38.0117 – מוות של אזרח ביחידה צבאית או במתקן צבאי

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

דיווח על פטירה
תוקף סעיפים 1 עד 8 מה- 16 במארס 2000
1.   נפטר אזרח, בין שהוא עובד צה"ל ובין שאינו עובד צה"ל, בתחומי יחידה צבאית או במתקן צבאי –                 יודיעו  על כך מפקד היחידה או מפקד המתקן לתחנת משטרת ישראל הקרובה, ויעבירו הודעה על המוות         ועל נסיבותיו למפקדה הממונה.
2.   מפקד היחידה או מפקד המתקן יפעלו לפי הוראות משטרת ישראל בכל הנוגע להעברת הגופה ולחקירת         המוות.
3.   כל הודעה לפי פקודה זו תהיה טלפונית, אך מפקד היחידה או מפקד המתקן חייבים להעבירה גם                     במברק דחוף.
4.   כשנפטר אזרח (לא עובד צה"ל) ביחידה צבאית או במתקן צבאי, משטרת ישראל היא שתודיע על כך               למשפחת האזרח.
5.   כשנפטר עובד צה"ל ביחידה צבאית, במתקן צבאי או בעת מילוי תפקידו מחוץ ליחידה, יודיע על כך              מפקד היחידה למשפחת הנפטר.


 

מפקד היחידה יוכל לקבוע, לפי שיקול דעתו, שמפקדו הישיר של הנפטר יודיע למשפחה את הודעת                הפטירה. דרגת המפקד המודיע תהיה סרן, לפחות. אם המודיע הוא נגד – דרגתו תהיה רס"ר, לפחות. אם         המודיע  הוא עובד צה"ל – דרגת מינויו לא תהיה נמוכה מדרגת סרן.
6.   מפקד שהוטלה עליו חובת הודעה, כאמור, יוכל לפנות למקשל"ר- מדור הנפגעים וקציני הערים ולבקש          שיתלווה אליו מודיע נפגעים מקצין העיר.

 

חקירת נסיבות המוות

 

7.   אם יש יסוד להניח שנסיבות המוות אינן טבעיות או נגרמו בעבירה, או אם מת האזרח בהיותו נתון                  במעצר, במחבוש או במאסר – תועבר מייד הודעה על האירוע בטלפון ובמברק למצ"ח, וזו תתאם עם              משטרת ישראל את סדרי החקירה.

 
סדרי לוויה

 

8.   אם הנפטר הוא עובד צה"ל, תפעל יחידתו לגבי סדרי הלוויה (השתתפות בלוויה, מכתב תנחומים, דיווח        וכד´), כמפורט בפ"מ 41.0605.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים