38.0118 – אזכרות והנצחת זכרים של חללי צה”ל

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל, זכויות רפואיות

כללי תוקף סעיפים 1 עד 15  מה- 3 ביוני 98 1. הכנסת קבעה את יום ד´ באייר, הוא ערב יום העצמאות, כיום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. מדי שנה ביום זה, מתייחד צה"ל עם זכר חלליו. טקסי הזיכרון ביום זה ייערכו בהתאם לפקודות שיפורסמו מדי שנה על ידי המטה הכללי, ובהתאם להוראות פקודה זו.

אזכרות 2. ביום הזיכרון לחללי צה"ל לא תבוצע כל פעולת הנצחה בשם צה"ל בבתי הקברות, פרט לקיום טקסי הזיכרון. 3. כדי לשמור על אחידות הטיפול בנפגעים ולא לפגוע ברגשותיהן של משפחות שכולות, ש לאזכרות יקיריהן לא ייחד צה"ל זמן פרט ליום הזיכרון, רשאי חייל צה"ל להשתתף בטקסי אזכרה, הנערכים על ידי גוף אזרחי כלשהו שלא ביום הזיכרון, ובלבד שהשתתפותו לא תתפרש כייצוג צה"ל, אלא אם נעשית למטרה זו באישור אכ"א-רמ"ח הנפגעים. 4. על אף האמור בסעיף 3 לעיל, בעתות רגיעה חייבים מפקד יחידת חלל צה"ל או נציגו, שהוא קצין, ושדרגתו אינה נמוכה מדרגת החלל, להשתתף בטקס אזכרה במקרים האלה: א. בטקס אזכרה המתקיים בבתי הקברות ביום השלושים למות החייל וביום השנה הראשון לנפילתו, אלא אם כן המשפחה השכולה מתנגדת לכך. ב. בטקס אזכרה שנתי הנערך לחלל בבית הקברות - בהתאם לבקשת המשפחה, או בהתאם להודעת קצין הנפגעים הזרועי או החילי, אלא אם כן המשפחה השכולה מתנגדת לכך. 5. לבקשת המשפחה, ייערכו טקסי האזכרה, הנמנים בסעיף 4 לעיל, על ידי הרבנות הצבאית. בקשה לעריכת הטקס תועבר על ידי קצין הנפגעים הזרועי או החילי לרב הפיקודי, הזרועי או החילי ואלה יקצו חזן לעריכת האזכרה. 6. בכל מקרה בו משתתף חייל במדים בטקס אזכרה לחללי צה"ל, ינהג בהתאם לכללי הטקס, כיאה לחייל צה"ל ולמעמד שבו הוא שותף. 7. טקס אזכרה זרועי או חילי יתבצע כמפורט בהוראת קבע מטכ"ל-אכ"א ק38-01-14-. השתתפות באירוע הנצחה אזרחי פרטי 8. חיילים ומפקדים שיוזמנו לאירוע הנצחה אזרחי פרטי, המתקיים ביוזמת משפחת החלל או ביוזמת גוף אזרחי אחר, יוכלו להשתתף באירוע אך לא יחויבו בכך. 9. צה"ל לא ייזום ולא יסייע באמצעים לוגיסטיים לקיום האירוע, למעט אמצעי הסיוע המפורטים בהוראת קבע מטכ"ל-אט"ל 3.11. 10. אם תבקש משפחת החלל, כי מפקדים או חיילים יישאו דברים לזכרו של החלל, הדבר יתאפשר רק במקרים חריגים לאחר אישור אכ"א-רמ"ח הנפגעים ואישור דו"ץ-רע"ן קשרי ציבור, ולאחר שאלו התייעצו עם אמ"ן-מחלקת ביטחון שדה-רע"ן אבטחת מידע. 11. לא תאושר השתתפות משמר כבוד, הופעת תזמורת או להקה צבאית, באירוע הנצחה אזרחי פרטי. 12. בקשות לקבלת מידע לצורך הנצחה פרטית המתקיימת ביוזמת משפחת החלל או גוף אזרחי אחר (כגון חוברת זיכרון, סרט או ספר), ייבחנו על ידי דו"ץ-רע"ן קשרי ציבור ועל ידי אכ"א-מחלקת הנפגעים-רע"ן הקשר למשפחות, ולאחר התייעצות עם אמ"ן-מחלקת ביטחון שדה-רע"ן אבטחת מידע. הנצחת זכרם של חללי צה"ל 13. יחידות צה"ל וחיילי צה"ל לא ינקטו בכל פעולה להנצחת חללי צה"ל (לרבות הקמת אנדרטאות, גלעדים או קריאת אתרים במחנות צה"ל ומחוץ להם, על שמות חללי צה"ל). 14. אנדרטאות זרועיות או חיליות יוקמו באישורו של ראש אכ"א, ובלבד שיוקמו באתר שהוכרז כאתר הנצחה על פי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ב1992-, כמפורט בהוראת קבע אכ"א ק38-02-03-. 15. מחנות צה"ל (לרבות מבנים בתחומם) לא ייקראו על שמות חללי צה"ל. תוקף סעיף  16 מה- 16 במארס 2000 16. א. על אף האמור בסעיף 15 לעיל, ניתן לקרוא מחנות צה"ל וכן מבנים במחנה המכללות בגלילות, על שמותיהם של קצינים שדרגתם אלוף, לפחות, ושנפלו במהלך שירותם הפעיל, וכן על שמותיהם של קצינים שדרגתם רב-אלוף, לפחות, ושנפטרו במהלך שירותם, או לאחריו. ב. יוזמת ההנצחה, כמפורט בסעיף א לעיל, תהיה של המערכת הצבאית, בהסכמת המשפחה ולאחר קבלת אישור שר הביטחון והרמטכ"ל. ג. נוהל אישור ההנצחה: 1) במות קצין, כאמור בסעיף משנה א לעיל, ייזום אכ"א-רמ"ח הנפגעים כינוס ועדת שמות שתמליץ לשר הביטחון ולרמטכ"ל הן על המחנה ו/או המבנה שייבחר או ייבחרו להנצחה והן על השם המוצע למחנה ו/או למבנה, ותפרט את דרך ההנצחה. 2) הרכב הוועדה: א) נשיא בית הדין הצבאי לערעורים - יושב ראש. ב) קצין החינוך והנוער הראשי - חבר. ג) אכ"א-רמ"ח הנפגעים - חבר. ד) אכ"א-רמ"ח הפרט - חבר. ה) אג"ם-חטיבת תוה"ד-רמ"ח ההיסטוריה - חבר. ו) נציג אג"ת-ענף התשתית והפריסה - חבר. ז) נציג אט"ל-מרכז בינוי - חבר. ח) רל"ש נשיא בית הדין הצבאי לערעורים - מזכיר הוועדה. ד. קריאת שמו של מחנה צבאי או של מבנה במחנה המכללות בגלילות, על שם קצין, כאמור בסעיף זה, תתבצע לאחר קבלת אישור שר הביטחון והרמטכ"ל. ההנצחה תוצג בטקס צבאי מלא, בהשתתפות המשפחה, ובמתכונת שתיקבע על ידי אכ"א-מחלקת הפרט. תוקף סעיפים 17 עד 22 מה- 3 ביוני 98 17. יחידה תוכל להנציח את זכר חלליה, אך ורק במקום שיועד לכך בחדר המורשת של היחידה. במקום זה יונצח שמם של כל חללי היחידה, שנפטרו בהיותם בשירות (חיילים שנפלו בקרב, חיילים שנפטרו ממחלה וכד´), למעט חללים שמותם נקבע על ידי ראש אכ"א כמוות בנסיבות שיש עמן קלון, כמפורט בפ"מ 38.0116. 