עורך דין צבאי – חובת גיוס לבעלי אזרחות ספרדית

| 10/04/2014 | החובה לשרת, סרבנות

חובת גיוס לבעלי אזרחות ספרדית

הוראת קבע אכ"א מג 08-14 גיוס לשירות ביטחון - בעלי אזרחות כפולה - ישראלית ספרדית או אזרחי ספרד שהם תושבים קבועים בארץ כללי

  1. אדם בעל אזרחות כפולה ישראלית ־ ספרדית או אזרח ספרדי שהינו תושב קבוע בארץ המשרת בצבא זר ודבר שירותו הגיע לידיעת שלטונות ספרד, עלול לאבד את אזרחותו הספרדית ואף צפוי להיענש עפ״י החוק הספרדי.
  2. לפיכך, אם מועמד לשירות ביטחון כאמור בסעיף 1 (להלן - "מלש"ב") יתנגד להתגייס לשירות ביטחון, ידחה גיוסו על פי בקשתו, וכל עוד הוא חייב בשירות ביטחון על פי חוק שירות בטחון, התשמ"ו ־ 1986 (להלן: "החוק").
  3. אין מניעה בגיוס מלש״ב המבקש להתגייס לשירות ביטחון, וזאת רק לאחר שהובא לידיעתו כי עלול הוא לאבד את אזרחותו הספרדית ואף להיענש ע"י השלטונות הספרדיים .

הטיפול בלשכת הגיוס

4. בעל אזרחות כפולה ישראלית ־ ספרדית אשר יתייצב בלשכת הגיוס על פי צו התייצבות אישי או צו פוקד כללי יעבור את כל הליכי הגיוס. 5. במידה שימצא כשיר לשירות, יובהר לו כי במידה שישרת בצה״ל, עלול הוא לאבד את אזרחותו הספרדית, על כל המשתמע מכך, וכי הוא יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק              הספרדי. 6. למרות האמור לעיל, במידה שיבקש הנ״ל להתגייס לשירות בטחון, יוחתם הוא על הצהרה, לפיה הובא לידיעתו האמור בסעיף 5 לעיל. דוגמת הצהרה זו ניתנת בנספח א'                להוראה זו. לאחר שיחתום על הצהרה כנ״ל יגויס לשירות ביטחון בהתאם לאמור בסעיף 11 להוראה זו. 7. במידה שיבקש המלש״ב שלא לשרת בצה״ל, יגיש הוא בלשכת הגיוס בקשה אישית לדחיית התייצבותו לשירות ביטחון אשר תועבר להחלטת מפקד מיטב. 8. מפקד מיטב רשאי לאשר למלש״ב כאמור דחיית התייצבות לשירות ביטחון לתקופה של עד עשרים וארבעה חודשים. 9. עם סיום דחיית הגיוס תבדוק לשכת הגיוס, אם המלש״ב הינו בעל אזרחות ספרדית ואם הוא איננו מעוניין לשרת בצה״ל. במקרה שיבקש המלש״ב שלא לשרת בצה״ל, יגיש             הוא בקשה נוספת לדחיית גיוס אשר תועבר למפקד מיטב כאמור בסעיף 7. האמור בסעיף 8 יחול גם ביחס להחלטת מפקד מיטב לעניין בקשתו זו.

       10. האמור בפרק זה יתבצע כל עוד חוק שירות בטחון חל על המלש״ב והוא אינו מעוניין לשרת.

       11. במידה שהמלש״ב יבקש לשרת בצה״ל בהתאם להוראה זו ויחתום על ההצהרה המצורפת בנספח להוראה זו, יגויס הוא לשירות ביטחון בהתאם להנחיות הגיוס לעולים                   חדשים . דהיינו, על פי גילו בעת הגעתו ארצה ומצבו המשפחתי ביום גיוסו.

מעקב 12. אכ״א - חתומכ״א ־ מיטב — מדור תנועה ינהל מעקב אחר אוכלוסייה זו וההחלטות המתקבלות לגביה.

       יזום על־ידי: אכ״א- חתומכ״א־ מיטב. .

        באחריות: אכ״א־ חתומכ״א- מיטב.

        מתואם עם: אג״ת, אכ״א, אס״ל, אמ״ן, אגף התקשוב, ז"י, ח״א, ח"י, פצ״ן, פקמ״ז, פד״ם, פקע״ר, מפ״ע, משהב״ט, מפצ״ר, יועכ״ל, יוהל"ן.

נספח א

הצהרה לבעל אזרחות כפולה ישראלית - ספרדית

או אזרח ספרדי שהינו תושב קבוע בארץ

  1. אני הח"מ:
       

כתובת

שם פרטי

שם משפחה

מס' זהות

      2. מבקש בזאת למלא את חובתי עפ"י חוק שירות ביטחון ולשרת בצה"ל.

      3. מאחר והנני בעל אזרחות כפולה ישראלית ־ ספרדית ־ או בעל אזרחות ספרדית ותושב קבוע בארץ, ידוע לי כי בהסכמתי לשרת בצה״ל, אני עלול לאבד את אזרחותי הספרדית           ואהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק הספרדי.

(תאריך)

*קרדיט תמונה דובר צה"ל מתוך אתר פיקיוויקי

השארת תגובה

Leave a Message