הסכם קיבוצי אע"צ – חלק ב'

| 23/10/2011 | עובדי צה"ל

22.  חופשת לידה

א. עובדת שילדה או קרובה ללדת, ועבדה במערכת הבטחון לפחות עשרה חדשים לפני תאריך הלידה או התאריך המשוער של הלידה, תקבל מאת מערכת הבטחון חופשת לידה בהתאם למוגדר בחוק הבטוח הלאומי תשי״ד – 1953.

ב. מערכת הבטחון תשלם לעובדת את ההפרש שבין שכר חופשת הלידה לו זכאית העובדת עפ״י חוק הבטוח הלאומי תשי״ד, לבין השכר שהיה משתלם לה עבור 2 החודשים מיום צאתה לחופשת לידה, אילו עבדה ב־2 החדשים אלה.

ג.  לפי בקשת העובדת, בכתב, תנתן לה חופשה נוספת ללא תשלום עד לעשרה חדשים. אולם ברציפות לחופשת הלידה, (אלא אם רופא קופ״ח ימליץ אחרת) ובתנאי שבתקופת חופשתה לא תעבוד במקום עבודה אחר.

ד. חופשת הלידה תינתן לעובדת מיד לאחר הלידה או בכל עת בתקופת ההריון לפי תעודה מאת רופא קופת־חולים.

ה. אין להמיר חופשת לידה בתמורה כספית.

ו.  עובדת המניקה את ילדה תשוחרר מעבודתה למשך 2 שעות בכל יום, לצורך הנקה, ללא ניכוי שכר, בתנאי שתמציא אשור רפואי אחת לשלשה חדשים על המשך ההנקה.

23.   חופשת חגים

א. עובד חדשי מיום כניסתו לעבודה במערכת הבטחון וכן עובד יומי שעבד במערכת הבטחון תקופת עבודה רצופה הכוללת לפחות 68 ימי עבודה בפועל, יהנה מחפשת חג בתשלום מלא בכל אהד מהתגים המפורטים להלן, אם אינם חלים בשבת:

ראש השנה          2 ימים           פסח (ראשון ואחרון) 2 ימים

יום הכפורים        יום אחד          שבועות                יום אחד

סוכות                יום אחד         יום העצמאות         יום אחד

שמיני עצרת       יום אחד          האחד במאי           יום אחד

וכל יום שיקבע ע״י חוק המדינה כיום שבתון.

ב. הרציפות לצרכי פסקא א׳ אינה נפסקת לרגל ימי־שבת וחגים המוכרים בהסכם זה או על ידי העדר מן העבודה ברשות מערכת הבטחון, או העדר מן העבודה מחמת מחלה, תאונה בעבודה או שרות מילואים.

ג.  זכאי עובד לתשלום עבור חג לפי פסקא א', יקבל את התשלום רק אם עבד ביום העבודה שקדם לחג או אם מגיע לו שכר או תשלום אחר עבור אותו יום או אם נעדר מהעבודה ברשות מערכת הבטחון ביום שקדם לחג.

ד. עובד כמוגדר בסעיף א׳ לעיל יהיה זכאי בנוסף לחופשתו השנתית ליום חופשה אחד בתשלום מתוך ימי הבחירה הבאים:

1.  פורים                               5. ערב פסח

2.    השעה באב                      6. ערי יום הכפורים

3.     יום שחרור ירושלים             7. הושענא רבא

8. כ׳ בתמוז

יום הבחירה אינו ניתן לצבירה.

24.   חופשת משפחה

עובד יהיה זכאי ליום חופשה אחד בתשלום לרגל האירועים הבאים:

1.  נישואין של העובד עצמו.

2.  הולדה בן-בת.

3.  נישואי בן-בת.

יום חופשה כנ״ל אינו ניתן לצבירה.

25.  דמי פגיעה לנפגעי עבודה

א. מערכת הבטחון תדאג לעשות סידורים מתאימים הדרושים למניעת תאונות עבודה, ותפעיל בכל מקומות העבודה את הוראות חוק ארגון הפקוח על העבודה תשי״ד-1954.

ב. נפגע עובד בתאונת עבודה כמשמעותה בחלק ב׳ לחוק הביטוח הלאומי תשי״ד – 1953, תשלם לו מערכת הבטחון:

(1)   היה הנפגע עובד יומי ולא היה העובד מסוגל לעבודה עקב הפגיעה,תשלם לו מערכת הבטחון את דמי הפגיעה׳ לפי חוק הבטוח הלאומי בתוספת הסכום והתנאים שהיה מגיע לו אילו היה מבוטח ב"מבט­חים״.

(2)   היה הנפגע עובד חדשי תשלם לו מערכת הבטחון את המשכורת המלאה משך תקופה שלא תעלה על ששה חדשים מיום שהפסיק את העבודה מחמת תאונה. התשלומים המגיעים לנפגע לפי חוק הבטוח הלאומי כלולים בתשלום הנ׳׳ל.

(3)   עם תום התקופות כמוגדר בחוק הבטוח הלאומי תשי׳׳ד – 1953 ה­עובד הנפגע לא יהיה זכאי לשום תשלומים נוספים מאת מערכת הבטחון, אלא אם מערכת הבטחון תהיה חייבת בהם לפי החוק.

(4)   תשלומים לפי סעיף זה יעשו בתנאי שהעובד הנפגע המציא תעודה רפואית מתאימה מאת קופ״ח או מאת רופא צה״ל או מאת רופא ממשלתי.

(5)   עובד שנפגע בתאונת עבודה והתאונה משמשת עילה לחייב צד שלישי בתשלום פצויים לאותו נפגע לפי פקודת נזקים אזרחיים 1944 והעובד קבל ממערכת הבטחון תשלומים בהתאם לסעיף זה, חייב העובד להושיט כל עזרה ולנקוט כל פעולה המתקבלת על הדעת על מנת לסייע למערכת הבטחון לתבוע ולקבל בחזרה מהצד השלישי את הסכומים ששלמה לנפגעי, במקרה והעובד הנפגע עצמו יקבל מהצד השלישי איזה סכומים שהם על חשבון פצויים בקשר לפגיעה,יחזיר למערכת הבטחון את הסכומים שקבל ממנה.

(6)   איבד עובד את כושר עבודתו כתוצאה מתאונת עבודה אצל מערכת הבטחון ואינו מוכשר עוד לעבודתו בתפקידו הקודם עקב התאונה – יועבר לעבודה מתאימה ולפי המלצת רופא ובהסכמת שני הצדדים.

26.  קרן פנסיה וקופת תגמולין

א. מערכת הבטחון והעובדים ישתתפו במידה שווה בקרן הפנסיה. 5% משכרו הכולל של כל עובד ינוכו ע׳׳י מערכת הבטחון ומערכת הבטחון תפריש מצידה סכום שווה, סכומי השתתפות שני הצדדים יועברו ע״י מערכת הבטחון לקרן הפנסיה. ההפרשות לקרן הפנסיה בשיעורים הנקובים לעיל תופרשנה ע״י שני הצדדים גם מהתשלומים לעובד עבור חופשה שנתית, מחלה, תאונה ושירות מילואים.

ב. התשלומים לבטוח הלאומי בהתאם לחוק, בשיעור של 1% משכרו של העובד ובשיעור 1.5% ממערכת הבטחון, ישולמו מתוך 10% כאמור בפסקה א' לעיל.

ג.  עובד שהגיע לגיל הפרישה – גבר לגיל 65 ואשה לגיל 60 – והנו זכאי לפנסית זקנה וכן נכה שאושרה לו פנסיה נכות, חייב לפרוש מן העבודה במערכת הבטחון, אלא באם מערכת הבטחון האריכה עבודתו בהסכמתו של העובד.

ד.  עובד שהגיע לגיל הפרישה ואינו זכאי לפנסיה – בהתאם לתקנות – יהיה חייב לפרוש מהעבודה בהגיעו לגיל הפרישה, אלא באם מערכת הבטחון האריכה עבודתו, בהסכמתו של העובד.

ה. מאחר שקרן פנסיה לפי פסקא א׳ לעיל אינה חלה על נוער עובד ימשיכו מערכת הבטחון והנוער העובד להפריש ולשלם 370 כל צד ל״מבטחים" ע״ה התגמולין.

ו.  עובד בגיל 55 ומעלה ועובדת בגיל 50 ומעלה שיתקבלו לעבודה כעוב­דים במערכת הבטחון, יוחתמו על חוזה גיל אשר הוסכם עליו בין הצדדים (ר׳ נספח י׳).

ז.  אין לראות בהסדר זה, בהתאם לחוזה גיל, הסכמה לשנוי גיל הפרישה והמשך העסקת העובד מעל לגיל 65 גבר ומעל לגיל 60 אשה, אלא בא לאפשר שמירה על זכות העובד לפנסית זקנה.

ה. עובד אשר תאריך לידתו, או, תאריך לידתו של אחד מבני משפחתו, שונה בתעודת הזהות עפ״י צו בית המשפט או בכל דרך חוקית אחרת, חייב להודיע על כך בכתב ליחידתו תוך 30 יום מתאריך בצוע השנוי בתעודת הזהות. העתק דו"ח השנויים יימסר, ע״י היחידה, לעובד.

לא עשה כן העובד לא יתחשבו בשנוי התאריך בכל ענין שבו עשוי הדבר להביא הנאה כלשהי לעובד.

27.  ״מבטחים״

בנוסף לתשלומים המגיעים לעובד יומי על־פי הסעיפים 21 (א) ו־26 יקבל עובד יומי ממערכת הבטחון את כל התשלומים האחרים בתנאים הנהוגים וכפי שיעמדו מזמן לזמן ב״מבטחים״ כאילו היה מבוטח ב״מבטחים״.

28.  הוצאות נסיעה

א. כל עובד יהיה זכאי להוצאות נסיעה עירונית ובין־עירונית ברכב צבורי (פרט למונית) ממקום מגוריו עד למקום עבודתו וחזרה.

ב.  לתשלום כנ"ל זכאי גם עובד הנוסע לעבודה ברכב פרטי, אולם לא יחול על עובד המוסע ברכב מערכת הבטחון או ברכב שכור שעל חשבון מערכת הבטחון.

ג.  התשלום יוחזר עבור כל יום עבודה בפועל.

ד.  עובד אשר נדרש לעבוד יום עבודה מפוצל יקבל הוצאות נסיעה מלאות בעבור הנסיעה השניה.

ה. מערכת הבטחון תחזיר הוצאות נסיעה כאמור לעיל רק אם עובד נשלח לעבודה בהתאם לסעיף 2 ג׳ של הסכם זה.

ו.  סעיף זה בטל.

ז.  עובד הנוסע לעבודה (לא על חשבון שעות העבודה) נסיעה בין עירונית והמרחק בין תחנת האוטובוסים או תחנת הרכבת המרכזית במקום מגוריו לבין התחנה הסופית במקום העבודה בו הוא עובד עולה על 25 ק״מ, בכוון אחד, יקבל אותו עובד תשלום עבור זמן הנסיעה הלוך ושוב בתנאי שבשום מקרה לא יעלה התשלום על שכר שעת עבודה אחת, ובתנאי שתשלום זה יאושר ע״י ועדת המשנה לזמני נסיעות של הועדה הפריטטית.

ה. לגבי עובד הגר במרחק של 50 ק״מ או יותר ממקום עבודתו, יבואו הצ­דדים להסכם מיוחד בקשר לתשלום עבור זמן הנסיעה בכל מקרה ומקרה.

29.  בטלה עקב ליקוי בתחבורה של מערכת הבטחון

א. עובדים המוסעים למקומות העבודה באמצעי תחבורה של מערכת הבטחון או באמצעי תחבורה השכורים ע״י מערכת הבטחון למטרה זו, או באמצעי תחבורה המיועדים במיוחד לעובדי מערכת הבטחון, יקבלו את שכרם המלא עבור יום עבודה על אף הבטלה שתגרם עקב איחור או היעדר אמצעי תחבורה כנ"ל להסעתם, בתנאי שימתינו במקום הריכוז הקבוע לפחות ארבע שעות מהמועד שנקבע ליציאה לדרך.

ב. למרות האמור בפסקא א׳ לעיל, במקום שקיימת תחבורה ציבורית למקום העבודה, חייב העובד להגיע למקום העבודה אחרי המתנה של שעה אחת במקום הריכוז ויהיה זכאי לתשלום הוצאות נסיעה.

30.  בגדי עבודה ודמי כביסה

א. כל עובדי צ.ה.ל. זכאים לשתי מערכות ביגוד ולשני זוגות נעליים בשנה ולפי שייקבע מזמן לזמן – בהסכמת שני הצדדים.

ב. עובד שעבד שלושה חדשים לפחות – יקבל בגדי עבודה כנ״ל או את תמורתם היחסית לחודשי עבודתו באותה שנה.

ג.  לצורך סעיף זה חודש שבו עבד עובד לפחות עשרה ימי עבודה דינו כדין חודש שלם.

ד. עובדים במקצועות בעיסוקים כפי שיסוכמו מזמן לזמן, בהסכמת שני הצדדים יקבלו בגדי עבודה נוספים, ו/או נעלי עבודה נוספים.

ה. לעובדים במקצוע עליו ימליץ מפקח עבודה אזורי מטעם משרד העבודה תספק מערכת הבטחון על חשבונה תלבושת מגן ומכשירי מגן.

ו.  דרשה מערכת הבטחון מעובד לעבוד בתלבושת מסויימת אף אם השמוש בה אינו נדרש על פי החוק, תספק מערכת הבטחון לאותו עובד את התלבושת הנדרשת על חשבונה. אולם עובדים אלה לא יהיו זכאים לקבל תלושי בגוד וכן תמורה כספית עבור תוספת כביסה.

ז.  עובדים המקבלים תלושי ביגוד יזוכו בתוספת כביסה בסכומים שיסוכמו מזמן לזמן. תוספת זאת לא תשולם לעובדים המקבלים בגדי עבודה צבאיים עם הזכות לכביסתם.

31.  מס אחיד ומם ארגון

א. מערכת הבטחון תגבה משכרו של כל עובד, ותעביר להסתדרות מס אחיד בשעור שיקבע מזמן לזמן ע״י ההסתדרות.

ב. מערכת הבטחון תנכה ממשכרתו או משכרו של כל עובד, שאינו חבר בארגון עובדים, מס־ארגון בשיעור שנקבע בחוק הגנת השכר תשי״ח – 1956.

32.  מס מקביל

מערכת הבטחון השלם לקופת־חולים לגבי כל עובד מיום היכנסו לעבודה מס מקביל מהשכר הכולל של העובד ומתשלום שעות נוספות, בשיעור

שיקבע ויסוכם עם הנהלת קופת־חולים.

33.   פיצויים במקרה של פיטורין, התפטרות ומוות

א. פוטר עובד מחמת צמצום בעבודה לאחר שעבד במערכת הבטחון לפחות 11 חודש או לפחות 250 ימי־עבודה בפועל, בין ברציפות ובין ע״י צרוף תקופות עבודה בלתי רצופות, יקבל מאת מערכת הבטחון פיצויים בשעו­רים שנקבעו בפסקא ג׳ להלן בתנאי שבמקרה של צירוף תקופות עבודה בלתי רצופות לא נמשכה ההפסקה בין תקופה לתקופה יותר מ־6 חדשים לגבי עובד קבוע או עד 3 חדשים לגבי עובד זמני. פוטר עובד מסיבה אחרת מאשר צמצום בעבודה, תדון הועדה הפריטטית או אחת מועדות המשנה שלה בכל מקרה על הזכות לתשלום פיצויים לעובד ושעורם.

התפטר עובד לאחר שעבד במערכת הבטחון כאמור בפסקא א׳ לעיל יקבל פיצויים, בשיעורים שיקבעו בפסקא ג׳ להלן, לאחר שהועדה הפרי­טטית או אחת מועדות המשנה שלה תקבע אם התפטר מסבות אלה:

(1)  לרגל לידה.

(2)  לרגל מחלה או תאונה, והוכיח ע״י תעודה מאת קופ׳׳ח שאינו מוכשר להמשיך בעבודה כתוצאה מן המחלה או התאונה.

(3)   לרגל מעברו להתישבות הקלאית, והוכיח זאת ע"י תעודה מאת גוף התישבותי מוכר או רשום בחוק.

(4)   לרגל החלפת מקום מגוריו בגלל נשואיו, כשאין באפשרות מערכת הבטחון לסדרו בעבודה במקום מגוריו החדש.

(5)   לרגל מחלתו או מחלת אחד מבני משפחתו, המחייבת החלפת מקום מגוריו לפי אישור קופת־חולים, ואין באפשרות מערכת הבטחון לסדרו בעבודה במקום החדש.

(6)  אם חל שינוי לרעה בתנאי עבודתו, כפי שהוגדרו בהסכם זה, ובכל מקרה אחר שלגביו הסכימו שני הצדדים כי הורעו תנאי העבודה.

(7)  בכל מקרה אחר שיוסכם עליו בין הצדדים.

ג. ואלה הם שעורי הפיצויים:

(1)   לעובד חדשי – משכורת חודש אחד לכל שנת עבודה, ובאופן יחסי לחלקי שנה.

(2)   לעובד יומי – שכר 18 ימים לכל שנת עבודה, ובאופן יחסי לחלקי שנה. "משכורת או שכר״ בפסקה זו פירושם המשכורת החדשית הכוללת האחרונה או השכר היומי הכולל האחרון של אותו עובד.

(3)   היתה תקופת העבודה שבעבורה מגיעים לעובד פצויי פטורים, מור­כבת מתקופה שבה עבד העובד כעובד חדשי, הרי יחושבו הפצויים בעד תקופת עבודתו כעובד יומי – לפי השעור הקבוע בפסקא 2)

ובעד תקופת עבודתו כעובד חדשי – לפי השעור הקבוע בפסקא ו).

(4)   למרות האמור בפסקא 3 דלעיל, ישולמו פיצויים עבור תקופת עבודתו של עובד בעובד יומי עד לתאריך 31.12.1971 לפי חישוב של 12 ימים עבור כל שנת עבודה.

ד.  (1) עובד שפרש מעבודתו במערכת הבטחון והוא מקבל פנסיה בשל פרישה זו, יהא שיעורה אשר יהא, בין שפרש בגיל הפרישה, או בגיל מוקדם יותר, או מאוחר יותר ובין שפרש בשל נכות, מלאה או חלקית –  לא יהיה זכאי לפצויי פטורים.

(2)   שאיריו של עובד שנפטר, או עזבונו, אם הם מקבלים פנסיה בשל פטירתו ויהא שיעורה אשר יהא – לא יהיו זכאים לפצויי פטורים.

(3)   לגבי הזכאים לפנסיה מקרן הפנסיה המנויים בסעיף קטן (1) (2), התשלומים לקרן הפנסיה באים במקום פיצויי פטורים.

ה. נפטר עובד לאחר שעבד אצל מערבת הבטחון תקופת עבודה באמור בפסקא א׳ לעיל – תשלם מערכת הבטחון לשאיריו – כמשמעותם בחוק הפצויים תשי״ג, ובאין שאירים, לכל אדם אחר שיוסכם עליו בין הצדדים – את הפיצויים שנקבעו בפסקא ג׳ לעיל.

ו.  פיצויי פיטורים המגיעים לעובד לפי הסכם זה ישולמו לו תוך 3 חדשים מירם שבר הדל העובד לעבוד.

34.  סעיף זה בהסכם העבודה הקודם – בוטל.

35.   כלי עבודה

מערכת הבטחון תספק לכל עובד את כלי העבודה והמכשירים הדרושים לעבודתו.

36.   חדרי אוכל

א. מערכת הבטחון תדאג לכך שבכל מקום עבודה יוקצה מקום מתאים מיוחד, בו יוכלו העובדים לאכול את ארוחותיהם.

ב.  מערכת הבטחון וההסתדרות ידאגו להקמת קנטינות ומטבחי עובדים במחירים עממיים במקומות העבודה.

37.  מזון

א. עובד הגר בקביעות במקום עבודתו ואין באפשרותו להשיג מזון ממקור אזרחי במקום עבודתו, זכאי לקבל מזון במקום עבודתו מאת מערכת הבטחון, ותמורת המזון תנוכה משכרו.

ב.  טבח, עובד מטבח או מגיש אוכל יקבל מזון במקום עבודתו מאת מערכת הבטחון, ותמורת המזון תנוכה משכרו, כפי שיוסכם בין הצדדים מזמן לזמן.

ג.  מחיר יום כלכלה ייקבע וינוכה מדי פעם ע״י מערכת הבטחון, אולם במקרה של יום כלכלה חלקי, כתוצאה מסדרי העבודה יבואו הצדדים לידי הסכם על צורת הניכויים.

ד.  מערכת הבטחון תספק מזון מיוחד לעובד המועסק בעבודה העלולה להזיק לבריאותו הכל לפי חוות־דעת משרד העבודה.

38.  מועצות ייצור

מערכת הבטחון והארגון יפעלו במשותף להקמת מועצות ייצור בכל העבודות אשר לדעה שני הצדדים אפשר להקימן, מועצות הייצור תוקמנה

על יסוד תקנון מוסכם ע״י הצדדים. בנספח י״א ניתן תקנון מועצות היצור המשותפות.

39.   חלוקי דעות

א. חלוקי דעות בין הצדדים יתבררו בין ועד העובדים ומועצת הפועלים הנוגעים בדבר, מצד אחד, ובין נציגי מערכת הבטחון מצד שני. חלוקי דעוה שלא יושבו, כאמור, יובאו לדיון ולהחלטה סופית של הועדה הפרי­טטית.

ב.  לא היה אחד הצדדים מוכן למשא ומתן לבירור חלוקי הדעות בענין פלוני והודיע על כך לנציגיו בועדה הפריטטית, יובאו חלוקי הדעות באותו ענין לדיון ולהחלטה סופית בועדה הפריטטית.

40.  נספחים

א. סכומי הועדה הפריטטית המצורפים כנספחים להסכם זה או החלטות הועדה הפריטטית שיוחלט על צרופם כנספחים להסכם זה, דינם, לכל דבר, כדין סעיפי הסכם זה.

ב.  החלמה הועדה הפריטטית שנתקבלה בתקופת הסכם זה והנוגדת אותו – החלטת הועדה הפריטטית עדיפה.

41.  תוקף ההסכם ותחולתו

א. הסכם זה כוחו יפה מתאריך 1.4.78 עד ליום 31.3.1980 ועד בכלל.

ב.  הסכם זה חל על כל עובד ללא הבדל תפקיד או מקצוע המועסק במסגרת צבא ההגנה לישראל או במפעלי משרד הבטחון המפורטים בנספח ט׳, המצורף להסכם זה ומהווה הלק בלתי נפרד ממנו, להוציא אותם עובדים במפעלים כאמור, שעליהם חלות הוראות חוק שירות המדינה. (מינויים) תשי״ט – 1959.

ג.  על אף האמור בפסקא א׳ דלעיל, יעמוד הסכם זה בתוקף לשנה נוספת, אלא אם אחד הצדדים יתן לצד השני הודעה מוקדמת בכתב של חודש ימים לפחות, על רצונו להציע שינויים בהסכם.

ולראיה באנו על החתום:

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים