הענקת תעודות פטור משירות הביטחון

| 24/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

הענקת תעודות פטור משירות הביטחון


תוקף סעיף 1 מה- 22 בספטמבר 99 1. תעודות פטור משירות ביטחון (טופסי 830, 830-1 ו- 830-2) יינתנו למלש"בים או לחיילים שאינם חייבים בשירות ביטחון לפי פקודות הצבא ושמפוטרים משירות ביטחון. 2. חיילי מילואים, המפוטרים משירות ביטחון והעומדים בתנאים המפורטים בפ"מ 31.0107, יקבלו גם איגרת פרידה. חיילים בשירות קבע, המפוטרים עם פרישתם משירות, יקבלו גם איגרת פרישה, כמפורט בפ"מ 33.0914 ובהקמ"א רש04-.   הגדרות 3. "תש"ם" – התאריך בו נכנס השינוי במצב החייל לתוקפו. 4. "חייל" – חוגר, נגד או קצין בשירות חובה, בשירות קבע או בשירות מילואים, לרבות חוגרת, נגדת או קצינה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. 5. "הגורם המוסמך" – הגורם המוסמך לפטר חייל משירות ביטחון בהתאם לחוק שירות ביטחון,       ובהתאם לכתב אצילת הסמכויות שנחתם על ידי שר הביטחון.   תעודות הפטור 6. מפוטרים משירות ביטחון או מפוטרים זמנית משירות ביטחון, יצוידו בתעודות האלה: א. "תעודת פטור משירות ביטחון מטעמי מצפון או מטעמי הווי משפחתי דתי" (טופס 7051) – התעודה תינתן לאלה: 1) למלש"בית שהצהירה, בהתאם לחוק, שטעמים שבהכרה דתית מונעים ממנה לשרת שירות ביטחון. 2) למלש"בית שהוכיחה לוועדת הפטור שהוקמה על פי חוק, כי טעמים שבמצפון או טעמים שבהווי משפחתי דתי מונעים ממנה לשרת שירות ביטחון. ב. למרות האמור לעיל, לחיילת בשירות חובה ולחיילת בשירות מילואים, ששוחררו מטעמים שבמצפון או מטעמים שבהווי משפחתי דתי, יינתנו תעודת הערכה לחייל המשתחרר (טופס 807) (אם שירתה שלושה חודשים, לפחות, בשירות סדיר) ותעודת פטור (טופס 830).   תוקף סעיף משנה ג מה- 22 בספטמבר 99 ג. "תעודת פטור משירות ביטחון" – תעודה זו תינתן למלש"ב או לחייל שפוטרו משירות ביטחון בשל הסיבות המפורטות בסעיף 15, כמפורט להלן: 1)      טופס 830 ישמש את אוכלוסיית החיילים ששוחררו משירות סדיר בבקו"ם. 2)      טופס 830-1 ישמש את אוכלוסיית החיילות ששוחררו משירות סדיר ביחידותיהן. 3)      טופס 830-2 ישמש את אוכלוסיות המלש"בים והחיילים שפוטרו משירות ביטחון. ד. "תעודת פטור ארעית מחובת שירות ביטחון" (טופס 831) – תעודה זו תינתן למלש"ב או לחייל שפוטרו משירות ביטחון עקב אי כשירות ארעית לשירות (פרופיל 24).   הוצאת תעודות פטור למלש"בים 7. מלש"בית שהצהירה, על פי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו1986-, שטעמים שבהכרה דתית מונעים ממנה לשרת שירות ביטחון, או מלש"בית שהוכיחה לוועדת הפטור, כי טעמים שבמצפון או טעמים שבהווי משפחתי דתי מונעים ממנה לשרת שירות ביטחון, תקבלנה בדואר תעודת פטור (טופס 7051), לכתובתן האזרחית. על התעודה יחתמו מפקד לשכת הגיוס או מי שהוסמך לכך על ידו. על התעודה תוטבע חותמת לשכת הגיוס, המוציאה את התעודה, במקום המיועד לכך. סיבת הפטור שתירשם בתעודה תהיה "מטעמי הכרה דתית/מטעמי מצפון". 8. מלש"ב שפוטר משירות ביטחון מאחת הסיבות המפורטות בסעיף 15 להלן, יקבל תעודת פטור (טופס 830) או תעודת פטור ארעית (טופס 831), שעליהן יחתום מפקד לשכת הגיוס. סיבת הפטור שתירשם בתעודה תהיה כמפורט בסעיף 15 להלן.   הוצאת תעודות פטור לחיילים תוקף סעיף 9 מה- 22 בספטמבר 99 9. תעודות הפטור לחיילים יוצאו וייחתמו כמפורט להלן: א. לחוגרים בשירות מילואים – התעודה תוצא על ידי בקו"ם-ענף תו"ש מילואים-תא פטור, ותיחתם על ידי בקו"ם-ענף תו"ש מילואים-ראש תא פטור. ב. לקצינים בשירות מילואים – התעודה תוצא על ידי חטיבת הסגל-מדור הרישום וההדרכה, ותיחתם על ידי חטיבת הסגל-רמ"ד הרישום וההדרכה. ג. לחיילים בשירות סדיר – התעודה תוצא על ידי בקו"ם-מדור השחרורים, ותיחתם על ידי בקו"ם-רמ"ד השחרורים. 10. תעודות הפטור יכילו את הפרטים האלה: א. תקופות שירות חובה, שירות קבע, שירות מילואים ודחיות שירות. ב. פרטים על עיטורים, אותות וסמלים, שאושרו בתקופת השירות, ובכלל זה עיטורים, אותות וסמלים, שהוענקו לאוכלוסיות הזכאיות לכך מכוח הוראות הפיקוד העליון ופקודות המטכ"ל, שלא בעת שירותן בצה"ל. 11. תעודות הפטור לחיילי מילואים יועברו ליחידותיהם של חיילי המילואים. 12. לחייל מילואים שיפוטר משירות ביטחון בשל הגיעו לגיל הפיטור, על פי חוק ועל פי פקודות הצבא,  ייקבע תש"ם הפיטור ל- 15 ביולי בשנת הפיטור. 13. מפקד היחידה אחראי לביצוע הפיטור, כמפורט בפ"מ 31.0107. 14. לחייל בשירות סדיר שפוטר משירות ביטחון תינתן תעודת הפטור בבקו"ם, עם פיטורו. 15. סיבות לפיטור משירות ביטחון:  מספר סודר

מלל בתעודה

סיבת הפיטור

אוכלוסייה רלוונטית

 1.

תום שירות ביטחון

א.  חיילי מילואים, שפוטרו משירות ביטחון בשנתון תורן


 

ב.  חיילי מילואים, שפוטרו לפני גיל שנתון תורן בגלל מסלול    


 

     שירות, מסיבות שאינן קשורות לאי התאמה או לצמצום     


 

     כוחות המילואים


 

ג.  הורים שכולים, בהתאם לנוהל המפורט בפ"מ 38.0120


 

ד.  מתנדבים לשירות מילואים, ששירתו שירות מילואים תקין,


 

     כמשמעו בנספח א לפקודה זו


 

ה.  חיילים בשירות קבע, המפוטרים עם פרישתם משירות

חיילים בשירות קבע ובשירות מילואים

 2.

מטעמי בריאות

מלש"בים וחיילים, שנקבע להם פרופיל 21 או פרופיל 24 (גברים בעלי פרופיל 24 יקבלו תעודת פטור ארעית)

מלש"בים וחיילים בשירות חובה, בשירות קבע ובשירות מילואים

 3.

מטעמי בריאות – נפגע בקרב/בפעילות מבצעית/באימון

חיילים, שפוטרו משירות ביטחון בגלל ירידה בכושרם הבריאותי לפרופיל 21 או לפרופיל 24, בעקבות פגיעה בקרב, פגיעה בפעילות מבצעית או פגיעה באימון.


 

חיילים אלה יפוטרו לפי קביעת הגורם המוסמך ולפי חוות דעת פרטית של קרפ"ר ואכ"א-רמ"ח נפגעים, בהתאם לנוהל המפורט בפ"מ 32.0403

חיילים בשירות חובה, בשירות קבע ובשירות מילואים

 4.

צמצום כוחות המילואים

א.  חיילים, שפוטרו לפי הנוהל, המפורט בפ"מ 31.0508, 


 

     בהק"א 31-01-15 או בכל פ"מ או הק"א אחרות בהן יעוגן 


 

     מלל זה בתעודה


 

ב.  חיילות, המפוטרות עם שחרורן בבקו"ם

חיילים בשירות חובה ובשירות מילואים

 5.

תום התנדבות  לשירות ביטחון

מתנדבים לשירות מילואים, שלא ביצעו שירות מילואים תקין,


 

כמשמעו בנספח א לפקודה זו

חיילים בשירות מילואים

 6.

אי התאמה


 

 


 

 


 

 

מלש"בים וחיילים, שפוטרו עקב התנהגות רעה וחמורה, לאחר קביעה פרטית של הגורם המוסמך, לרבות מי שהתנהגותו הרעה והחמורה נובעת מסירובו העקרוני לשרת בצה"ל

מלש"בים וחיילים בשירות חובה, בשירות קבע ובשירות מילואים


 

 

 7.

גירוש מהצבא

חיילים, שבית דין צבאי החליט לגרשם מהצבא

חיילים בשירות חובה, בשירות קבע ובשירות מילואים

 8.

מטעמי הכרה דתית/מטעמי מצפון

א.  מלש"ביות וחיילות, שהצהירו שטעמים שבהכרה דתית 


 

     מונעים מהן לשרת שירות ביטחון


 

ב.  מלש"ביות וחיילות, שהוכיחו לוועדת הפטור, כי טעמים 


 

     שבמצפון או טעמים שבהווי משפחתי דתי מונעים מהן 


 

     לשרת שירות ביטחון

מלש"ביות וחיילות בשירות חובה ובשירות מילואים

 9.

על פי חוק

א.  אישה הרה או אם לילד


 

ב.  דרוזיות וצ´רקסיות


 

ג.   מלש"בים מתחת לסף גיוס


 

ד.   מלש"בים מבוגרים, לפי גיל ולפי מדיניות גיוס


 

ה.  עולים חדשים, לפי גיל ולפי מדיניות גיוס


 

ו.   תלמיד ישיבה בהגיעו לגיל ארבעים ואחת


 

ז.   יליד חוץ לארץ או בן למשפחת יורדים, בהגיעם לגיל 


 

     ארבעים

מלש"בים וחיילים בשירות חובה ובשירות מילואים

 10.

הגבלת היקף גיוס, הנובעת מצורכי כוח אדם של צה"ל

מלש"ביות מתחת לסף גיוס


 

 

מלש"ביות


  תוקף סעיף 16 מה- 22 בספטמבר 99 16. הסמכות לאשר תיקון טעות במלל התעודה נתונה בידי מפקד המתקן שהוציא את התעודה, ובידיו בלבד, כמפורט להלן: א. רח"ט הסגל – לגבי קצינים ונגדים. ב.      מפקד בקו"ם – לגבי תעודות שהוצאו על ידי בקו"ם. 17. מצא מפקד המתקן, כי יש מקום לרשום בתעודת הפטור (טופס 830) מלל בתעודה מטעמים שונים מהטעמים המפורטים כסיבת השחרור – רשאי הוא לעשות כן, וזאת מטעמים מיוחדים שיירשמו. 18. מצא מפקד המתקן, כי יש מקום לשנות בתעודת פטור (טופס 830) שניתנה בעבר את המלל בתעודה – רשאי הוא לעשות כן, וזאת מטעמים מיוחדים שיירשמו ולאחר התייעצות עם מפצ"ר-ייעוץ וחקיקה. 19. נוהלי רישום הדרגות בתעודת הפטור לחיילים במעמד קצין זהים לנוהלי הרישום בתעודת השחרור, ומפורטים בפ"מ 30.0117.   30.0119   בוטלה (בחוזר מספר 141) 30.0120   בוטלה (בחוזר מספר 97) 30.0121   בוטלה (בחוזר מספר 97) * תוקף נספח א מה- 29 אבג´ 96  


נספח א לפקודה 30.0118   המדדים לשירות מילואים תקין 1. המדדים לשירות מילואים תקין, שמתנדב לשירות מילואים העומד בהם זכאי לסיבת פטור "תום שירות ביטחון" הם אלה: א. חיילי מילואים, ששירתו בשירות מילואים עשר שנים, לפחות, וצברו מאתיים עשרים וחמישה ימי שמ"פ, לפחות. ב. חיילות מילואים, ששירתו בשירות מילואים ארבע שנים, לפחות, וצברו שישים ימי שמ"פ, לפחות. ג. חיילים או חיילות, שאינם עומדים במדדים הנ"ל, אך שירתו גם בשירות קבע, גם בשירות מילואים וגם כעובדי צה"ל, וצברו שלושים נקודות (חיילים) או עשרים נקודות (חיילות), לפי שיטת החישוב הזו: 1) כל שנת שירות קבע – שלוש נקודות 2) כל שנת הימנות עם כוחות המילואים והשלמת חמישה עשר ימי שמ"פ, לפחות – שתי נקודות. 3) כל שנת שירות כעובד צה"ל – שתי נקודות. ד. התקופה בה ישהה החייל בר"ם 70, במאגרי חירום או בימ"ם ד, לא תימנה עם השנים בשירות מילואים, לצורך חישוב הזכות לסיבת הפיטור "תום שירות ביטחון".

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים