בית  »  פקודות מטכ"ל   »   32.0212 – עתודת אחיות – נהלי טיפול בתקופת דחיית השרות

32.0212 – עתודת אחיות – נהלי טיפול בתקופת דחיית השרות

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי

1. הגדרת עתודת אחיות, והתנאים הנדרשים על מנת להתקבל למסגרתה מפורטים בהפ"ע 3.0111 - "עתודת אחיות". 2. הוראה זו מפרטת את נוהל דחיית שירות החובה של חיילת בעתודת אחיות ואת נוהלי הטיפול בבקשות לשינוי מקצוע או מגמת לימודים, להפסקת לימודים או לאישור המשך לימודים. 3. נוהלי ההרשמה לעתודת אחיות - לרבות לוח זמנים לפעולות לשכות הגיוס מפורטים בהוראת קבע למתקני אכ"א מג- 02-05. דחיית שירות החובה

4. מועמדת לשירות ביטחון, שאושרה קבלתה לעתודת אחיות, תגויס לשירות ביטחון על פי מועמדים שייקבעו ע"י מח´ תכנון כ"א באכ"א ובהתאם למפורט בהקמ"א מג- 02-05. 5. חיילת, כאמור, תגיש בקשה בכתב לדחיית שירות חובה ע"ג טופס "בקשה לדחייה של שירות חובה והתנדבות לשירות סדיר" המפורט כנספח א´ להוראה זו. ההחתמה ע"ג בקשה זו תבוצע ביום הגיוס באחריות בק"מ - ענף תגבורת. אם יתברר כי נפלה טעות בהזנת משך דחיית השירות לרישום הממוכן, יהיה מפקד מנהל השתלמויות מוסמך לאשר תיקונה. 6. הבקשה לדחיית שירות חובה תועבר בשני עותקים להחלטת ראש מנהל הסגל לגבי אחיות מוסמכות ורע"נ כ"א במקשל"ר - לגבי אחיות מעשיות ומטפלות, ההחלטה חרשם בחלק ב´ של טופס הבקשה. ההעתק הראשון של הטופס ייגנז בתיק האישי של החיילת וההעתק השני בילקוט השירות שלה. 7. חיילת, שבקשתה לדחיית שירות אושרה, תצא לדחיית שירות על פי המפורט בפ"מ 31.0801, בהתאם להוראה זו. 8. א. חיילת בעתודת אחיות תרשם למשך תקופת השתייכותה בעתודה לחיל כללי. ב. החיילת תוצב בתש"מ הסמוך למועד תחילת שנת הלימודים לר"מ 8(א) - יחידת מילואים בהתאם למוסד לימודיה, כמפורט להלן:- 1) יחידת השתלמויות 18 - אם היא מועמדת ללמוד בבית ספר בצפון הארץ (חדרה וצפונה). 2) יחידת השתלמויות 19 - אם היא מועמדת ללמוד בבית ספר באזור ירושלים. 3) יחידת השתלמויות 8220 - אם היא מועמדת ללמוד בבית ספר בדרום הארץ (דרומה לאשדוד). 4) יחידת השתלמויות 44 - אם היא מועמדת ללמוד בבית ספר במרכז הארץ (דרומה לחדרה עד לאשדוד). ג. השיוך החילי ויחידת הרישום - ייקבעו בפקודת ההשמה וההצבה שתוצא ע"י בק"מ - ר"מ 8 בעת יציאת החיילת לדחיית שירות. הסמכת צה"ל לקבל תוצאות לימודים

9. במקביל לחתימה על בקשה לדחיית שירות חובה בבקו"מ - ענף תגבורת, תידרש החיילת לחתום על "הרשאה כללית" המסמיכה את צה"ל לקבל תוצאות לימודיה מבית הספר בו היא לומדת. דוגמת טופס ההרשאה מופיעה בנספח ב´ להוראה זו. שינוי במקצוע, מגמת לימודים או מוסד לימודים

10. חיילת בעתודת אחיות, המבקשת לעבור ממקצוע לימודים אחד למקצוע אחר, או ממגמת לימודים אחת לאחרת, או ממוסד למודים אחד לאחר, במסגרת האפשרויות המפורטות בהפ"ע 3.0111, תגיש בקשה מנומקת בכתב למפקד יחידת ההשתלמויות בה היא מוצבת. 11. מפקד היחידה יעביר את הבקשה למפקד מנהל ההשתלמויות בצירוף חוות דעתו. 12. מפקד מינהל השתלמויות יפעל כלהלן:- א. במקרה של בקשה של חיילת, הלומדת במגמת אחיות מעשיות או מטפלות, לשינוי מוסד הלימודים, שאינה קשורה בשינוי מגמת הלימודים או בשינוי או בשינוי משך דחיית השירות שניתנה בראשונה, יחליט מפקד מינהל השתלמויות עצמו אם לאשר את הבקשה או לדחותה, החלטתו תועבר לידיעת מקשל"ר . ב. במקרה של מעבר חיילת ממגמת אחיות מוסמכות למגמת אחיות מעשיות עקב פיגור בלימודים, יחליט מפקד מינהל השתלמויות אם לאשר את הבקשה או לדחותה, יעדכן את משך דחיית השירות וידווח לראש מנה"ס. ג. במקרה של בקשת חיילת הלומדת במגמת אחיות מעשיות לעבור למגמת אחיות מוסמכות, יעביר מפקד מינהל השתלמויות את הבקשה, בצירוף חוות דעתו, להחלטת ראש מנה"ס. ד. אם דחה מפקד מינהל השתלמויות בקשתה של חיילת, יודיע לה על זכותה לערער בפני ראש מנה"ס או קשל"ר או סגנו, עפ"י המקרה.

ה. אושר אחד השינויים דלעיל, ייקבע לחיילת ע"י מינהל השתלמויות - סימול מוסד לימודים, מקצוע צבאי וסיבת כניסה, כמפורט בהוראת קבע למתקני מטכ"ל-אכ"א מג02-05-. אם שינוי המגמה מחייב הארכה של דחיית השירות, יוודא מפקד מינהל השתלמויות כי החיילת הגישה בקשה מתאימה בכתב.

בקשה להפסקת לימודים

13. חיילת בעתודת אחיות, המבקשת להפסיק את לימודיה במסגרת העתודה, תגיש בקשה מנומקת בכתב, למפקד מינהל ההשתלמויות. 14. מפקד מינהל השתלמויות יודיע לראש מנה"ס או לקשל"ר או סגנו בהתאם למקרה, על החלטתו ויתאם ישירות עם בקו"מ את מועד חזרתה לשירות. יציאה לחו"ל

15. חיילת בעתודת אחיות, המבקשת לצאת לחו"ל, תגיש בקשה מנומקת למפקד יחידת ההשתלמויות בה היא מוצבת. 16. הבקשה תועבר להחלטת מפקד מינהל השתלמויות, במקרה בו ממליץ מפקד מינהל השתלמויות שלא לאשר את הבקשה, יעבירה בצירוף חוות דעתו להחלטת ראש מנה"ס או קשל"ר או סגנו, בהתאם למקרה. 17. החליט מפקד מינהל השתלמויות לאשר לחיילת לצאת לחו"ל, ינהג על פי הנוהל המפורט בפ"מ 31.0703. פטור לחיילות בעקבות הריון

18. א. חיילת בעתודת אחיות, הנמצאת בדחיית שירות למטרות לימודים, תפוטר משירות ביטחון אם תציג אישור רפואי המעיד על הריונה, מרופא צבאי (במרפאה צבאית) או מרפאות הנשים האזרחית העומדות לשירות החיילות בתיאום עם רופאת הח"ן הראשית. ב. האישור הרפואי יועבר ע"י מפקד יחידת ההשתלמויות בה מוצבת החיילת למפקד מנהל ההשתלמויות מפקד מנהל ההשתלמויות יעביר את האישור לרופאת הח"ן הראשית, אשר בהתאם לשיקול דעתה, תחליט אם לשלוח את החיילת לבדיקות נוספות. ג. שוכנעה רופאת הח"ן הראשית בעובדת ההריון - תעביר הודעה למקשל"ר ומנה"ס. מקשל"ר תוציא פקודת פיטור בהתאם.

תנאי שירות

19. חיילת בעתודת אחיות תהיה זכאית לקבל תלושי הנחה לחנויות שק"ם ותהיה זכאית להנות מארוחות במסעדות האגודה למען החייל. רישומת

20. רישום סיבות הכניסה לעתודת אחיות יהיה כדלקמן:- א. אחיות מוסמכות - סיבת כניסה 04. ב. אחיות מעשיות ומטפלות - סיבת כניסה 24

נספח א´

עתודת אחיות

חוק שירות בטחון תשי"ט- 1959 (נספח משולב) - בקשה לדחייה של שירות חובה, התנדבות לשירות סדיר והסמכת צה"ל לקבל ממוסד הלימודים מידע אודות המצב בלימודים - עתודת אחיות. ____________________________________________________________________________ חלק א´ הואיל ואני החתומה מטה ____________________________________________________________ (מ.א.)                  (דרגה)                  (שם משפחה)                  (שם פרטי)

רוצה ללמוד את המקצוע ______________בבית הספר ____________ במגמה ______________ 1. אני מבקשת בזה בהתאם לסעיף 28 לחוק שירות בטחון, תשי"ט 1959 (נוסח משולב) (להלן - "החוק") כי תקופת השירות הסדיר בו אני חייבת בהתאם לחוק, כפי שיתוקן מידי פעם, תדחה מתאריך ___________ עד תאריך ___________________ על מנת לאפשר לי ללמוד את המקצוע המפורט לעיל בבית הספר המוזכר לעיל במסגרת עתודת האחיות של צה"ל. 2. אם בקשתי זאת לדחיית שירותי הסדיר תאושר, אני מצהירה ומתחייבת: א. ללמוד את המקצוע בבית הספר הנזכר לעיל. ב. לציית לכל הוראה של צה"ל בקשר ללימוד במגמה, השתלמות, חוג וכד´ במסגרת המקצוע הנ"ל בכל עת שאדרש. ג. להסמיך את רשויות צה"ל לבקש ולקבל מהמוסד בו אלמד את תוצאות הבחינות, וכן כל פרטים אחרים בנוגע למצבי בלימודים, בכל עת שימצאו לנחוץ, וזאת, כל זמן שאלמד במסגרת עתודת אחיות, ולשם כך אני מתחייבת לחתום על כל מסמך שאדרש. ד. להתייצב לשירות סדיר בסיום הדחייה המבוקשת הנ"ל, או במועד אחר שייקבע ע"י צה"ל, ולשרת שירותי הסדיר שנדחה. 3. ידוע לי כי הגורמים המוסמכים בצה"ל יהיו רשאים לדחות בקשת יציאתי לחו"ל מטעמים של אי התקדמות בלימודים, ציונים נמוכים או חובת מעבר בחינות. 4. אני מסכימה שאף אם בקשתי הנ"ל תאושר, יוכל צה"ל להורות על הפסקת לימודי בכל עת ללא מתן נימוקים תוך התקופה של דחיית השירות הסדיר האמורה, לבטל את הדחייה ולצוות עלי להתייצב להשלמת השירות הסדיר ואני מתחייבת בזה למלא אחר כל הוראה או צו, כאמור.

5. א. אם במשך דחיית שירותי או במשך תקופת שירותי הסדיר אהיה זכאית לפטור משירות סדיר לפי סעיף 30 (ב) לחוק, אני מצהירה בזה על רצוני להתנדב לכוחות הסדירים של צבא הגנה לישראל למשך תקופה שיהא בה כדי להשלים את תקופות שירותי הסדיר לתקופת השירות המקבילה בארכה לזו בה חייבת, יוצאת צבא, אישה רווקה, בגילי, על פי החוק. ידוע לי כי משמעות התנדבותי זו הינה שאם תאושר התנדבותי זו ע"י שר הביטחון או מי שהוסמך על ידו, אהיה בשירות בכוחות הסדירים גם אם אנשא, ואשרת את מלוא תקופת השירות הסדיר בו הייתי חייבת אילמלא נישואיי. ב. כן ידוע לי, ואני מסכימה לכך, כי תנאי שירותי בתקופת השירות על פי התנדבותי זו יהיו בתנאי השירות של חייל בשירות חובה, וכי בתקופה זו יחולו עלי כל הוראות חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו 1955, התקנות על פיו, ופקודות הצבא החלות על יוצא צבא הנמנה עם הכוחות הסדירים של צה"ל. 6. ידוע לי כי בתקופה בה ידחה שירותי הסדיר על פי בקשתי הנ"ל אהיה נמנית עם כוחות המילואים של צה"ל ובהתאם לכך אדרש, על פי הצרכים, לשרת בשירות מילואים פעיל במשך תקופות השירות בהן אני חייבת על פי החוק. 7. א. ידוע לי כי בתקופה בה ידחה שירותי הסדיר על פי בקשתי הנ"ל אהיה נמנית עם כוחות המילואים של צה"ל ובהתאם לכך יהיה עלי לשרת שירות מילואים פעיל משך תקופות השירות בהן אני מתחייבת על פי החוק. ב. על מנת שניתן יהיה להקנות לי את מלוא הכשרתי הצבאית בהתאם למסלול ההכשרה לעתודה האקדמאית, הנני מבקשת להתנדב לתקופת שירות מילואים נוספת בת 50 יום, בכל שנת לימודים בנוסף על התקופות בהן אהיה חייבת על פי סעיפים 20, 21 ו26- לחוק. ג. ידוע לי ואני מסכימה לכך שתקופות שירות המילואים הנוספות, אותן אשרת על פי התנדבותי האמורה, תחשבנה לשירות מילואים לכל דבר ועניין, ובתקופות אלה תחולנה עלי הוראות הפרק הרביעי לחוק והתקנות על פי החוק, וכן חוק השיפוט הצבאי תשט"ו- 1955 ופקודות הצבא החלות על יוצא צבא המשרת שירות מילואים. ד. בסעיף זה "שנת לימודים" פירושה, השנה המתחילה ביום הלימודים הראשון בביה"ס והמסתיימת ביום האחרון של פגרת הלימודים שלפני תחילת שנת הלימודים הבאה. 8. אני מצהירה בזה בהתאם להוראות סעיף 20 לחוק כי אני מסכימה שימי שישרת המילואים החודשי בהם אני חייבת על פי החוק, יצורפו על ידי הסמכת תקופה אחת של שירות חודשי לחברתה לתקופה כוללת העולה על שלושה ימים.

9. אני מצהירה בזה בהתאם להוראות סעיף 21 לחוק כי אני מסכימה שתקופת שירות המילואים השנתי, בה הנני חייבת על החוק, תחולק לשתי תקופות או יותר לפי החלטת צה"ל. 10. אני מצהירה בזה, כי אני מוותרת על הודעה מוקדמת לפני קריאה לשירות מילואים שנתי או חודשי בהתאם לפ"מ 31.0807 סעיף ג´ או כל הוראה אחרת שתבוא במקומה. 11. אני מצהירה בזה, כי הנני מסכימה לשירות שנתי ללא הגבלה באשר לפרקי ומן בין שירות שנתי אחד למשנהו, כאמור בפקודת מטכ"ל 31.0801, או כל הוראה אחרת שתבוא במקומה. 12. ידוע לי ואני מסכימה לכך כי בכל מקרה בו אבקש לדחות או לבטל קריאה לשירות מילואים בו אהיה חייבת על פי החוק ולפי התחייבות זו, יהיה עלי לפנות לשם כך למפקד יחידת ההשתלמויות בה אהיה מוצבת, ולא אהיה רשאית להפנות בקשה כאמור לראש הענף הממונה על חינוך האקדמי בצה"ל, בהתאם לפ"מ 31.0825 או כל הוראה אחרת שתבוא במקומה. חלק ב´ צו בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לחוק שירות בטחון, תש"יט 1959 (נוסח משולב) הנני דוחה, לפי בקשתה, את המשך השירות של הנ"ל למשך תקופה של ___________ מיום ___________ עד יום ___________ בתנאי שהנ"ל תמלא אחרי כל התנאים וההתחייבויות המפורטות בבקשה. החלטה בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק שירות בטחון, תש"יט 1959 (נוסח משולב) הנני מאשר את התנדבותה של הנ"ל לשירות סדיר כמפורט בהתחייבותה. _________________                                                                   __________________________ (תאריך)                                                                                       (ר´ מנה"ס, קשל"ר או סגנו)

נספח ב´ הרשאה כללית אני הח"מ ____________________________________________________________________________ (מס´ אישי)                (דרגה)                (שם משפחה)                (שם פרטי)                (כתובת)

מרשה בזאת את שלטונות צה"ל לבקש ולקבל ממזכירות וכן מסגל ההוראה של __________________ את (שם המוסד)

תוצאות הבחינות, בכל עת שיימצאו לנכון, התחייבות זו תעמוד בתוקפה כל עוד אלמד במסגרת עתודת אחיות.

__________________                                                                                 __________________ (תאריך)                                                                                                          (חתימה) ____________________________________________________________________________ הוראה זו באחריות עסו"ק

השארת תגובה

Leave a Message