35.0401 – אימוץ חיילים בשירות חובה

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כללי

1. פרוייקט "אימוץ חיילים" עוסק במציאת בית חם במסגרת ההתיישבויות השונות, כגון: מושב, קיבוץ או עיר לחיילים במצוקה.
2. פרוייקט "אימוץ חיילים" נועד לדאוג לזקוקים למסגרת תומכת ולהעניק תחושת שייכות במסגרת משפחה מאמצת.
3. פרוייקט האימוץ מנוהל ומרוכז בידי קצינת אימוץ מקא"ם.

המדדים לקביעת זכאות לאימוץ

4. החיילים, הפונים לאימוץ הם מכלל צה"ל, ואין הכרח שיוכרו כ"חיילים בודדים". על החיילים לעמוד במדדים הבאים או בחלקם:-
א. ילדי הורים גרושים, שגדלו במשפחות אומנות או מוסדות.
ב. חיילים, ממשפחות חד הוריות או יתומים שאינם מסוגלים לקיים מסגרת משפחתית תקינה.
ג. חיילים, שביתם אינו מהווה מסגרת תומכת בשל תיפקוד לקוי של אחד ההורים או שניהם.
ד. חייל, הנחשב חריג או דחוי מגיל צעיר.
ה. עולים חדשים.
ו. בני יורדים.
5. חיילים, העונים למדדים המפורטים בסעיף 4 לעיל, חייבים לעמוד במדדים של השתלבות ותיפקוד תקינים בצבא, ללא רקע של אלימות ושימוש בסמים.

שלבי הטיפול בבקשות

6. חייל, המעונין להיות מאומץ ע"י משפחה מאמצת, יפנה למדור אימוץ במקא"ם, באמצעות גורמים ביחידתו (רכזת ת"ש, קצינת ת"ש, קב"ן, מפקד).
7. חייל כנ"ל יוזמן לראיון אצל קצינת אימוץ במקא"ם, מלווה אחד הגורמים לעיל ויביא עמו את המסמכים הר"מ:-
א. חוות-דעת מפורשת של מפקד ישיר, המעידה על אופן תיפקודו ביחידה.
ב. דוח ביקור בית מפורט.

ג. דוח סוציאלי – אם מוכרת המשפחה בלשכת הרווחה.
ד. דוח קצין מבחן – אם היה החייל בטיפולו.
ה. מכתב ממנהל מוסד, פנימיה או חברת נוער בקיבוץ (אם שהה החייל במסגרת זו מספר שנים לפחות), הנותן פרטים על אישיותו של החייל.
8. מטרת הראיון להתרשם מהחייל, קווי אישיותו, רצונותיו וכן מתן הדרכה לקראת תהליך האימוץ.
9. לאחר איתור משפחה מתאימה, תיפגש קצינת האימוץ עם המשפחה ותדווח לה על החייל, המיועד להיכנס למשפחה.
10. תתואם פגישה ראשונה בין החייל למשפחה, בליווי "איש קשר" (אחד הגורמים ביחידתו, כפי שצויין לעיל) מיחידת החייל.

מעקב ודיווח

11. קצינת האימוץ ויחידת החייל, באמצעות איש הקשר יעקבו אחר האימוץ מיום המפגש של המשפחה עם החייל ועד לשיחרורו.
12. איש הקשר יונחה מקצועית ע"י קצינת האימוץ.
13. אחת ל3- חודשים יעביר איש הקשר לקצינת האימוץ דיווח על החייל המאומץ.

ביטוח חיילים מאומצים

14. משרד הביטחון ישפה את המשפחות על כל תביעת נזיקין שתוגש נגדן ע"י החייל המאומץ על ידן, עקב פגיעת החייל במסגרת המשפחה המאמצת, בתנאי שהמשפחה המאמצת, בתנאי שהמשפחה הודיעה ליחידת ביטוח ותביעות של משהב"ט בעוד מועד על הגשה תביעה כנ"ל, ותאפשר למשהב"ט או לבאי כוחו לייצגה בכל הליך משפטי נגדה, בגין כל פגיעה כאמור.
15. אם הפגיעה כאמור תוכר כמזכה בתגמולים והטבות אחרות לפי חוקי השיקום, תהיה המדינה מנועה מלהגיש תביעת שיפוי נגד המשפחה המאמצת של החייל.
16. האמור לעיל לא יחול על תאונות דרכים או תאונות רכב, כמשמעותם בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה 1975.
17. אם הפגיעה תזכה את החייל בתגמולים וזכויות עפ"י חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט – 1959 (נוסח משולב), לא תהיה המשפחה זכאית לפיצוי כלשהו ממשהב"ט.

תשלום עבור אימוץ "חייל בודד"

18. משפחה, המאמצת "חייל בודד", מזוכה עפ"י דרישתה, בסכום כספי מידי חודש. הסכום מתעדכן אחת לשלושה חודשים ע"י היועץ הכספי לרמטכ"ל, בהתאם לעידכון שכר דירה.
19. רשימות החיילים המאומצים תועברנה על ידי קצינת האימוץ לקצינת קישור לבודדים במקשל"ר. אשר תבדוק את נכונות הרשימות בהתאם להפניות ולאישורים, תבדוק את עובדת היותם חיילים בודדים. בשירות חובה, תוודא כי אינם מזוכים בשכ"ד בגין אותה תקופה. ולאחר סיום הבדיקה, תעביר הוראות תשלום למשת"ש-מדור הנהלת חשבונות.

סיום תהליך האימוץ

20. האימוץ מוגדר מבחינת הצבא "עד תום השירות". במידה ויסתיים האימוץ לפני תום השירות, יהיה זה בתיאום עם קצינת אימוץ.

____________________________________________________________________________
הוראה זו באחריות עת"ש חו"מ

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים