בית  »     »   תיק מרפאה של בסיס בבקשה תענו

תיק מרפאה של בסיס בבקשה תענו

natalisiel | 14/09/2004 |
רציתי אם תוכלו להפנות אותי לחוק בנוגע לשאלתי . שאלתי היא איזה מסמכים הצבא חייב לתת לחייל בעת שיחרור מצהל זאת אומרת האם חייבים לתת לו את "תיק המרפאה" של הבסיס שבו הוא שירת לידיו ? איזה סעיף בחוק מתייחס לזה ?
צוות Army15/09/2004 בשעה 11:44

Natalisiel שלום,

אתה זכאי להעתיק את "תיק המרפאה", בכפוף לסייג הקבוע בסעיף 18(ג) לחוק זכויות החולה.

מצ"ב הסעיפים הרלוונטיים:

17. חובת ניהול רשומה רפואית

(א) מטפל יתעד את מהלך הטיפול הרפואי ברשומה רפואית; הרשומה הרפואית תכלול, בין היתר, פרטים מזהים של המטופל והמטפל וכן תכלול מידע רפואי בדבר הטיפול הרפואי שקיבל המטופל, עברו הרפואי כפי שמסר, איבחון מצבו הרפואי הנוכחי
והוראות טיפול; ואולם תרשומת אישית של המטפל אינה חלק מהרשומה הרפואית.

(ב) המטפל, ובמוסד רפואי – מנהל המוסד, אחראים לניהול השוטף והעדכני של הרשומה הרפואית ולשמירתה בהתאם לכל דין.

(ג) נמסרה רשומה רפואית לשמירה בידי המטופל, יתועד הדבר על ידי המטפל או המוסד הרפואי.

18. זכות המטופל למידע רפואי

(א) מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית, לרבות העתקה, המתייחסת אליו.

(ב) חבר בצוות המטפל רשאי למסור למטופל מידע רפואי בתחום עיסוקו בלבד ובתיאום עם האחראי על הצוות.

(ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) רשאי מטפל להחליט שלא למסור למטופל מידע רפואי מלא או חלקי המתייחס אליו, אם המידע עלול לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המטופל או לסכן את חייו; החליט המטפל כי אין
למסור למטופל מידע כאמור בסעיף קטן זה, יודיע מיד על החלטתו לועדת האתיקה ויצרף את המידע שלא נמסר למטופל ואת נימוקיו לאי מסירתו.

(ד) ועדת האתיקה רשאית לאשר את החלטת המטפל, לבטלה או לשנותה.

(ה) בטרם תיתן ועדת האתיקה את החלטתה, רשאית היא לשמוע את המטופל או אדם אחר.

בברכת שנה טובה,
צוות Army

השארת תגובה

0 thoughts on “תיק מרפאה של בסיס בבקשה תענו

Leave a Message