41.0202 – תעסוקת אזרחים – עבודה זמנית

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

תוקף סעיפים 1 עד 6 מה- 12 נוב´ 95 1. מערכת הביטחון רשאית להעסיק עובד זמני בעבודה בעלת אופי זמני, לתקופה שלא תעלה על שנים עשר חודשים. 2. תקופת העבודה של עובד זמני ניתנת להארכה עד עשרים וארבעה חודשים ועד בכלל, וזאת בהסכמת מערכת הביטחון ובהסכמת יושב ראש ועד העובדים או נציג ההסתדרות. 3. הסכימו יושב ראש ועד העובדים או נציג מועצת הפועלים להארכה - יודיע על כך המפקד לעובד, במכתב, שדוגמתו ניתנת בנספח א לפקודה זו. על המכתב יחתמו יושב ראש ועד העובדים ו/או נציג מועצת הפועלים, כאמור לעיל, ויציינו את הערותיהם. 4. לא הסכימו יושב ראש ועד העובדים או נציג מועצת הפועלים להארכה - יודיע על כך המפקד לעובד, במכתב, שדוגמתו ניתנת בנספח ב לפקודה זו. על המכתב יחתמו יושב ראש ועד העובדים ו/או נציג מועצת הפועלים, כאמור לעיל, ויציינו את הערותיהם. 5. הועסק עובד זמני במשך עשרים וארבעה חודשים בעבודה זמנית והמשיך לעבוד במערכת הביטחון - ייחשב בתום עשרים וארבעת החודשים לעובד קבוע, למפרע, מיום כניסתו לראשונה לעבודה.

  6. הועבר העובד מהעבודה הזמנית לעבודה קבועה - תיחשב תקופת עבודתו הזמנית כתקופת ניסיון, והוא יהנה מכל הזכויות, המוענקות לעובד בתקופת ניסיון, כמפורט מיום תחילת עבודתו.   תוקף נספח א´ מה- 12 נוב´ 95 נספח א לפקודה 41.0202 צבא      ההגנה      לישראל דואר צבאי טלפון סימננו תאריך   אל: עובד צה"ל ____________________ מספר זהות ____________________   מרכז תע"ץ-ענף תנועה ופרט   הנדון: הארכת זמניות   אדון נכבד/גברת נכבדה,   הריני להודיעך, כי תקופת עבודתך הוארכה ב _______________ חודשים, עד לתאריך ______________, בהתאם לסיכום בין הצדדים.   הערות יושב ראש ועד העובדים ו/או נציג מועצת הפועלים: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________.       __________________________________________________________________________ (חתימת יושב ראש ועד העובדים ו/או נציג מועצת הפועלים)   ______________________ (חתימת מפקד היחידה)       תוקף נספח ב´ מה- 12 נוב´ 95 נספח ב לפקודה 41.0202 צבא      ההגנה      לישראל דואר צבאי טלפון סימננו תאריך   אל: עובד צה"ל ____________ מספר זהות ________________   מרכז תע"ץ-ענף תנועה ופרט   הנדון: הודעת פיטורין אדון נכבד/גברת נכבדה:   כיוון שתקופת עבודתך הזמנית מסתיימת, ניתנת לך בזה הודעה מוקדמת לפיטורין מעבודתך ביחידה זו, שתיכנס לתוקפה מתאריך___________בשעה___________. עליך לדאוג לקבל זיכוי מאת:-   ם אפסנאות היחידה או מחסן____________.   ם ועד העובדים.   ם _______________________________________. (פירוט זיכויים נוספים לפי צורכי היחידה)   עליך להחזיר ליחידה את הפריטים האלה:-   ם אישור כניסה למחנה.   ם _______________________________________ (פירוט פריטים נוספים לפי צורכי היחידה)   הערות יושב ראש ועד העובדים ו/או נציג מועצת הפועלים: .   אי החזרת הנ"ל, כולם או מקצתם, תגרור הקפאת תמורה כספית משכרך.   ______________________________________________________ (חתימת יושב ראש ועד העובדים או נציג מועצת הפועלים)   _______________________________________________________________________________ (תאריך)       (דרגה)       (שם פרטי)       (שם משפחה)       (תפקיד)       (חתימת מפקד היחידה)

השארת תגובה

Leave a Message