קובץ הוראות קריאה לשמ"פ

1.    מעמד קובץ הוראות קריאה לשמ"פ   א.   קובץ הוראות קריאה לשמ"פ , (להלן ה"קובץ") מהווה

1.    מעמד קובץ הוראות קריאה לשמ"פ

 

א.   קובץ הוראות קריאה לשמ"פ , (להלן ה"קובץ") מהווה פקודה כללית בכתב המחייבת את כלל צה"ל ;

 

ב.    קריאת חיילי המילואים לשירות נעשית ע"פ סעיפים 28-29 ו- 34 לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב) , התשמ"ו 1986 (להלן - חש"ב);

 

ג.     הקורא לחייל מילואים בניגוד לאמור ב"קובץ" , עובר בין היתר על סעיף 133 לחוק השיפוט הצבאי , (להלן ה - חש"צ) , התשט"ו - 1955 (אי קיום הוראות המחייבות  בצבא) , ובנסיבות מסויימות עובר גם על סעיפי חוק אחרים.

 

 

2.    עיון בפקודות

 

א.   במקרה בו ידרש פירוט מעבר לאמור ב"קובץ" זה , יש לעיין גם בפקודות הצבא המתאימות (פרוט הפנייה לפקודות הצבא - ראה פרק יב´);

 

ב.    תקציר ההוראות מפורסם בצה"לנט ובאינטרנט WWW.IDF.AKA.IL.

 

 

3.    סמכות שיורית

 

לראש עתכ"א מיל´ יש סמכות שיורית לדון , להחליט ולקבוע כללים בכל נושא הקשור במילואים שאינו מוסדר בחוק , בפקודות הצבא או בקובץ זה.

 

4.    קוים מנחים

 

א.   מפקדי היחידות נדרשים לגלות בקיאות בהוראות ה"קובץ" וכן מוטלת עליהם האחריות להנחות את סגלי השלישות למלא אחר ההוראות המפורטות בו;

 

ב.    מפקדי היחידות נדרשים לוודא ביצוע חלוקה שווה של נטל השמ"פ בקרב חיילי מילואים המוצבים ביחידתם;

 

ג.     יש להקפיד לקרוא לחיילי מילואים רק לאחר שהוברר שחיילי המילואים חיוניים לשירות;

 

ד.    יש להקדים ולשלוח צווי קריאה לחייל באתראה מירבית , ובשום מקרה אין לחרוג ממשך האתראה  שנקבע ב"קובץ" זה  ללא אישור הגורם המוסמך;

 

ה.   יש לבצע תכנון מוקדם של שירות המילואים ביחידה, ברמות המתאימות, על מנת שלא לגרום להיווצרות חריגי קריאה;

 

ו.     יש לשלוח לחיילי המיל´ המתוכננים לבצע תעסוקה המתבצעת במחזוריות לאורך השנה , (כמו תעסוקה פיקודית , מנהלתית או תקני שמ"פ) , שאלון על מועדי השמ"פ הרצויים להם ולתכננם , במידת האפשר , בהתאם;

 

ז.    יש לאפשר לחייל מילואים המציג תעודת מילואים לעיין ב"קובץ" , גם אם אינו בשירות מילואים פעיל באותה עת (מודגש כי אין לאפשר צילום ה"קובץ" מאחר והינו מסמך צבאי בעל סיווג ביטחוני );

 

ח.       בכל מקום ב"קובץ" בו כתוב חיילי מילואים הכוונה לגברים או נשים , אלא אם כן צויין אחרת;

 

ט.       בכל מקום ב"קובץ" בו כתוב "חייל" הכוונה לקצין / חוגר אלא אם צוין אחרת.

 

 י.    בכל מקום ב"קובץ" בו נרשם: -

 

1) אל"ת - הכוונה לאימון לפני תעסוקה;

             

2) אל"ל - הכוונה לאימון לפני לחימה;

 

3) תע"ם - הכוונה לתעסוקה מבצעית;

 

4) ימ"ם - הכוונה לימי מילואים.

 

5) שמ"פ - הכוונה לשירות מילואים פעיל.

 

6) מת"ק - הכוונה לשירות מילואים בתנאי קבע.

 

יא. בכל מקום ב"קובץ" בו נרשם יחידה קרבית הכוונה ליחידה צבאית ברמת פלוגה ומעלה או מסגרת צבאית מקבילה אשר על פי ייעודה מתוכננת ללחימה כחלק ממאמץ הלחימה הפעיל, שאינה יחידת תומכי לחימה, והנמנית ברשימת היחידות המפורטות להלן:

 

1)  גדודי חי"ר / חיר"ם / חי"ם.

 

2)  גדודי חש"ן.

 

3)  גדודי חת"ם / חמ"ם.

 

4)  גדודי יחמ"ם.

 

5)  גדודי הנדסה.

 

  6)  גדודי נ"מ.

 

  7)  גדודי אבטחה מה"ק ח"א.

 

  8)  גדודי אבטחה פקע"ר.

 

  9) גדודי ההצלה, החילוץ והאב"כ בפקע"ר המשתתפים בתע"ם (כהגדרתו בקובץ זה).

 

10)  גדודי הגמ"ר.

 

  11)  יחידות חטיבתיות.

 

  12)  פלוגות חרמ"ש.

 

  13)  פלוגות חמ"ם.

 

14)  פלגה בחה"י.

 

 

5.    משימות למערך המילואים:

 

א.   תעסוקה מבצעית (תע"ם);

 

ב.    אבטחת מתקנים (אמ"ת);

 

ג.     שמירה בישובים (אבט"ש);

 

ד.    אבטחת הציבור;

 

ה.   תעסוקת פלח"טים;

 

ו.     אימונים, קורסים, הכשרות, ריענונים, תרגילים;

 

ז.    תעסוקות שונות (תקני שמ"פ, החזרה לכשירות, תעסוקה מקצועית, תעסוקה פיקודית בין אם תגבור תע"ם אם לאו וכד´).

 

 

6.   הגדרת תעסוקה מבצעית:

 

א.    תעסוקה מבצעית היא פעילות צבאית שמטרתה הגנה מפני פעילות של גורמים עוינים בים, ביבשה ובאוויר, המתבצעת לאורך גבולות המדינה, בשטחי איו"ש ואזח"ע ובאזורים נוספים אשר יוגדרו מעת לעת ע"י ראש אגף המבצעים במטה הכללי (להלן "אזורי התע"ם").

 

ב.     הפעילויות הבאות אינן בגדר תעסוקה מבצעית:

1)      שמירה בישובים, אבטחת מתקנים ואבטחת מחנות צה"ל שלא באיזור התע"ם.

2)      פעילויות צבאיות הכוללות תנועה באזורי התע"ם שעיקר מטרתן אינה הגנה מפני פעולות גורמים עוינים.

 

 

 

 

 

7.   חישוב גילאים ומועדים

 

א.   חישוב גילאים, לעניין הוראות ה"קובץ", יהא ב - 1 בינואר בכל שנה"ע, לפי שנת לידת החייל וללא קשר לחודש בו נולד החייל;

 

ב.    כל המועדים ב- "קובץ" זה מבוססים על הלוח הגריגוריאני.

 

 

 

8.   ביקורות ופיקוח

 

א.   המפקדות יבצעו פעולות בקרה ופיקוח על ביצוע הוראות ה"קובץ" באופן שוטף, (הן ברמה הפיקודית והן ע"י צוות ביקורת במקשל"ר) לצד פעילות הדרכה והכוונה, במטרה לייעל את המערכת כולה ולמנוע מבעוד מועד חריגה מהוראות ה"קובץ";

 

ב.    המפקדות, בכל הרמות, ידווחו למפקדה הממונה על כל חריגה מהוראות הקריאה כפי שעולה ממצאי הביקורות, מיידית, ובמידת הצורך יינקטו צעדים משמעתיים;

 

ג.     גורמי מקשל"ר ואכ"א יבצעו ביקורות בנושאים ובתחומים שבגדר אחריותם כאמור ב-פ"מ 30.0222 וב-פ"מ 6.0109.

 

עו"ד עידן פסח

עו"ד עידן פסח להציג את כל הפוסטים של עו"ד עידן פסח

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי וכסניגור צבאי בכיר. במהלך שירותו, היה עו"ד פסח מבכירי והידועים שבסניגורים הצבאיים וטיפל ב"כבדים" שבתיקי הסניגוריה, בכל שלבי ההליך לרבות דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. 

השארת תגובה