18. ההנצחה השמית תיעשה על לוח קיר משותף לכל הנופלים, או על לוחיות אישיות בגודל זהה. על הלוח או על הלוחיות יירשמו שמו של כל חלל, דרגתו ומועד פטירתו, בלבד. 19. בחדר המורשת ניתן לשלב חומר כתוב על הנופלים ועל פועלם, בתיק נפרד לכל חלל (ובלבד שלכל חייל יוכן תיק), וכן תמונות או חומר שנאסף על ידי חברי הנופלים ועל ידי בני משפחותיהם, אולם רשאי מפקד היחידה להורות, מנימוקים מיוחדים (כגון: אם כולל החומר דברי שטנה או הכפשה כנגד צה"ל או מדינת ישראל, או מידע מוטעה או שיש בו משום פגיעה בביטחון שדה) כי חומר מסוים לא ייכלל בתיק. 20. אם יחול שינוי במבנה הארגוני של היחידה (ביטול היחידה, איחוד יחידות וכד´), יועברו חדר המורשת ופינת ההנצחה למחנה החדש, בתיאום עם אכ"א-מחלקת הנפגעים-רע"ן הקשר למשפחות, עם אכ"א-מחלקת הפרט-עמו"ם ועם קצין הנפגעים הפיקודי, קצין הנפגעים הזרועי או קצין הנפגעים החילי. 21. יחידות צה"ל וחיילי צה"ל לא יפעלו לפרסום חוברות או להכנת אלבומי הנצחה לזכר חללי צה"ל, אלא באישורו של ראש אכ"א, ובאמצעות אכ"א-רמ"ח הנפגעים. 22. בקשות חריגות העוסקות באמור בסעיף 21 לעיל, יועברו לאכ"א-רמ"ח הנפגעים, שיגישן לאישורו של ראש אכ"א, בכפוף להוראות ביטחון שדה. תוקף סעיפים 23 ו- 24 מה- 26 בדצמ´ 2000 23. יחידה תוכל להנציח את זכר חלליה באתר היחידה בצהלנט. באתר יצוין שמם של כל חללי היחידה, למעט חיילים שמותם נקבע על ידי ראש אכ"א כמוות בנסיבות שיש עמן קלון, כמפורט בפ"מ 38.0116. 24. א. ההנצחה ברשת הצהלנט תהיה אחידה לגבי כל הנופלים. ב. באתר ההנצחה בצהלנט ניתן יהיה לשלב, בנוסף לציון שמות החללים, דרגותיהם, ומועדי פטירתם, גם חומר כתוב, תמונות או כל חומר אחר שנאסף על החללים, לאחר אישור אמ"ן-מחב"ש. זאת, בלבד שתישמר אחידות ההנצחה. ג. מפקד היחידה רשאי להורות, מנימוקים מיוחדים, כי חומר מסוים לא ייכלל במסגרת ההנצחה באתר היחידה בצהלנט. הנצחת אזרחים תוקף סעיף  25 מה- 16 במארס 2000 25. א. תרם אזרח, באמצעות האגודה למען החייל או באמצעות קרן ליב"י, לשיפור תנאי שירותם של חיילי צה"ל, יצוין שמו באופן אחיד, ככל הניתן, בדרך שתיקבע על ידי אכ"א-מחלקת הנפגעים בשיתוף עם האגודה למען החייל או קרן ליב"י. ב. ציון שמו של אזרח, לפי סעיף משנה א לעיל, ייעשה ללא ציון דרגתו הצבאית לצד שמו, אולם ניתן להוסיף בכיתוב, עם פירוט קורות חייו של האזרח, את ציון עובדת שירותו בצה"ל ואת הדרגה שבה סיים את שירותו הצבאי. ג. ציון שמו של אזרח לפי סעיף זה לא יראה כהנצחה על-פי פקודה זו. 38.0119   בוטלה

השארת תגובה

Leave a Message