03.0902 הסעד בצבא

| 23/08/2005 | הוראות הפיקוד העליון

כללי

1.  מטרת הסעד בצבא לשפר את תפקודו של החייל כמפורט להלן:-

א. להניע את החייל למעורבות  ולשותפות רבים יותר בביצוע המשימות המוטלות עליו.

ב. להביא את החייל להזדהות עם מפקדיו והמסגרת הצבאית הכללית.

ג. להקל על הלחצים המופעלים עליו באמצעות פתרון בעיות אישיות כלכליות ומשפחתיות, הנוצרות עקב השירות.

תפקידי הסעד בצבא

2. סיוע לחייל ביחידתו.

3. סיוע לחייל מחוץ ליחידתו.

4. סיוע למשפחת החייל.

מטרות הסיוע ביחידה

5. לסייע לחייל בבעיותיו האישיות, כדי לאפשר לו למלא את ייעודו בצה"ל.

6. לפתור בעיות חריגות של חיילים.

7. להקל על הזדהותו של החייל עם משימותיו ע"י:-

א. סיוע בסילוק קשיים ובפתרון בעיות הנובעות מהמעבר של אזרח לחיי הצבא.

ב. להביא לגיבושה של היחידה ע"י טיפוח הווי של עזרה הדדית.

ג. הידוק הקשר בין המפקדים לפקודיהם.

ד. יצירת כלים לנופש, חופשה, מועדונים וכדומה.

מטרות הסיוע מחוץ ליחידה

8. עידוד הציבור בטיפולו בחייל ובמשפחתו.

9. השגת הקלות לחייל בחובותיו האזרחיים.

10. השגה ומימוש זכויות החייל במגמה להקל על חזרתו לחיים האזרחיים.

מטרות הסיוע למשפחת החייל

11. לסייע למשפחת החייל הנזקק אשר בהתאם לחוקי הצבא זכאית לתמיכה משפחתית, במגמה להקל עליה בזמן שירותו של החייל.

12. להגביר את הזדהות משפחת החייל עם צה"ל והשירות הצבאי בו.

אחריות לביצוע

13. המפקד, בכל שלבי הפיקוד, הינו המניע העיקרי לטיפוח הפעולות בתחום זה ביחידה ואחראי לביצוען.

""

השארת תגובה

Leave a Message