפי שיקבע מפקד ביה"ס.
31. בוגר הקורס, אשר עמד בכל בחינות הגמר בביה"ס בהצלחה, יקבל תעודה המעידה, כי סיים לימודיו התיכוניים.
32. עד לקבלת תוצאות בחינות הבגרות החיצוניות של משרד החינוך והתרבות, יישלח לממכ"א-מסו"ר דיווח חתום ע"י רע"ן השכלה במפקדת קצין החינוך הראשי, ע"ג טופס 2511, על כך שעמד בהצלחה בבחינות, והינו זכאי לסימול השכלה 11.
33. לאחר קבלת תוצאות בחינות הבגרות החיצוניות של משרד החינוך והתרבות ולאחר שהוברר, שהלומד עמד בכל הבחינות בהצלחה והינו זכאי לתעודת בגרות, יישלח לממכ"א-מסו"ר דיווח חתום ע"י רע"ן השכלה במפקדת קצין החינוך הראשי, ע"ג טופס 2511, על כך שהלומד זכאי לסימול השכלה 12.

 
השכלה תיכונית בבתי-ספר ערב – צבאיים

 

34. ניתנת אפשרות לחיילים בשירות קבע ובשירות חובה להשלים את השכלתם התיכונית (בגרות בלבד), בבתי-ספר ערב צבאיים בחיפה ("בית המלח") ותל-אביב ("דוגמא").
35. חייל בשירות קבע זכאי ללמוד שני מקצועות בעת ובעונה אחת; חייל בשירות חובה – מקצוע אחד.
36. החייל משתתף בתשלום שכר הלימוד לפי תעריפים קבועים מראש, שיפורסמו בעת ההרשמה לקראת כל מחזור בנפרד.
37. ההרשמה מתקיימת פעמיים בשנה, במועדים נובמבר-דצמבר, מאי-יוני.
38. המקצועות הנלמדים הם בהתאם לתכנית משרד החינוך והתרבות, במגמה ההומניסטית; (ב"בית המלח") נפתחים קורסים גם במתמטיקה ובפיסיקה במגמה ריאליסטית.

 
לימודים תיכוניים בבתי ספר ערב – אזרחיים

 

39. יש אפשרות, הן לחיילים בשירות קבע והן לחיילים בשירות חובה, להשלים את השכלתם התיכונית בבתי-ספר ערב אזרחיים, אך ורק במקומות מרוחקים ממרכזי הלימוד של צה"ל.
40. שמות בתי-הספר יפורסמו בכל מועד בנפרד, לקציני החינוך הפיקודיים – על ידי רע"ן השכלה במפקדת קצין החינוך הראשי.
41. ענף השכלה לא יממן את לימודי החייל במלואם, אלא רק יסייע במימון בסכומים קבועים מראש, אשר יתפרסמו לקראת כל מועד בנפרד.
42. ענף השכלה רשאי להפסיק את לימודי החייל, אם הלה לא יעמוד בדרישות ביה"ס, שבו הוא לומד (הן מבחינת הישגים והן מבחינת נוכחות בשיעורים).
43. במסגרת זו זכאי חייל בשירות חובה ללמוד מקצוע אחד בלבד, ואילו חייל בשירות קבע זכאי ללמוד שני מקצועות בעת ובעונה אחת.
44. השתתפותו של חייל בשירות חובה בלימודים במסגרת זו טעונה אישור מראש של ענף השכלה במפקדת קצין החינוך הראשי.

 
לימודים בכתב

 

45. ניתנת אפשרות להשלים השכלה תיכונית ע"י לימודים בתכתובת על חשבון צה"ל לקצינים וחוגרים:-
א. המשרתים בשירות קבע.
ב. המשרתים בשירות חובה ואשר נתוניהם מפורטים להלן:-
1) המשרתים באיזורים המוגדרים כשק"ד.
2) המשרתים ביחידות שדה, המועסקות בפעילות מבצעית, ואין באפשרותם ללמוד בבתי-ספר סדירים.
3) המשרתים ביחידת שדה המועסקות בפעילות מבצעית, ואין באפשרותם ללמוד השכלה.
4) השייכים לצוות אוויר ומשרתים בבסיס מבצעי וקיבלו אישור רע"ן השכלה.
5) שמסיבות מבצעיות או אחרות ניתן להם אישור רע"ן השכלה.
ג. משרתי קבע, המתכוננים לשנת לימודים מרוכזת בביה"ס התיכון של צה"ל, והוועדה ללימודים תיכוניים החליטה, שעליהם ללמוד לימודי הכנה בתכתובת.
ד. לימודים בתכתובת יאושרו רק במקצוע אחד ורק בתנאי, שהמועמד ללימודים הוא בעל יתרת שירות של שישה חודשים לפחות.
ה. קצב הלימודים ייקבע ע"י ענף השכלה (4 שיעורים לחודש לפחות). ענף השכלה רשאי להפסיק לימודי חייל, אם לא יעמוד בקצב הלימודים שנקבע או אם ידווח ביה"ס, שהישגי התלמיד אינם משביעי רצון.
ו. בשיטת לימוד זו לומד החייל באופן עצמאי וניגש לבחינות הבגרות או המוקדמות, שאליהן נרשם באמצעות מחלקת הבחינות של משרד החינוך והתרבות.
ז. אין ענף השכלה מזכה את החייל בתעודה מיוחדת על לימודים אלו.

 
חופשות לימודים

 

46. חייל בשירות חובה, הניגש לבחינת בגרות באחת מהמסגרות שפורטו לעיל, זכאי לחופשה בת 5 ימים לפני כל בחינה. חופשה זו – מחציתה על חשבון החופשות הרגילות המגיעות לחייל ומחציתה – חופשה מיוחדת.
47. בעת הגשת הבקשה לחופשה יציג החייל לפני מפקדו אישור של ביה"ס שבו למד, המפרט את המקצוע שבו על החייל להיבחן ומאשר, שהחייל השתתף בלימודים בביה"ס, ואישור מחלקת הבחינות במשרד החינוך והתרבות, שהחייל רשום לבחינת הבגרות (או המוקדמות) ומועד קיום הבחינה.
48. חייל בשירות קבע, הניגש לבחינות בגרות באחת מהמסגרות שפורטו לעיל, זכאי לחופשות על פי האמור בפ"מ 36.0403.

 

 

 

 

 

37.0103   בוטלה
37.0104   בוטלה (בחוזר מספר 74)

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים