05.0209 – שלילה של דרגת הפיקוד עקב חיוב בבית-משט

| 23/08/2005 | מאמרים בנושא הוראות הפיקוד העליון

כללי

1. הרמטכ"ל, באישור שר הביטחון, רשאי לשלול דרגה מאדם בעל דרגה פיקודית אשר נתחייב על ידי בית משפט או בית דין אחר (פרט לבתי הדין, שכוננו על פי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-) (להלן בהוראה זאת "בימ"ש") בעבירה שיש עימה קלון.

2. אדם, שנידון על ידי בימ"ש כאמור, אפשר לשלול את דרגת הפיקוד שלו כמפורט לעיל, בין אם הוא משרת בצבא ובין אם לאו.

תוקף סעיף 3  מה10- דצמ´ 87

3. להלן נוהל הבאת מקרי חיוב בדין בעבירה שיש בה משום קלון, כמבואר לעיל, להחלטת הרמטכ"ל:-

א. בכל מקרה שחייל, הנמנה עם הכוחות הסדירים או עם כוחות המילואים של צבא ההגנה לישראל, הנושא דרגת רס"ר, לפחות, הורשע בעבירה שיש עימה קלון, ימנה ראש אכ"א ועדת מפקדים.

ב. בכל מקרה שהאדם שהורשע בעבירה שיש עימה קלון, אינו נמנה עוד עם הכוחות הסדירים או עם כוחות המילואים של צה"ל או שהוא נמנה עם כוחות אלה ונושא דרגה הנמוכה מדרגת רס"ר, רשאי ראש אכ"א למנות ועדת מפקדים.

4. הרכב ועדת המפקדים יהיה כלהלן:-

א. לגבי קצינים, שדרגתם אל"ם, לפחות – על פי החלטת ראש אכ"א, שתינתן בנפרד לגבי כל מקרה ומקרה.

תוקף סעיפי משנה ב´ עד ג´  מה1- ספט´ 94

ב. לגבי חיילים, שדרגתם עד סא"ל ועד בכלל:-

1) קצין, המשמש או שימש בעבר בתפקיד מפקד חטיבה או בתפקיד אחר המקביל  לו – יו"ר הוועדה.

2) ראש ענף במפקדת הפרקליט הצבאי הראשי, או פרקליט צבאי, ובתנאי שיהיה בדרגת סא"ל – חבר הוועדה.

3) ראש ענף במנהל הסגל (לגבי קצינים בלבד) – חבר הוועדה.

4) ראש מנהל הנגדים במפקדת קצין שלישות ראשי (לגבי נגדים בקבע בלבד) – חבר הוועדה.

5) ראש ענף תגבורת סדיר בבקו"ם (לגבי חוגרים בשירות חובה בלבד) – חבר הוועדה.

6) ראש ענף תגבורת מילואים בבקו"ם (לגבי חוגרים בשירות מילואים בלבד) – חבר הוועדה.

ג. רל"ש ראש אכ"א, או קצין, שדרגתו רס"ן, ושהוסמך לכך על ידי ראש אכ"א, ישמשו כמזכיר ועדת מפקדים.

תוקף סעיפים 5 ו6-  מה10- דצמ´ 87

5. לוועדת המפקדים לא יתמנה, בכל מקרה, חבר, שדרגתו נמוכה מדרגת הנידון, למעט מזכיר הוועדה.

6. ועדת המפקדים תמליץ, אם לשלול את דרגת הפיקוד של החייל.

7. קביעת הוועדה והמלצתה תועברנה לראש אכ"א, שיעבירן בלווית הערותיו לרמטכ"ל. הרמטכ"ל יחליט אם לקבל את קביעת הוועדה ואת המלצתה.

8. החליט הרמטכ"ל לשלול את דרגת הנידון כנ"ל, בין אם המליצה על כך הוועדה ובין אם לאו, יעביר החלטתו לאישור שר הביטחון. אישר שר הביטחון את החלטת הרמטכ"ל, תועבר ההחלטה לראש אכ"א לביצוע.

9. חייל, שדרגתו הפיקודית נשללה, כאמור, יוצב מיחידתו ליחידה צבאית אחרת וישובץ במסגרתה בתפקיד ההולם את דרגתו החדשה, אם לא הוחלט לפטרו משירות ביטחון.

10. ועדת המפקדים כמפורט לעיל, תהיה מוסמכת לצרף לקביעותיה ולהמלצותיה, המלצות כלהלן:-

תוקף סעיף משנה א´  מה1- ספט´ 94

א. לגבי חייל בשירות קבע – המלצה להתיר התחייבותו מטעמי אי התאמה או בגלל הרשעתו בדין בעבירה שיש עימה קלון, כאמור בהפ"ע 3.0501. לצורך המלצה זו יהיו סמכויותיה ודינה של הוועדה זהות לאלה של הוועדה המתמנית על פי ההוראה האמורה.

ב. לגבי כל חייל הנמנה עם הכוחות הסדירים על פי חוק שירות ביטחון, התשי"ט1959-  (נוסח משולב) – המלצה על שחרורו משירות סדיר מטעמי אי התאמה.

ג. לגבי כל חייל – המלצה על פיטור משירות ביטחון.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים