בית  »  פקודות מטכ"ל   »   31.0507 – חיילים בשירות סדיר ובשירות מילואים בבתי סוהר ובבתי מעצר אזרחיים ובעבודות שירות אזרחיות – הצבה ושיבוץ מחדש

31.0507 – חיילים בשירות סדיר ובשירות מילואים בבתי סוהר ובבתי מעצר אזרחיים ובעבודות שירות אזרחיות – הצבה ושיבוץ מחדש

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

הגדרות

 1. בפקודה זו: א. "חייל" - חייל סדיר או חייל מילואים. ב. "חייל סדיר" - חייל המשרת בשירות סדיר על-פי חוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986- (להלן - החוק); חייל המשרת בשירות קבע, כמפורט בהפ"ע 3.0501; חייל הנמצא במעמד של שירות ללא תשלום כמפורט בהפ"ע 3.0107; חייל הנמצא בחופשה ללא תשלום, כמפורט בפ"מ 31.0517 וחייל ששירותו הסדיר על-פי החוק נדחה, כמפורט בפ"מ 31.0601. ג. "חייל מילואים" - יוצא צבא הנמנה על כוחות המילואים של צה"ל על-פי החוק.

כללי

 1. שירות בתי הסוהר יעביר לצה"ל, אחת לחודש, דוח על חיילי סדיר ועל חיילי מילואים העצורים או האסורים במתקני שירות בתי הסוהר. הממונה על עבודות שירות בשירות בתי הסוהר ידווח לבקו"ם-ענף תו"ש על כל חייל שנידון לעבודות שירות אזרחיות.
 2. חייל העצור או האסור במתקן של שירות בתי הסוהר יסופח לר"ם 3ב על ידי בקו"ם-ענף תו"ש, באמצעות דיווח כליאה המוזן לרשומת הממוכנת.
 3. חייל שהורשע בדין ומרצה את עונשו במאסר בבית סוהר אזרחי או בעבודות שירות אזרחיות יוצב לר"ם 3ב על ידי בקו"ם-ענף תו"ש.
 4. חייל המסופח לר"ם 3ב כאמור בסעיף 3 לעיל, שחלפו מיום מעצרו למעלה משישים ימים - לגבי חייל סדיר, או למעלה מ- 180 ימים - לגבי חייל מילואים, יוצב לר"ם 3ב על ידי בקו"ם-ענף תו"ש.
 5. חייל מג"ב או חייל שח"ם שנתקיימו לגביהם התנאים המפורטים בסעיפים 3 ו- 4 לעיל - באחריות מג"ב לפנות לבקו"ם-ענף תו"ש בבקשה לפלוט אותם ממג"ב, על מנת להציבם או לספחם לר"ם 3ב.
 6. כל תקופת הצבתו או סיפוחו של חייל לר"ם 3ב, ישמש בקו"ם-ענף תו"ש-מפקד ר"ם 3ב כמפקדו. אולם, על אף האמור לעיל, החייל כפוף בענייני משמעת ומשטר למנהל הכלא, בהתאם לפקודות בתי הסוהר (נוסח חדש), התשל"ב1971-. חייל כאמור המבקש לפנות למפקד ר"ם 3ב, יעשה זאת באמצעות שירות בתי הסוהר.
 7. בקו"ם-ענף תו"ש יודיע על מאסרו או מעצרו של חייל סדיר לגורמים הבאים: א. מפקד יחידת החייל; ב. חטיבת הסגל-הרע"ן המתאים - לגבי קצינים; ג. חטיבת הסגל-ראש מנהל הנגדים - לגבי נגדים.
 8. עם קבלת פקודת הסיפוח או פקודת ההצבה לר"ם 3ב, תשלח היחידה את תיקו האישי של החייל                  (טופס 77-4) לבקו"ם-ענף תו"ש, וזה יאשר את קבלת התיק במכתב ליחידה, תוך אזכור חובת היחידה לדרוש מהחייל אמל"ח שנמצא ברשותו. במקרה של הצבת החייל לר"ם 3ב, יש לצרף לתיקו האישי של החייל חוות דעת מפקדו של החייל אודות תפקודו של החייל.
 9. שכרו של חייל סדיר המסופח לר"ם 3ב יחושב כמפורט בהפ"ע 3.0506.
 10. הורה שופט אזרחי, כי התקופה אותה ירצה חייל סדיר במאסר או בעבודות שירות לא תיחשב כתקופה בלתי נמנית בשירות - ידווח הדבר בהתאם בעת הזנת דיווח הכליאה על ידי בקו"ם-ענף תו"ש. שחרור ופיטור של חיילים השוהים במתקן כליאה אזרחי
 11. שחרורם או פיטורם של חיילים בשירות חובה ופיטורם של חיילי מילואים, המסופחים או המוצבים לר"ם 3ב, ייבחן על ידי מפקד בקו"ם  - לגבי חוגרים, ועל ידי רח"ט הסגל - לגבי קצינים ונגדים. החלטתם של מפקד בקו"ם ורח"ט הסגל תינתן בהתחשב בשיקולים הבאים: א. מקצועו הצבאי של החייל, בהתחשב במקצועות הקריטיים, כפי שהם נקבעים על ידי אכ"א-חטיבת תומכ"א-עתכ"א סדיר - לגבי חוגרים בשירות סדיר, ואכ"א-חטיבת תומכ"א-עתכ"א מילואים - לגבי חוגרים בשירות מילואים. ב. תפקידו של הקצין, בהתחשב בתפקידי הקצונה הקריטיים שנקבעו על ידי רח"ט הסגל. ג. גילו של החייל ויתרת השירות הצפויה עד לפיטורו משירות ביטחון. ד. סוג העבירה אותה ביצע החייל ונסיבותיה. ה. מכלול נתוניו האישיים של החייל והאפשרות למצות את כישוריו במערך הסדיר ובמערך המילואים - לגבי חייל סדיר, או במערך המילואים - לגבי חייל מילואים.
 12. רח"ט הסגל יבחן את האפשרות ליזום את התרת התחייבותם של חיילים בשירות קבע, המסופחים או המוצבים לר"ם 3ב, כמפורט בהפ"ע 3.0501. החליט רח"ט הסגל ליזום את התרת התחייבותו של החייל, ינהג לפי הנוהל המפורט בהפ"ע 3.0501. החלטתו של רח"ט הסגל תינתן בהתחשב בשיקולים המפורטים בסעיף 12 לעיל.
 13. לחייל כלוא שפיטורו משירות ביטחון נבחן על ידי הגורם המוסמך, כמפורט בסעיף 12 לעיל, תינתן האפשרות לטעון את טענותיו לעניין הפיטור. חטיבת הסגל-הענף המתאים - לגבי קצינים, חטיבת הסגל-ראש מנהל הנגדים - לגבי נגדים ובקו"ם-ענף תו"ש - לגבי חוגרים יפנה למפקד הכלא האזרחי בו כלוא החייל ויבקש ממנו לגבות את התייחסותו של החייל לפיטור. בית הסוהר יעביר את התייחסות החייל הכלוא לפיטור לחטיבת הסגל ולבקו"ם-ענף תו"ש, בהתאמה.
 14. הוחלט על שחרור חייל סדיר משירות סדיר, יקבע רח"ט הסגל - לגבי קצינים ונגדים או מפקד בקו"ם - לגבי חוגרים את סיבת השחרור כאחת מאלה, כמפורט בפ"מ 30.0117: א. "תום שירות חובה - צמצום הכוחות הסדירים"; ב.  "אי התאמה"; ג. "תום שירות קבע"; ד. "התרת התחייבות ביוזמת הצבא".
 15. הוחלט על פיטורו של החייל, יקבעו רח"ט הסגל - לגבי קצינים ונגדים או מפקד בקו"ם - לגבי חוגרים את סיבת השחרור כאחת מאלה: א. "אי התאמה"; ב. "צמצום כוחות המילואים"; ג. "תום שירות" - רק לגבי חיילי מילואים.
 16. על כל החלטה של הגורם המוסמך, כמפורט בסעיפים 12 ו- 13 לעיל, יש להודיע לבקו"ם-ענף תו"ש.
 17. הוחלט על שחרורו או על פיטורו של החייל, יבוצע השחרור והפיטור בנוהל שחרור ופיטור שלא בפני החייל והודעה על כך תישלח לכתובתו האזרחית של החייל ולכלא בו הוא כלוא, כמפורט בפ"מ 31.0117.
 18. החלטת הגורם המוסמך תוזן לרשומת הממוכנת על ידי הגורמים הבאים: א. חטיבת הסגל-ענף תו"ב-רמ"ד הרישום - לגבי קצינים; ב. חטיבת הסגל-מנהל הנגדים-רמ"ד תנועה - לגבי נגדים; ג. בקו"ם-ענף תו"ש - לגבי חוגרים.

הצבה מחדש

 1. הוחלט שלא לשחרר או לפטור מהשירות את החייל, ינפיק בקו"ם-ענף תו"ש צו הצבה ליום יציאתו מהכלא בארבעה עותקים. שלושה עותקים יישלחו לכלא ועותק אחד יישלח ליחידה הקולטת. בצו יוצב החייל, עם יציאתו מהכלא, לאחת מהיחידות המפורטות להלן: א. לגבי חייל סדיר - 1) חטיבת הסגל-ימ"ם קצינים  - לגבי קצינים; 2) חטיבת הסגל-מנהל הנגדים - לגבי נגדים; 3) בקו"ם-ענף תגבורת סדיר-מדור קורסים ומעבר - לגבי חוגרים; 4) יחידת המילואים לה הוצב החייל - אם הוחלט לשחררו משירות סדיר. ב. לגבי חייל מילואים - 1) חטיבת הסגל-ימ"ם קצינים - לגבי קצינים; 2) לבקו"ם-ממ"א - לגבי חוגרים בשירות מילואים; 3)   יחידת המילואים בה שירת החייל עד לכניסתו לכלא - אם מפקד בקו"ם החליט להשאיר את חייל המילואים ביחידתו.
 2. בצו הצבה כאמור בסעיף 20 לעיל, יירשם התאריך בו נדרש החייל להתייצב עם שחרורו מהכלא באופן הבא: א. לגבי חייל סדיר - "תוך יום ממועד שחרורך מהכלא"; ב. לגבי חייל מילואים - "תוך 14 ימים מיום שחרורך מהכלא".
 3. בקו"ם-ענף תו"ש יעקוב אחר שחרורם של חיילים ממתקן כליאה אזרחי ויפעל כמפורט להלן: א. אם החייל מסופח לר"ם 3ב - יסגור את דיווח הכליאה ויעקוב אחר קליטת החייל ביחידתו. במקביל, יישלח תיקו האישי של החייל ליחידתו. ב. אם החייל מוצב לר"ם 3ב - יסגור את דיווח הכליאה, תוך ציון הצבת החייל לאחת מהיחידות המפורטות בסעיף 20 לעיל, ויעביר הודעה על כך ליחידה אליה נשלח החייל. להודעה יצורף תיקו האישי של החייל.

שחרור מהכלא

 1. ביום שחרור החייל מהכלא יפעל רשם הכלא בהתאם לסיכום עם צה"ל, כמפורט להלן: א. הוחלט לפטור את החייל משירות ביטחון - החייל יישלח לבקו"ם-ענף תגבורת מילואים-מדור השחרורים על מנת לקבל תעודת הערכה לחייל המשתחרר ותעודת פטור משירות ביטחון ולהחזיר את הציוד הצבאי שברשותו. על החייל להביא עמו את תעודתו האישית ובמידה שאינה ברשותו, עליו לפעול, כמפורט בפ"מ 30.0106 ובהקמ"א רש05-. ב. הוחלט שלא לפטור את החייל משירות ביטחון - רשם הכלא יחתים את החייל על שלושה עותקי צו ההצבה, שהונפקו כמפורט בסעיף 20 לעיל. המקור יימסר לידי החייל, העתק שני יישלח ליחידה אליה הוצב החייל והעתק שלישי יישלח לבקו"ם-ענף תו"ש. סירב החייל לחתום על הצו - יאשר רשם בית הכלא, כי צו ההצבה הובא לידיעתו של החייל וזה סירב לחתום עליו. האישור יישלח לבקו"ם-ענף תו"ש.
 2. עם שחרורו של החייל מהכלא האזרחי, יציב בקו"ם-ענף תו"ש את החייל ליחידתו, כפי שנקבע בסעיף 20 לעיל, תאריך שינוי המצבה יהיה יום אחד לאחר שחרור החייל מהכלא - לגבי חייל סדיר או 14 ימים לאחר שחרור החייל מהכלא - לגבי חייל מילואים.

התייצבות ביחידה

 1. חייל סדיר יתייצב ביחידה אליה הוצב, כאמור בסעיף 20 לעיל, יום אחד לאחר שחרורו מהכלא. חייל מילואים יתייצב ביחידה אליה הוצב 14 ימים לאחר שחרורו מהכלא.
 2. לא התייצב החייל ביחידה - תפעל היחידה לפי נוהל נפקדים ועריקים, כמפורט בפ"מ 31.0513.

שיבוץ מחדש של חייל המשתחרר מכלא אזרחי

 1. חיילים המשתחררים מכלא אזרחי יישארו מוצבים ביחידה אליה הוצבו, כמפורט בסעיף 20 לעיל, עד לשיבוצם האישי בידי אחד מאלה: א. חטיבת הסגל-הרע"ן המתאים - לגבי קצינים; ב. חטיבת הסגל-ראש מנהל הנגדים - לגבי נגדים; ג. בקו"ם-רע"ן תגבורת סדיר - לגבי חוגרים בשירות חובה; ד. בקו"ם-רע"ן תו"ש - לגבי חוגרים בשירות מילואים.
 2. הורשע חייל בעבירה שיש עמה קלון - לא ישובץ, אלא לאחר שעניינו נדון בפני ועדת מפקדים, כמפורט בהפ"ע 5.0209.

השארת תגובה

Leave a Message