מחיקת רישום פלילי מהתקופה שלפני הצבא

| 08/08/2004 | חנינות, רישום פלילי ומחיקתו

חייל שרשום במשטרת ישראל על עבירות פליליות שעבר טרם גיוסו לצה"ל, רשאי להגיש בקשה למחיקת עברו הפלילי, חצי שנה, לפחות, לפני שחרורו מצה"ל. החייל יגיש את הבקשה על גבי טופס "מחיקת עבר פלילי", שהינו נספח א´ להק"א 05-03-33. בקשת החייל תוגש דרך מפקדו אשר ימלא אף הוא טופס וייצרף אליו את גיליון ההתנהגות של החייל. החייל יוכל להוסיף לבקשה כל מסמך שברצונו להביא בפני הוועדה. הוועדה תדון בבקשתו של החייל רק אם יעמוד בתנאים הבאים:    
    • הרישום הפלילי של החייל הוא בגין עבירות שביצע לפני גיוסו.
 
  • החייל עתיד לסיים שירות חובה של 18 חודשים לפחות.
   
  • הבקשה תוגש לא יאוחר משישה חודשים לפני שחרור החייל משירות סדיר.
   
  • גילו של החייל טרם גיוסו היה 23 לכל היותר.
   
  • לחייל לא היו הרשעות בבית דין צבאי.
   
  • לחייל לא היו הרשעות במהלך שירותו בבית משפט אזרחי.
   
  • לחייל לא היו יותר משש הרשעות בדין המשמעתי ולא יותר מ-14 ימי נפקדות במשך שירותו.
   
  • החייל לא נדון לתקופת מחבוש העולה על 35 יום בשתי שנות שירותו הראשונות ולא יותר משבעה ימים בשנה השלישית.
   

הוועדה רשאית שלא להמליץ על חייל לחנינה אף אם עמד בתנאים, במקרים מיוחדים. הוועדה רשאית להמליץ על חייל לחנינה אף אם לא עמד בכל התנאים במקרים מיוחדים.

השארת תגובה

Leave a Message