03.0520 – חוקת התשלומים למשפחות חיילים בשירות חובה

| 23/08/2005 | מאמרים בנושא הוראות הפיקוד העליון

1. ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה את חוקת התשלומים למשפחות חיילים בשירות חובה בתוקף מ1- באפריל 80.

2. חוקה זו קובעת את זכאותה של משפחת חייל, בשירות חובה, לתשלומי משפחה.

3. רמ"ח פרט באכ"א ממונה על ביצוע חוקת תשלומים זו, והוא רשאי להוציא הוראות בכל עניין הנוגע לביצועה.

4. מפקדי לשכות הגיוס נקבעים בזאת לצורך סעיף 19 ב´ בחוקת התשלומים (פ"מ 35.0210) כרשות המוסמכת לתת החלטות לגבי בקשות של המיועדים לשירות ביטחון לפי פרקים ב´, ג´ וד´ בחוקה בלבד. החלטות אלו יהיו מוגבלות לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים ממועד גיוסו של החייל, שבגינו ניתנה ההחלטה.

תוקף סעיפים 5 ו6-  מה10- דצמ´ 87

5. מקשל"ר-ענף פרט – ראש מדור תשלומי משפחה נקבע בזה לצורך סעיף 17ב´ בחוקת התשלומים כרשות המוסמכת לתת החלטות לגבי בקשות של חיילים בשירות חובה עפ"י החוקה. החלטות אלה יהיו מוגבלות לתקופה שלא תעלה על 18 חודשים, בכפוף לאמור בסעיף 19א´ בחוקה.

6. התגייס חייל לשירות חובה, וניתנה החלטה ע"י מקשל"ר-ענף פרט – ראש מדור תשלומי משפחה בדבר זכאות משפחתו לתשלום משפחתי, תבטל החלטה זו כל החלטה קודמת של רשות, כאמור בסעיף 4 לעיל.

7. כל החלטה בדבר זכאות משפחת "מיועד לשירות ביטחון" או חייל לתשלום משפחתי תוזן למערכת הממוכנת ע"י הגורם המחליט.

8. מינהל התשלומים יהיה אחראי לביצוע תשלומים עפ"י החלטת הרשות.

9. הנוסח המלא של החוקה ונוהל הפעלתה ניתן בפ"מ 35.0210.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים