38.0115 – ביקור חיילים חולים ופצועים בשעת רגיעה ובשעת חירום

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

הגדרות
תוקף סעיפים 1 עד 24 מה – 27 בדצמ´ 98
1. "מתקן רפואי" – בית חולים כללי, שיקומי או פסיכיאטרי, או מתקן החלמה.
2. "מצב רפואי אנוש", "מצב רפואי קשה", "מצב רפואי בינוני" ו"מצב רפואי קל" – כהגדרתם
בפ"מ 38.0102.

 
כללי

 

3. מפקדו של חייל המאושפז במתקן רפואי או הנמצא בחופשת מחלה חייב לבקרו במתקו בו הוא מאושפז או בביתו, בהתאם למפורט בפקודה זו.
חובת ביקור המפקד באה בנוסף לביקורים הנערכים על ידי קצין הנפגעים או על ידי מש"ק הנפגעים במסגרת תפקידם, כמפורט בפקודה זו.
4. כמו כן, יעודדו מפקדי היחידות ביקורים של חבריו ליחידה של החייל הפצוע או החולה.
5. ביקורים אצל חיילים מאושפזים ייערכו בשעות הביקור המקובלות במתקן הרפואי.
6. הסעיפים בפקודה, המתייחסים לחובת יצירת קשר טלפוני עם חייל השוהה בחופשת מחלה, לא יחולו במקרים בהם אין לחייל טלפון או שלא מתאפשרת יצירת קשר טלפוני מסיבות טכניות.


 
ביקור חיילים על ידי מפקדים

 

7. ביקור אצל חיילים שאושפזו במתקן רפואי:
א. חייל שאושפז במתקן רפואי במצב רפואי אנוש או קשה – מפקד היחידה או קצין אחר מיחידתו, שימונה לכך מטעמו, יבקרו אצלו ביקור ראשון בהקדם, ולא יאוחר מארבעים ושמונה שעות  ממועד אשפוזו.
ב. חייל שאושפז במתקן רפואי במצב רפואי בינוני – מפקד החייל שהינו קצין או קצין אחר מיחידתו, שימונה לכך מטעמו, יבקרו אצלו ביקור ראשון, תוך ארבעה ימים ממועד אשפוזו.
ג. חייל שאושפז במתקן רפואי במצב רפואי קל – מפקד החייל שהינו קצין או קצין אחר מיחידתו, שימונה לכך מטעמו, יבקרו אצלו ביקור ראשון, תוך חמישה ימים ממועד אשפוזו.
ד. בנוסף לאמור בסעיפי משנה ב ו- ג לעיל, חייל שאושפז בעקבות פציעה בפעילות בט"ש, בפעילות מבצעית או בתאונת אימונים – יבקרו מפקד היחידה ביקור ראשון בהקדם, ולא יאוחר מחמישה ימים ממועד אשפוזו. אם מפקד היחידה אינו יכול לבקר, ישלח לביקור קצין מטעמו.
ה. מעבר לביקור הראשון, ימנה מפקד היחידה קצין מהיחידה שיבקר אצל החייל המאושפז לפחות אחת לשבוע ימים, עד תום אשפוזו של החייל במתקן האשפוז.
ו. במקרים חריגים ובאישור מפקד היחידה, יבוצעו הביקורים המפורטים בסעיפי משנה ג ו- ה לעיל על ידי מפקד שאינו קצין.

8. ביקור אצל חיילים הנמצאים בחופשת מחלה (ימי "ג"):
א. ביקור ראשון ייערך על ידי נציג היחידה, תוך עשרה ימים מיום יציאת החייל לחופשת מחלה.
ב. ביקורים נוספים ייערכו על ידי נציג היחידה, אחת לארבעה עשר ימים, לפחות .
ג. חייל בודד הנמצא בחופשת מחלה – יצור עמו מפקדו הישיר קשר טלפוני בהקדם. בנוסף לכך, יבקרו אותו מפקד היחידה או נציגו, תוך ארבעה ימים מיום יציאתו לחופשת מחלה. ביקורים נוספים ייערכו על ידי נציג מפקד היחידה, אחת לשבעה ימים.
9. אם מסיבות מבצעיות אין באפשרות נציג היחידה לבקר את החייל, כאמור בסעיפים 7 ו- 8 לעיל, תפנה היחידה למפקדה הממונה, וזו תקבע אם הביקור ייערך על ידי היחידה או על ידי נציג המפקדה הממונה.

 
ביקור חיילים שסופחו ליחידה אחרת

 

10. ביקור ראשון אצל חייל שנפצע או שחלה בתקופת היותו מסופח ליחידה אחרת ייערך על ידי היחידה אליה הוא מסופח, בהתאם לכללים המפורטים בסעיפים 7 עד 9 לעיל. ביקורים נוספים, מעבר לביקור הראשון, ייערכו על ידי יחידת האם.
11. מפקד היחידה אליה מסופח החייל יודיע, בעל פה ובכתב, למפקד יחידת האם על אשפוזו של החייל או על עובדת הימצאו בחופשת מחלה, ויפרט את נסיבות הפציעה או המחלה. אם החייל מאושפז, יציין המפקד את שם המתקן הרפואי בו הינו מטופל.

 
ביקור חיילים שהוצבו ליחידת ר"ם 2

 

12. חייל שהוצב ליחידת ר"ם 2 בעקבות אשפוז או חופשת מחלה ממושכים – האחריות לבקרו, בהתאם לאמור בסעיפים 7 עד 9 לעיל, הינה על היחידה בה היה החייל מוצב עד לאשפוזו.

 
רישום ביקורי חולים

 

13. נציג היחידה שערך ביקור אצל חייל מאושפז או אצל חייל הנמצא בחופשת מחלה מאושרת ידווח לשלישות היחידתית על ביקורו, ועל התרשמותו ממצבו הבריאותי של החייל. הדיווח יירשם על טופס שדוגמתו ניתנת בנספח א לפקודה זו.
14. ביחידה ינוהל רישום על ביקורי חיילים השוהים באשפוז או בחופשת מחלה בביתם, על טופס מעקב שדוגמתו ניתנת בנספח ב לפקודה זו.

 
שי מפקדים

 

15. בעת הביקור, רשאים מפקד היחידה או נציגיו להגיש לחייל המאושפז שי צנוע ולהשתמש, לצורך מימון השי, בכספי קרן היחידה, בהתאם לאמור בפ"מ 35.0115.

 
ביקור חיילים על ידי קצין הנפגעים

 

16. ביקור ראשון של קצין הנפגעים אצל חייל שאושפז במתקן רפואי ייערך בהתאם לכללים המפורטים להלן:
א. חייל שאושפז במצב רפואי אנוש או קשה – תוך עשרים וארבע שעות ממועד אשפוזו.
ב. חייל שאושפז במצב רפואי בינוני  – תוך שבעים ושתיים שעות ממועד אשפוזו.
ג. חייל שאושפז במצב רפואי קל – תוך שבעה ימים ממועד אשפוזו. הביקור יכול להיערך גם על ידי מש"ק הנפגעים.
ד. על אף האמור בסעיפי משנה ב ו- ג לעיל, במקרים הבאים, יבוצע  ביקור ראשון, כמפורט להלן:
1) חייל שאושפז בעקבות פציעה בפעילות בט"ש, בפעילות מבצעית או בתאונת אימונים, ומצבו הרפואי בינוני או קל – ייערך הביקור תוך ארבעים ושמונה שעות ממועד אשפוזו.
2) קצין שדרגתו סא"ל, לפחות, שאושפז – ייערך הביקור, ללא קשר למצבו הרפואי, תוך שבעים ושתיים שעות ממועד אשפוזו.
3) חייל שאושפז במחלקה פסיכיאטרית – ייערך הביקור, ללא קשר למצבו הרפואי, תוך שבעים ושתיים שעות ממועד אשפוזו.
17. ביקורים נוספים ייערכו על ידי קצין הנפגעים או על ידי מש"ק הנפגעים, אחת לשבוע, לפחות, בכל מתקן רפואי בו מאושפזים חיילים שהטיפול בהם הינו בתחום סמכותם.
18. חייל הנמצא בחופשת מחלה בביתו (ימי "ג")  – קצין הנפגעים או מש"ק הנפגעים יטלפנו אליו במהלך השבוע הראשון לחופשת המחלה. במקרה בו נמצא החייל בחופשת מחלה למעלה משבוע ימים – יבקרו אותו קצין הנפגעים או מש"ק הנפגעים ביקור ראשון תוך שבועיים, לכל היותר. ביקורים נוספים ייערכו אחת לחודש, לפחות, וכן יישמר קשר טלפוני אחת לשבועיים, לפחות.
19. לקראת ראש השנה, יום העצמאות ויום החיל יבקרו קצין הנפגעים או נציגו בכל מתקני האשפוז וההחלמה, במגמה להעביר את ברכת מפקד הזרוע או מפקד החיל למאושפזים.
20. קצין הנפגעים או מש"ק הנפגעים המבקרים אצל חייל המאושפז במתקן רפואי רשאים להגיש לו בעת הביקור שי צנוע, שערכו אינו עולה על 15% אחוז מגובה שכרו של טוראי. השי יירכש מכספי התקציב המועבר לרשות קציני הנפגעים מידי שנה על ידי אכ"א-מחלקת נפגעים ובב"ד למטרה זו.

 
ביקור חיילים בשירות מילואים פעיל

 

21. ביקורים אצל חייל מילואים שנפצע או שחלה במהלך שירות פעיל ייערכו כמפורט בפקודה זו, כל עוד הינו נמצא בשירות מילואים פעיל, וכן במקרה בו חייל המילואים סיים את שירות המילואים הפעיל, אך עדיין נמצא באשפוז או שוהה בביתו עקב הפציעה  או המחלה.

 
איסור ביקור חיילים עצירים או כלואים

 

22. בסמכות הגורמים הבאים לאסור ביקורים אצל חיילים חולים ופצועים שהינם עצירים או כלואים:
א. קמצ"ר – משיקולים של צורכי החקירה.
ב. רמחב"ש – משיקולים של ביטחון שדה וביטחון המדינה.

 
ביקור חיילים בשעת חירום

 

23. ביקורי מפקדים אצל חיילים מאושפזים ייערכו על ידי נציגי היחידות או על ידי נציגי המפקדות העורפיות, במידת האפשר, ולפי קביעת מפקדי היחידות.
24. ביקורי קצין הנפגעים או מש"ק הנפגעים ייערכו, במידת האפשר, כמפורט בהוראה זו. קציני הנפגעים יוכלו למנות קצינים מטעמם לביצוע הביקורים.
תוקף נספחים א ו- ב מה- 27 בדצמ´ 98

 
שמור (לאחר המילוי)
נספח א לפקודה 38.0115
דוח ביקור אצל חייל מאושפז/השוהה בחופשת מחלה*
פרטי החייל המאושפז/השוהה בחופשת מחלה* :

 
______________________________________________________________________________
מספר אישי          דרגה       שם פרטי           שם משפחה               יחידה              יחידת משנה

 

 

 

תאריך הביקור:    ________________

 
מקום הביקור:     ________________

 
מצבו הרפואי של החייל בעת הביקור:   _________________

 
סיכום הביקור:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

פרטי המבקר:

 
_______________________________________________________________________________
מספר אישי     דרגה       שם פרטי         שם משפחה         יחידה            תפקיד           חתימה

 

*מחק את המיותר

 
שמור (לאחר המילוי)

 
נספח ב לפקודה 38.0115
טופס מילוי ביקור אצל חיילים השוהים באשפוז או בחופשת מחלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטים אישיים

 


 

 


 

מצב משפחתי

 


 

 


 

כתובת


 

אזרחית

מאושפז ב?/


 

בחופשת


 

מחלה


 

בביתו

תאריך כניסה למתקן אשפוז או תחילת חופשת מחלה

 

אם מדובר בחייל מילואים


 

 

תאריך


 

ראיון


 

חזרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   תאריך


 

סיום


 

  שמ"פ

  האם


 

  בוצע


 

     תשלום


 

שמ"פ

  האם


 

  קיבל


 

     תשלום


 

   בתנאי


 

  קבע

 

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

יא

יב

יג

יד

טו

 

 

 

 

 

 

 

 


 

מ


 

ס


 

פ


 

ר


 

 


 

 


 

ס


 

ו


 

ד


 

ר


 

 

 

 

 


 

חוזר מס´ 98 ? ב – 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*מחק את המיותר

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים