הוראת פיקוד עליון 1.0106 תחולת הוראות משהב"ט על חיילים בצה"ל

ההוראה עוסקת בחיילים המבצעים את שירותם הצבאי במשרד הבטחון.

כללי

 
1.         המנהל הכללי של משרד הביטחון (להלן - משהב"ט) מוסמך מתוקף תפקידו לפרסם הוראות, המחייבות את משהב"ט על כל שלוחותיו. הוראות אלה יכונו הוראות משרד הביטחון (להלן המ"ב).
 
2.         מטרת הוראת פיקוד עליון זו להחיל את הוראות משהב"ט על אותם חיילי צה"ל, המוצבים על ידי הצבא לצורך מילוי תפקיד באחת מיחידות משהב"ט בארץ או בחו"ל, לרבות במסגרת פרוייקטים משותפים למשהב"ט ולצה"ל, בין בארץ ובין בחו"ל, או כנציגי משהב"ט בחו"ל (להלן - חייל הממלא תפקיד במשהב"ט).
 

חובת ציות להוראות משהב"ט

 
3.         חייל, הממלא תפקיד במשהב"ט, יציית להוראות משהב"ט, המסדירות את תחומי פעילותו, כפי שיביא לידיעתו משהב"ט, כל עוד אין סתירה בין הוראות משהב"ט לבין הוראות הפיקוד העליון ופקודות המטה הכללי.
 

הכרת הוראות משהב"ט

 
4.         נקבע, כי משהב"ט יביא לידיעת החיילים, הממלאים תפקיד במשהב"ט, את כל הוראות המשרד הדרושות למילוי תפקידם.
 

התחייבות החייל

 
5.         עם כניסתו של חייל לתפקיד במשהב"ט יחתום החייל בפני הממונה האזרחי עליו על הצהרה, לפיה ידועה לו הוראת פיקוד עליון זו, והוא מתחייב לקיים את המ"ב הקשורות למילוי תפקידו שהובאו לידיעתו.
עו"ד בני קוזניץ

עו"ד בני קוזניץ להציג את כל הפוסטים של עו"ד בני קוזניץ

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי. במהלך שירות זה ניהל עו"ד קוזניץ מספר רב של דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. במסגרת שירות המילואים שלו משמש עו"ד קוזניץ כסניגור צבאי במילואים וכיו"ר הועדה לתפיסת רכוש בפיקוד המרכז. 

השארת תגובה